Mae Menywod Dosbarth Gweithiol yn Fwy Tebygol o Gael Covid-19 - Leanne

Parc_and_Dare_profile_pic.jpg

Gan ymateb i adroddiadau mai menywod o oedran gweithio yw’r grŵp mwyaf o bell ffordd sy’n dal firws corona, dywedodd AC Rhondda Leanne Wood: “Nid yw’n syndod dysgu faint yn fwy o fenywod sy’n dod i gysylltiad â Covid-19.

"P'un a ydynt yn gweithio mewn ysbytai, cartrefi gofal, lleoliadau gofal plant neu siopau, mae menywod yn fwy tebygol o ddod i gysylltiad â mwy o bobl ac mae'n ymddangos bod y ffigurau ar y cyfraddau heintiau yn adlewyrchu hynny.

“Ni fu seibiant i’r rheini yn y math yma o swyddi. Rydym hefyd yn gwybod bod menywod hefyd yn fwy tebygol o fod ar y graddau cyflog isaf - maent yn cymryd y risgiau uchaf am y cyflogau isaf.

“Nid mater rhyw yn unig yw hwn; mae hefyd yn fater dosbarth a chenedlaethol. Mae menywod dosbarth gweithiol yn y categori risg uchaf am fod yn agored i Covid-19. Mae cyfraddau haint Cymru fesul pob 100,000 o'r boblogaeth yw'r uchaf o'r pedair gwlad.

 “Rwyf wedi clywed gan lawer o fenywod sydd yn y swyddi hyn ac sydd yn dychryn oherwydd nad oes ganddyn nhw’r offer i aros mor ddiogel â phosib. Mae eu hofn ar gyfer eu teuluoedd eu hunain yn ogystal ag ar gyfer eu cydweithwyr. ”

Ychwanegodd: “Tybed pa mor wahanol fyddai’r ymateb wedi bod i’r achosion o Covid-19 pe bai menywod dosbarth gweithiol wedi bod yn rhan o wneud penderfyniadau a chynllunio ar y lefel uchaf - rwy’n siŵr y byddai mwy o empathi, tosturi a dealltwriaeth o'r risgiau dan sylw ac y byddem wedi gweld cydnabyddiaeth o'r angen i sicrhau bod y rhai na allant osgoi dod i gysylltiad ag eraill yn gallu aros mor ddiogel â phosibl. "

Os hoffech chi gefnogi Leanne a Plaid Cymru, cliciwch ar y linc yma.


Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.