Dewch â Phrosiect Twnnel y Rhondda Gam yn Nes at Gael ei Wireddu, medd Leanne

Rhondda_tunnel_bike_ride_edit10.jpg

Mae AC y Rhondda wedi galw ar Lywodraeth Cymru i gymryd perchenogaeth dros nodwedd allweddol a glustnodwyd ar gyfer ail-ddatblygu.

Dywedodd Leanne Wood ei bod yn hollbwysig i Dwnnel y Rhondda gael ei roi dan reolaeth Gymreig er mwyn caniatáu gwireddu ymdrechion i’w drawsnewid yn lwybr beicio ail fwyaf trwy dwnnel.

Mae gan Gymdeithas Twnnel y Rhondda, y mae Leanne yn aelod ohoni, gynlluniau uchelgeisiol i greu llwybr caeedig wedi’i oleuo i gysylltu cymoedd Rhondda ac Afan.

Hyd yma, rhwystrwyd ymdrechion cymdeithas y twnnel i gael Llywodraeth Cymru i wneud cais am reolaeth dros yr ased, sydd yn eiddo ar hyn o bryd i Highways England.

Yn ystod cwestiynau i Mark Drakeford AC, yr Ysgrifennydd Cabinet dros Gyllid, pwysodd Leanne ar i Lywodraeth Cymru gymryd y cyfrifoldeb dros Dwnnel y Rhondda er mwyn dod â’r prosiect gam yn nes at ei wireddu.

Meddai: “Mae gen i weledigaeth am lwybr beicio hollol hygyrch fydd yn ymestyn dros y cyfan o’m hetholaeth.

“Ar hyn o bryd, mae’n dameidiog, â dweud y lleiaf. Ac y mae’r weledigaeth yn cynnwys cysylltu Twnnel y Rhondda a’r cwm cyfagos, Blaengwynfi.

“Nawr, byddaf yn cyfarfod toc â’r gwahanol gyrff sydd â diddordeb o safbwynt beicio er mwyn gweld beth fyddai modd ei wneud i wireddu’r weledigaeth hon. Weinidog, ydych chi ar ein hochr ni?

“A wnewch chi gytuno i fwrw ymlaen â chwestiwn perchenogaeth twnnel y Rhondda rhag blaen, ac a fyddwch, mewn egwyddor, yn barod i weithio gyda ni yn y Rhondda i droi’r freuddwyd hon am seiclo yn ffaith?”

Yn ei ateb, dywedodd Mr Drakeford: “Bu dyfodol y twnnel yn destun trafod dros y ddwy flynedd ddiwethaf a gefais gyda Phlaid Cymru ynghylch y gyllideb.

“Rwy’n gobeithio y cawn gyfle i gael mwy o drafodaethau yn ystod broses  gyfredol o lunio’r gyllideb, a buaswn yn falch iawn o gwrdd â’r Aelod, petai hynny’n ffordd iawn i wneud y peth, er mwyn rhannu’r wybodaeth sydd gennym o ganlyniad i’r hyn yr ydym wedi cytuno arno hyd yma, ac i glywed am bosibiliadau eraill y tybia hi y dylem fod yn ymwybodol ohonynt.”

Os ydych chi'n cytuno â Leanne ar hyn, beth am ei chefnogi a Phlaid Cymru trwy ymuno? Gallwch chi wneud hyn trwy glicio'r ddolen hon.


Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.