Ni Ddylai Trydaneiddio Rheilffyrdd y Cymoedd Ddioddef yn Sgil Brexit- Leanne Wood

Headshot_small.jpg 

Mae arweinydd Plaid Cymru ac AC y Rhondda Leanne Wood, wedi dweud “na ddylai trydaneiddio Rheilffyrdd y Cymoedd ddioddef yn sgil Brexit”. Dywedodd y bydd Plaid Cymru yn pwyso ar Adran Drafnidiaeth y DG er mwyn sicrhau y gwneir iawn yn llawn am unrhyw arian UE a gollir o Gymru.

Mae ffynonellau’r diwydiant rheilffyrdd wedi rhybuddio yng nghylchgronau’r fasnach (Modern Railway, Awst 2016) fod “canlyniad refferendwm yr UE fel petai wedi chwalu cynllun Llywodraeth Cymru i drydaneiddio Rheilffyrdd y Cymoedd”, gan ychwanegu mai’r sôn oedd y byddai £150m o’r arian oedd i ddod ar gyfer y prosiect allan o gronfeydd strwythurol yr UE. Mae rhybuddion yn yr un cyhoeddiad gan y Trysorlys y bydd arian yn “brin” ar gyfer gwelliannau i reilffyrdd rhwng 2019 a 2024.

Yr oedd y gwaith ar drydaneiddio Rheilffyrdd y Cymoedd, rhan o brosiect ehangach Metro De Cymru, i fod i gychwyn yn 2019 a chael ei gwblhau erbyn 2022/23, ond yn dilyn canlyniad refferendwm yr UE, codwyd pryderon am oblygiadau’r bleidlais i gyllid y datblygiad.

Mae Llywodraeth Cymru hefyd wedi cadarnhau, heb arian yn lle cyllid yr UE, y bydd yn rhaid i’r Metro, fyddai wedi ei seilio o gwmpas trydaneiddio Rheilffyrdd y Cymoedd, fod ar raddfa lai.

Addawodd ymgyrchwyr yr ymgyrch Adael, y mae llawer ohonynt bellach mewn swyddi uchel yn Llywodraeth Geidwadol y DG, wedi addo y byddai arian yn dod yn lle holl gronfeydd yr UE oedd ar gael i Gymru petai Brexit yn digwydd.

Mae Leanne Wood wedi galw am sicrwydd gan lywodraethau’r DG a Chymru y bydd trydaneiddio Rheilffyrdd y Cymoedd yn digwydd yn ôl y bwriad.

Meddai Leanne Wood: “Dyma’r pwnc mwyaf ym maes cludiant sy’n wynebu Cymru. Bydd trydaneiddio Rheilffyrdd y Cymoedd yn cael sgil-effaith ar welliannau mewn rhannau eraill o’r wlad, fel y gogledd a’r gorllewin. Mae Cymru gyfan yn hyn gyda’i gilydd, ac ni ddylai trydaneiddio Rheilffyrdd y Cymoedd ddioddef yn sgil Brexit. Y gwir yw, os bydd yn cael ei oedi neu ei wneud ar raddfa lai, mae’n golygu y byddwn yn dal i orfod goddef trenau sâl, araf a gorlawn. Ond wnaiff prisiau tocynnau ddim gostwng.

“Manteision trydaneiddio yw y cawn drenau a gorsafoedd gwell, mwy gwyrdd a mwy modern, a gwneud y cymoedd yn llefydd mwy deniadol fyth i ymweld â hwy. Mae cymudwyr y cymoedd yn haeddu gwell gwasanaeth gan ein bod eisoes yn gorfod dioddef oedi.

“Dylai Llywodraeth y DG anrhydeddu’r ymrwymiadau a wnaed gan ymgyrchwyr Gadael y byddai cyllid cyfatebol o San Steffan yn dod i gymryd lle cronfeydd yr UE. Bydd yn arwydd chwerw o agwedd San Steffan tuag at Gymru os bydd yn rhaid israddio’r prosiectau rheilffyrdd hyn o ganlyniad i’r ffordd y pleidleisiodd llawer o’n cymunedau yn refferendwm yr UE.

“Rhaid i Lywodraeth Cymru frwydro er mwyn sicrhau na fydd trydaneiddio Rheilffyrdd y Cymoedd yn cael ei aberthu i fodloni dymuniadau Trysorlys y DG. Ni ddylent chwaith ganiatáu i Lywodraeth y DG wneud tro sâl â Chymru trwy ohirio trydaneiddio Rheilffyrdd y Cymoedd – fel y gwnaethant eisoes gyda thrydaneiddio prif reilffordd y Great Western i’r gorllewin o Gaerdydd i Abertawe. All y cymoedd ddim fforddio bod ar eu colled eto fyth.”

Os ydych am ymuno â’r Blaid i helpu sicrhau nad yw Cymru’n colli allan yn ariannol o ganlyniad i Brexit, cliciwch y ddolen hon.

 

 

 

 

 

 


Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.