Dewch â Phrosiect Twnnel y Rhondda Gam yn Nes at Gael ei Wireddu, medd Leanne

Rhondda_tunnel_bike_ride_edit10.jpg

Mae AC y Rhondda wedi galw ar Lywodraeth Cymru i gymryd perchenogaeth dros nodwedd allweddol a glustnodwyd ar gyfer ail-ddatblygu.

Dywedodd Leanne Wood ei bod yn hollbwysig i Dwnnel y Rhondda gael ei roi dan reolaeth Gymreig er mwyn caniatáu gwireddu ymdrechion i’w drawsnewid yn lwybr beicio ail fwyaf trwy dwnnel.

Mae gan Gymdeithas Twnnel y Rhondda, y mae Leanne yn aelod ohoni, gynlluniau uchelgeisiol i greu llwybr caeedig wedi’i oleuo i gysylltu cymoedd Rhondda ac Afan.

Hyd yma, rhwystrwyd ymdrechion cymdeithas y twnnel i gael Llywodraeth Cymru i wneud cais am reolaeth dros yr ased, sydd yn eiddo ar hyn o bryd i Highways England.

Yn ystod cwestiynau i Mark Drakeford AC, yr Ysgrifennydd Cabinet dros Gyllid, pwysodd Leanne ar i Lywodraeth Cymru gymryd y cyfrifoldeb dros Dwnnel y Rhondda er mwyn dod â’r prosiect gam yn nes at ei wireddu.

Meddai: “Mae gen i weledigaeth am lwybr beicio hollol hygyrch fydd yn ymestyn dros y cyfan o’m hetholaeth.

“Ar hyn o bryd, mae’n dameidiog, â dweud y lleiaf. Ac y mae’r weledigaeth yn cynnwys cysylltu Twnnel y Rhondda a’r cwm cyfagos, Blaengwynfi.

“Nawr, byddaf yn cyfarfod toc â’r gwahanol gyrff sydd â diddordeb o safbwynt beicio er mwyn gweld beth fyddai modd ei wneud i wireddu’r weledigaeth hon. Weinidog, ydych chi ar ein hochr ni?

“A wnewch chi gytuno i fwrw ymlaen â chwestiwn perchenogaeth twnnel y Rhondda rhag blaen, ac a fyddwch, mewn egwyddor, yn barod i weithio gyda ni yn y Rhondda i droi’r freuddwyd hon am seiclo yn ffaith?”

Yn ei ateb, dywedodd Mr Drakeford: “Bu dyfodol y twnnel yn destun trafod dros y ddwy flynedd ddiwethaf a gefais gyda Phlaid Cymru ynghylch y gyllideb.

“Rwy’n gobeithio y cawn gyfle i gael mwy o drafodaethau yn ystod broses  gyfredol o lunio’r gyllideb, a buaswn yn falch iawn o gwrdd â’r Aelod, petai hynny’n ffordd iawn i wneud y peth, er mwyn rhannu’r wybodaeth sydd gennym o ganlyniad i’r hyn yr ydym wedi cytuno arno hyd yma, ac i glywed am bosibiliadau eraill y tybia hi y dylem fod yn ymwybodol ohonynt.”

Os ydych chi'n cytuno â Leanne ar hyn, beth am ei chefnogi a Phlaid Cymru trwy ymuno? Gallwch chi wneud hyn trwy glicio'r ddolen hon.


Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.