Leanne yn Llongyfarch Ysgol Leol ar Adroddiad Arolygu Ardderchog

llyn_y_forwyn_pic.jpg

Mae AC Cwm Rhondda wedi llongyfarch ysgol leol ar adroddiad arolygu cadarnhaol.

Arolygwyd Ysgol Gynradd Gymraeg Llyn y Forwyn ddechrau'r flwyddyn a derbyniodd feirniadaeth gyffredinol 'dda' gan Estyn.

Dywedodd yr adroddiad: 'Mae'r ysgol yn gymuned hapus lle mae'r mwyafrif o'r disgyblion yn dangos cynnydd da o'u mannau cychwyn. Mae'r disgyblion yn defnyddio'r iaith Gymraeg â balchder. Mae hyn y treiddio trwy holl fywyd a gwaith yr ysgol.

'Mae gan y rhan fwyaf o'r disgyblion agwedd gadarnhaol at ddysgu. Maen nhw'n canolbwyntio ac yn dyfalbarhau am gyfnodau hir. Mae bron pawb yn ymddwyn yn dda, yn yr ystafell ddosbarth ac o gwmpas yr ysgol. Maen nhw'n fawr eu gofal o'i gilydd ac yn trin oedolion ac ymwelwyr yn aeddfed a gyda pharch a chwrteisi.'

Ychwanegodd: 'Mae'r prifathro'n rhoi arweiniad cadarn ac effeithlol i'r staff a'r disgyblion sy'n sicrhau cyfeiriad strategol clir i'r ysgol a diwylliant sy'n hyrwyddo cynnydd parhaus.

'Mae gan bob aelod o'r staff weledigaeth gadarn o hyrwyddo Cymreictod, meithrin parch ac annog plant o wneud eu gorau. Mae's staff yn ymroddgar ac yn frwd, ac yn cydweithio'n dda er sicrhau bod gan yr ysgol ysbryd gofalgar a bod trefniadau mewn lle i sicrhau lles y disgyblion. Mae'r ysgol yn derbyn cefnogaeth dda gan y Llywodraethwyr.'

Dywedodd Leane:"Mae hyn y gamp fawr i'r ysgol ac yn brawf o'r gwaith caled a wnaed gan bawb, yr athrawon, staff cynorthwyol, disgyblion, rhieni a llywodraethwyr.

"Rwy'n hyderus y bydd yr ysgol yn mynd o nerth i nerth gyda'r fath gefnogaeth, ymroddiad ac addysgu."


Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.