Leanne: Pam Plaid?

DoorstepsupporterFerndale.jpg 

Er gwaethaf goruchafiaeth draddodiadol y Blaid Lafur yn y cymoedd, doedd ymuno â nhw erioed yn ddewis i Leanne Wood.

Mae Leanne yn esbonio sut y daeth o hyd i gartref ym Mhlaid Cymru a chael cyfle i ddatgan ei barn a dylanwadu ar bolisi a chyfeiriad politicaidd.

Dywedodd Leanne, "Byddai wedi bod yn llawer haws i ymuno â'r Blaid Lafur oedd yn llywodraethu yn y cymoedd. Dyna oedd barn fy nhad. Yn aml, yn y dyddiau cynnar, gofynnai imi pam oeddwn i'n gwastraffu fy amser gyda phlaid fach fel Plaid Cymru. Dywedais i wrtho ei fod yn anghywir. Mae'n derbyn hynny nawr.

"Yn y Rhondda hen ddynion yn bennaf oedd yn gwleidydda. Er yn aelodau'r Blaid Lafur, roedd ganddynt syniadau asgell dde am bethau fel ffeminyddiaeth a homoffobia, hyd yn oed hiliaeth. Doedd rhai o'r daliadau a fynegwyd gan rai cynrychiolwyr Llafur ddim yn cytuno o gwbl â'm daliadau a'm gwerthoedd i, ac felly doedd ymuno â nhw erioed yn bosibilrwydd.

"Roedd Plaid Cymru yn fwy ifanc ei hagwedd ac yn fwy agored i wrando ar bobl fel fi, gwraig ifanc o gefndir dosbarth gweithiol yn y cymoedd

"Ces i ddigon o gyfle i ddatgan fy marn ym Mhlaid Cymru o'r cychwyn cyntaf ac rwy'n dal yn ddiolchgar iawn am hynny. Roedd yn help i fagu hyder - rhywbeth allweddol i blant o gefndir dosbarth gweithiol. Ymunais â Phlaid Cymru yn 1991 pan oeddwn yn 20 a dw i heb ddifaru. Cymerais y cam iawn ac rwy'n teimlo'n gyfforddus iawn yno."

Mae Leanne yn derbyn nad oes cyfatebiaeth 100% rhwng unigolion a phlaid wleidyddol. "Mae pleidiau'n gymysgedd o wahanol bobl a gwahanol syniadau ond does dim ym mholisïau Plaid Cymru na allaf ei dderbyn.

"Cyfrannais at lunio llawer o bolisïau'r blaid dros y blynyddoedd. Ces gyfle i gynrychioli fy nghangen a'm hetholaeth yn y gynhadledd lle y gallwn ddadlau a'u cael i dderbyn polisïau a ddrafftiwyd gen i a'm cydweithwyr. Mae'r posibilrwydd o gael y llywodraeth i weithredu'r polisïau hynny yn rhoi ichi deimlad da. Mae'n gymhelliant gwych."

Mae Leanne yn gwrthod y syniad y gallai hi fod wedi bod yn Weinidog erbyn hyn pe bai hi wedi ymuno âr Blaid Lafur.

"I mi, nid sedd yn y Cabinet, neu gar â chauffeur neu gyflog gweinidog sy'n bwysig. Rwyf am weld Plaid Cymru mewn llywodraeth er mwyn inni allu gweithredu ein rhaglen a chreu gwell gwlad i bawb sy'n byw yma, nid er mwyn bod yn Weinidog.

Siom i mi yw bod Plaid Cymru heb gael y cyfle ers datganoli i ffurfio ei llywodaeth ei hun a gobeithiaf y gallwn wneud rhywbeth ynghylch hynny ym mis Mai.

Os ydych yn gallu cefnogi ymgyrch Leanne i barhau fel Aelod o'r Senedd dros y Rhondda, cliciwch yma.


Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.