Leanne Wood a John Rose yn Profi Ymwybyddiaeth Ofalgar gyda Valley Steps

 Valleys_Steps_pic.jpg

Mae Leanne Wood (AC Rhondda ac Arweinydd Plaid Cymru) wedi cyfarfod gyda John Rose (Cyfarwyddwr Cronfa Loteri Fawr Cymru) i ymweld â phrosiect Valleys Steps.

Cyfarfu AC Rhondda gyda staff, gwirfoddolwyr a chyfranogwyr yn Llyfrgell Treorchi . Dyfarnwyd £250,000 gan y Gronfa Loteri Fawr i Valleys Steps Limited ym mis Mehefin 2016, diolch i chwaraewyr y Loteri Genedlaethol sy’n gwneud grantiau fel hyn yn bosibl.

Mae’r prosiect yn cyflwyno dewis arall gwirioneddol yn lleol i’r angen am feddyginiaeth ar bresgripsiwn i bobl, yn arbennig y sawl sy’n dioddef o straen a phryder yn sgil anawsterau iechyd meddwl, trwy gynnig cyrsiau ymwybyddiaeth ofalgar a rheoli straen.

Ers ei sefydlu flwyddyn yn ôl, mae’r prosiect wedi helpu bron i 2,000 o gyfranogwyr. Mae’r cyrsiau sydd ar gynnig yn agored i unrhyw un ac yn cael eu hysbysebu ar wefan Valleys Steps.

Mae Meddygon Teulu Lleol yn atgyfeirio cleifion a all gael budd, yn eu barn hwy, at y cwrs, ond mae croeso i unrhyw alw heibio a chymryd rhan - caiff yr holl gyrsiau eu hysbysebu ar wefan Valleys Steps ei hunan. Esbonia Felicity Crump, Rheolwr Gwasanaeth Valleys Steps

“Y syniad yw y gall unrhyw un sydd am wella eu lles alw heibio a dysgu ychydig o dechnegau am ddim fel y gallant eu hymarfer yn annibynnol. Mae ymuno â chwrs yn syml, y cyfan sydd angen i chi ei wneud yw galw heibio.

Does dim tâl a chynhelir y cyrsiau fel darlithoedd felly nid yw cymryd rhan yn teimlo’n fygythiol o gwbl. Nid oes disgwyl i gyfranogwyr ymwneud yn uniongyrchol gyda’r darlithydd na gweddill y grŵp.

“Mae pobl sydd wedi cymryd rhan yn y cwrs yn dweud fod eu lles wedi gwella felly rydym yn gwybod ei fod yn gweithio.”

Dywedodd Leanne Wood, AC Rhondda: “Mae mentrau megis Valleys Steps yn haeddu’r gefnogaeth y maent wedi’i ddenu oddi wrth y Gronfa Loteri Fawr. Mae Valleys Steps yn helpu pobl sydd ag anawsterau iechyd meddwl ac yn ceisio trin y problemau hynny heb feddyginiaeth cyn y bydd gofyn cael dulliau ymyrraeth meddygol.

“Mae dal problem iechyd meddwl yn ystod ei gamau cynnar yn hanfodol i’r rhagolygon y gall yr unigolyn hwnnw wneud adferiad llwyr. Mae llawer iawn mwy i’w wneud gyda thriniaethau iechyd meddwl o ran dulliau ymyrraeth cynnar – yn enwedig gyda phobl ifanc yn eu harddegau – felly rwy’n falch fod sefydliad fel Valleys Steps yn derbyn y gefnogaeth ariannol hon.

“Mae Plaid Cymru wedi bod yn eiriolydd ers hir dros fynd i’r afael ag iechyd meddwl trwy therapïau siarad sy’n aml yn dileu’r angen am feddyginiaeth. Dyma pam ein bod wedi mynnu y dylid clustnodi arian ar gyfer y rhan hon o’n trafodaethau cyllidebol gyda Llywodraeth Cymru.”

Ychwanegodd John Rose, Cyfarwyddwr Cronfa Loteri Fawr Cymru: “Rwyf wrth fy modd ein bod wedi gallu cyflwyno Leanne Wood, AC Rhondda i’r prosiect hwn.

"Roedd yn amlwg fod ganddi lawer o gydymdeimlad eisoes gyda’i nodau a chafodd argraff dda iawn, fel y Gronfa Loteri Fawr, gyda’r effaith mae Valleys Steps yn ei gael.

"Dylai chwaraewyr y Loteri Genedlaethol fod yn wirioneddol falch eu bod wedi’n galluogi i roi’r sgiliau sydd eu hangen ar bobl er mwyn iddynt reoli eu lles eu hunain.”

 


Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.