Leanne yn Galw am Fuddsoddiad yng Ngwasanaethau Pobl Ifanc

Housing_paper_pic.jpg

Galwodd AC Rhondda ar Lywodraeth Cymru i gynyddu gwasanaethau pobl ifanc a mynd i'r afael â'r ymarweddiad gwrthgymdeithasol cynyddol ymhlith ein hieuenctid.

Yn ystod sesiwn craffu ar yr Aelod Cabinet Llafur sy'n gyfrifol am Lywodraeth Leol, nododd Leanne yr helyntion diweddar ar gae criced Ystradfechan, Treorci a phobl ifanc yn ymgynnull yng nghanol tref Pontypridd.

Dywedodd Ms Wood fod toriadau sylweddol Cyngor RhCT i wasanaethau ieuenctid i'w beio gan nad oedd gan bobl ifanc bellach ryw lawer i'w wneud gyda'r nos ar ôl ysgol.

Dywedodd: "Bu enghreifftiau o ymddygiad gwrthgymdeithasol yn fy etholaeth i. Yn ddiweddar, gwelwyd cynnydd sylweddol mewn crynoadau ieuenctid ar gae criced Ystradfechan. Yn aml, yn sgil y digwyddiadau hyn, cafwyd hyd i geriach cyffuriau a photeli alcohol wedi torri yn y parc hyfryd hwn.

"Yn ogystal, dros yr wythnosau diwethaf, rhwystrwyd helyntion mwy difrifol rhag digwydd yng nghanol tref Pontypridd trwy blismona rhagweithiol."

Ychwanegodd: "Mae gan awdurdodau lleol ran bwysig i'w chwarae wrth fynd i'r afael ag ymddygiad gwrthgymdeithasol yn y man cychwyn gan eu bod yn gyfrfol am wasanaethau ieuenctid. Yn Lloegr, cafwyd bod cysylltiad rhwng ardaloedd lle y torrwyd gwasanaethau pobl ifanc fwyaf a'r rheini lle y digwyddodd y cynnydd mwyaf mewn troseddau â chyllyll.

"Nawr, rwy'n gwerthfawrogi gwasanaethau ieuenctid. Elwais yn bersonol arnynt, fel y gwnaeth fy ffrindiau. Yn Rhondda Cynon Taf glastwreiddiwyd gwasanaethau ieuenctid o ganlyniad i doriadau gan nad yw'r weinyddiaeth Lafur wedi rhoi blaenoriaeth iddynt. O ganlyniad, ychydig iawn sydd gan bobl ifanc i'w wneud ac rydyn ni'n medi'r canlyniadau.

"Felly, faint o werth mae eich Llywodraeth yn ei roi ar wasanaethau ieuenctid? Ac os ydych chi'n cytuno â fi bod gwasanaethau ieuenctid yn hanfodol, a adlewyrchir hynny yn y setliad llywodraeth leol nesaf, ac a fyddech hefyd yn ystyried cynnig cyfarwyddyd i arweinwyr llywodraeth leol ar y mater hwn?"

Wrth ateb, dywedodd Julie James y Gweinidog dros Lywodraeth Leol: "Bu'r Prif Weinidog yn awyddus iawn i bwysleisio ein bod am adfer effeithiolrwydd gwasanaethau ieuenctid Cymru a'n bod mewn trafodaethau ag awdurdodau lleol a'r gwasanaeth ieuenctid ei hun ynghyd â'n gweithwyr ieuenctid ar draws Cymru ar sut orau i wneud hyn."

 Os ydych chi am gefnogi Leanne a Phlaid Cymru, cliciwch ar y ddolen ganlynol.


Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.