Rhowch Fwy o Gefnogaeth i Gyn-Filwyr - Leanne

TONY0023_small.jpg

Mae AC y Rhondda Leanne Wood wedi codi mater cefnogaeth i gyn-aelodau o’r lluoedd arfog yng Nghynulliad Cenedlaethol Cymru.

Galwodd ar i’r Llywodraeth Lafur yng Nghymru wneud mwy i gyn-aelodau o’r lluoedd arfog wedi i etholwr ddod i gysylltiad â hi gan ddweud na chafodd fawr ddim help i ymdrin â’r cyflyrau iechyd meddwl a ddatblygodd wedi blynyddoedd yn gwasanaethu fel milwr.

Yn ystod Cwestiynau Busnes gyda Rebecca Evans, y Gweinidog Llafur dros Gyllid a’r Trefnydd, dywedodd Leanne: “Hoffwn godi mater y gefnogaeth mae cyn-filwyr yn ei dderbyn pan ddychwelant i fywyd fel sifiliaid. Mae hwn yn bwnc rwyf wedi ei godi o’r blaen ac fe wnaed peth gwaith ymgyrchu eithriadol gan fy nghydweithwyr Plaid Cymru yn San Steffan ar hyn.

“Daeth etholwr i gysylltiad â mi yn ddiweddar i rannu gyda mi ei brofiadau o gyrchu gwasanaethau iechyd meddwl ar ôl gadael y fyddin. Tra’i fod yn y lluoedd arfog, cwblhaodd y gŵr hwn ddwy daith yn Irac a thair taith yn Afghanistan.

“Wedi hynny, dioddefodd o iselder, anhwylder straen wedi trawma a phryder eithafol, yn ogystal â phroblemau gyda’r ddiod a chyffuriau. Rwy’n falch o allu dweud iddo ddod i’r lan erbyn hyn, ond mae’n dweud nad oedd hynny o ganlyniad i’r gwasanaethau iechyd meddwl gor-brysur y ceisiodd ef fynd atynt. Yn ei eiriau grymus ei hun, meddai:

'Rwy’n teimlo fod y fyddin a’r Llywodraeth wedi gadael cyn-filwyr yn disgyn ar eu hwynebau, yn enwedig yn ein hardal ni, wedi i wasanaeth ddod i ben. Rwyf i’n brawf o hyn. Mae’r ôl-ofal yn eitha shimpil, ac i mi, therapi oedd holiaduron fyddai’n gofyn, ''Ar raddfa o un i 10, sut wyt ti’n teimlo heddiw?'’

“Pryd ydym ni’n debyg o weld newid gwirioneddol ar lawr gwlad i gyn-aelodau Cymreig o’r lluoedd arfog, ac a ydych yn hyderus y bydd y strategaeth 10-mlynedd i’n cyn-filwyr, a ddatgelwyd llynedd, yn cyflawni rhywbeth i bobl fel y dyn o’r Rhondda ddaeth i gysylltiad â mi?”

Mewn ateb i ymyriad Leanne, dywedodd Ms Evans: “Dylai cyn-filwyr allu cael blaenoriaeth mewn mynediad at wasanaethau iechyd os yw eu cyflwr yn ganlyniad i’r gwasanaeth a roesant i’n gwlad, ac y mae hynny’n sicr yn wir am wasanaethau iechyd meddwl yn ogystal â chwrdd ag anghenion iechyd corfforol.”

Os ydych chi am gefnogi Leanne a Phlaid Cymru, cliciwch ar y ddolen ganlynol.


Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.