Mae Menywod Dosbarth Gweithiol yn Fwy Tebygol o Gael Covid-19 - Leanne

Parc_and_Dare_profile_pic.jpg

Gan ymateb i adroddiadau mai menywod o oedran gweithio yw’r grŵp mwyaf o bell ffordd sy’n dal firws corona, dywedodd AC Rhondda Leanne Wood: “Nid yw’n syndod dysgu faint yn fwy o fenywod sy’n dod i gysylltiad â Covid-19.

"P'un a ydynt yn gweithio mewn ysbytai, cartrefi gofal, lleoliadau gofal plant neu siopau, mae menywod yn fwy tebygol o ddod i gysylltiad â mwy o bobl ac mae'n ymddangos bod y ffigurau ar y cyfraddau heintiau yn adlewyrchu hynny.

“Ni fu seibiant i’r rheini yn y math yma o swyddi. Rydym hefyd yn gwybod bod menywod hefyd yn fwy tebygol o fod ar y graddau cyflog isaf - maent yn cymryd y risgiau uchaf am y cyflogau isaf.

“Nid mater rhyw yn unig yw hwn; mae hefyd yn fater dosbarth a chenedlaethol. Mae menywod dosbarth gweithiol yn y categori risg uchaf am fod yn agored i Covid-19. Mae cyfraddau haint Cymru fesul pob 100,000 o'r boblogaeth yw'r uchaf o'r pedair gwlad.

 “Rwyf wedi clywed gan lawer o fenywod sydd yn y swyddi hyn ac sydd yn dychryn oherwydd nad oes ganddyn nhw’r offer i aros mor ddiogel â phosib. Mae eu hofn ar gyfer eu teuluoedd eu hunain yn ogystal ag ar gyfer eu cydweithwyr. ”

Ychwanegodd: “Tybed pa mor wahanol fyddai’r ymateb wedi bod i’r achosion o Covid-19 pe bai menywod dosbarth gweithiol wedi bod yn rhan o wneud penderfyniadau a chynllunio ar y lefel uchaf - rwy’n siŵr y byddai mwy o empathi, tosturi a dealltwriaeth o'r risgiau dan sylw ac y byddem wedi gweld cydnabyddiaeth o'r angen i sicrhau bod y rhai na allant osgoi dod i gysylltiad ag eraill yn gallu aros mor ddiogel â phosibl. "

Os hoffech chi gefnogi Leanne a Plaid Cymru, cliciwch ar y linc yma.


Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.