Leanne am Atgyfodi’r Rhwydwaith o Wirfoddolwyr Cymunedol i Helpu Pobl Fregus

pic2_smaller.jpg

Mae Aelod Senedd y Rhondda wedi apelio at y gymuned unwaith eto i helpu i sicrhau na fydd cymdogion yn ddioddef heb help yn ystod y cyfnod cloi coronafeirws diweddaraf.

Mae Leanne Wood AoS yn gobeithio atgyfodi’r rhwydwaith o wirfoddolwyr a gychwynnodd ym mis Mawrth llynedd pan gafwyd y cyfnod cloi cyntaf. Yn y misoedd dilynol, ymunodd bron i chwe chant o bobl yn y Rhondda â chynllun i helpu eraill sy’n cysgodi neu’n hunan-ynysu gael eu cyflenwadau hanfodol megis bwyd a meddyginiaeth. 

Mewn postiad ar Facebook, dywedodd Leanne fod cymorth gwirfoddolwyr yn hanfodol yn ystod cyfnodau cloi 2020 gan ddangos bod yr ysbryd cymunedol yn dal yn gryf yn y Rhondda.

Dywedodd: “Yn ystod y cyfnod cloi cyntaf, fe wneuthum i a’n tîm o Gynghorwyr RCT Plaid Cymru sefydlu a chydgordio rhwydwaith o wirfoddolwyr cymunedol dros y Rhondda gyfan.

“Y syniad oedd cael gwirfoddolwr ym mhob stryd, yn cadw golwg ar gymdogion bregus a chynnig help gyda siopa a chasglu presgripsiynau neu ddim ond gadw mewn cysylltiad â’r rhai oedd yn cysgodi neu’n hunan-ynysu oherwydd Covid.

“Cytunodd bron i chwe chant o bobl i fod ar y rhestr o wirfoddolwyr cymunedol ym misoedd Mawrth ac Ebrill.

“Nawr mae gennym grŵp Facebook i bob un o bymtheg cymuned y Rhondda, e.e., Treherbert, Gelli ac Ystrad, Cwm Clydach ac ati.

“Mae amgylchiadau llawer o bobl wedi newid ers y clo cyntaf, ond yr wyf i a’n cynghorwyr yn pryderu y gall mwy o bobl fod mewn mwy fyth o drafferth y tro hwn nag yn ystod y cyfnod clo cyntaf.

“Bydd mwy o bobl yn hunan-ynysu yn awr yn sgil y profi ac olrhain. Nid yw’r gefnogaeth oedd ar gael gynt i’r grŵp oedd yn cysgodi bellach ar gael.

“Mae hyn yn golygu y dylai ein cymunedau ymateb unwaith eto.”

Yn ogystal â gofyn i bobl ddod yn wirfoddolwyr cymunedol trwy roi eu henwau ar ei gwefan (https://www.leannerhondda.wales/covid19_rhondda_volunteer), gofynnodd Leanne i wirfoddolwyr ysgrifennu nodyn at bobl yn eu stryd i roi gwybod iddynt eu bod ar gael i helpu, sefydlu grŵp Facebook i’r stryd lle gall pobl ofyn am help a gwirfoddoli gyda rhwydwaith bwyd Leanne.

Ychwanegodd Leanne: “Rwy’n hynod ddiolchgar i bawb sy’n gweithio i wella ein cymunedau yma yn y Rhondda. Mae’r gwaith a wnaeth pobl i helpu i gefnogi eraill trwy gydol 2020 yn ysbrydoliaeth wirioneddol.

“Mae’n wych gweld cymaint o bobl eisiau helpu eraill a bod yno i’r sawl sydd angen cefnogaeth trwy gyfnodau anodd – a gwn mai dim ond cyfran fechan rwy’n weld o’r holl weithredoedd caredig sy’n digwydd. Mae wedi dangos y cryfder sydd gennym oll gyda’n gilydd, ac y mae’n rhoi gobaith mawr i mi at y dyfodol.”

Os ydych eisiau helpu i ail-ethol Leanne yn etholiadau’r Senedd eleni, cliciwch ar y ddolen hon.

 


Dangos 1 ymateb

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.
  • Gareth Llewellyn
    published this page in Newyddion 2021-01-08 11:29:59 +0000