Leanne Wood: Llywodraeth Prydain a Trump yn paratoi “TTIP Newydd”

 MH_050716_Plaid_Cymru_020.JPG

Mae arweinydd Plaid Cymru Leanne Wood wedi condemnio’r sôn am fargen fasnach rydd rhwng Llywodraeth y DG a’r Unol Daleithiau dan Donald Trump fel rhywbeth fyddai’n agor y drws i “TTIP Newydd”.

Dywedodd y gallai sôn am fargen fasnach rhwng y gwledydd fod yn arwydd o “gam pellach tuag at globaleiddio” gan rymoedd ceidwadol yn y ddwy wlad.

Seiliwyd diwygiadau etholiadol Donald Trump ar wrthod ymestyn globaleiddio, ond dywedodd Leanne Wood eto fod cynghreiriaid a phartneriaid Trump yn Llywodraeth y DG yn neo-ryddfrydwyr rhonc.

Yr wythnos hon, dywedodd Llywodraeth y DG y byddai’n agored i “drafodaethau cwmpasu” gyda’r Unol Daleithiau ar fargen fasnach rydd. Gall trafodaethau llawn gychwyn yn unig pan ac os bydd y DG yn gadael yr Undeb Ewropeaidd. Wrth siarad mewn cyfweliad gyda’r cyn wleidydd Toriaidd Michael Gove, dywedodd yr Arlywydd Etholedig Trump ei fod eisiau “ei wneud (bargen masnach rydd rhwng y DG ac UDA) yn iawn ac yn gyflym”.

Yr oedd Llywodraeth Geidwadol y DG yn gefnogwr brwd o TTIP, y Bartneriaeth Masnach a Phartneriaeth Draws-Iwerydd, a gondemniwyd gan feirniaid gan gynnwys Plaid Cymru fel bygythiad i wasanaethau cyhoeddus ac ymgais i greu Llysoedd

Corfforaethol dirgel. Yn ôl Plaid Cymru, buasai TTIP wedi caniatau i gorfforaethau amlwladol fynd â llywodraethau democrataidd i gyfraith petai penderfyniadau polisi lleol yn niweidiol i’w helw.

Ataliwyd TTIP oherwydd gwrthwynebiad ymgyrchwyr a rhai llywodraethau sy’n aelod-wladwriaethau o’r UE. Fe’i beirniadwyd yn hallt hefyd yn ystod craffu yn Senedd Ewrop.

Galwodd arweinydd Plaid Cymru hefyd am i fusnesau a chymunedau yng Nghymru fod yn effro i fygythiadau bargeinion masnach gyda Seland Newydd neu wledydd eraill na fyddai’n adlewyrchu buddiannau cenedlaethol Cymru. Gallai bargen gyda Seland Newydd yn arbennig agor marchnadoedd Cymru i fwy o allforion o dramor, cig oen yn enwedig.

Meddai arweinydd Plaid Cymru Leanne Wood:

“Fel y dywedodd Plaid Cymru eisoes, gallai cysylltiadau rhwng y DG ac UDA yn awr arwain at TTIP Newydd.

“Nid yw’r elite neo-ryddfrydol yn y DG wedi troi’n sydyn yn ddiffyndollwyr, ond fe allent droi yn awr tuag at fwy o globaleiddio trwy ‘Brexit Caled’. Byddai hyn yn seiliedig ar ddad-reoleiddio, preifateiddio a diddymu camau i warchod gweithwyr a defnyddwyr.

“Fyddai cael fy mhrofi’n iawn am hyn dros y blynyddoedd i ddod yn rhoi dim pleser i mi. Rhaid i ni wrthwynebu unrhyw ymgais i ail-gyflwyno’r syniad o lysoedd corfforaethol dan gochl ‘datrys anghydfod gan wladwriaethau buddsoddi’. Os bydd Llywodraeth y DG a Trump yn dod i fargen masnach rydd wedi i Brexit ddigwydd, dylem bwyso arnynt i hyn beidio â chael unrhyw effaith ar wasanaethau cyhoeddus.

“Mae’r farchnad Sengl Ewropeaidd yn ddewis gwell. Ardal masnach rydd ydyw, ond y mae’n cynnwys safonau da i ddefnyddwyr, gweithwyr a’r amgylchedd. Un o’r rhesymau pam fod y Toriaid eisiau gadael y farchnad hon yw er mwyn lleihau’r camau gwarchod hyn.

“Seiliwyd poblogrwydd Donald Trump mewn rhai taleithiau ar wrthod globaleiddio. Ond mae’r buddiannau corfforaethol fydd o blaid bargen masnach rydd yn gryf o blaid dad-reoleiddio. Mae’r rhain yn lobïwyr pwerus sydd o hyd yn pwyso am fwy o fasnach ‘rydd’ a llai o warchodaeth gymdeithasol. Mae’r Toriaid yn y DG yn wastad wedi bod eisiau preifateiddio’r GIG yn raddol, a gallent ddefnyddio’r fargen masnach rydd i hyrwyddo’r agenda honno a’i hagor i ddarparu gan gwmniau meddygol o America.

“Gallai ymgyrch gref yn y blynyddoedd i ddod eu hatal rhag gwneud hyn.

“Mae’r Ceidwadwyr yn sensitif am eu record ar y GIG, ac yr oedd TTIP yn amhoblogaidd gyda rhai pleidleiswyr ‘gadael’. Mae Plaid Cymru am sicrhau’r bobl hynny ein bod ninnau hefyd yn gwrthwynebu TTIP a dad-reoleiddio.

“Gwnaeth Plaid Cymru yn siwr fod Cynulliad Cenedlaethol Cymru yn gwrthwynebu TTIP ac fe fuasem yn mynnu llais ar unrhyw fargeinion felly yn y dyfodol hefyd.”

Ar fater masnachu gyda marchnadoedd y tu allan i Ewrop wedi Brexit, ychwanegodd Leanne Wood:

“Mae Plaid Cymru yn cefnogi masnachu gyda’r Unol Daleithiau dan y trefniadau presennol. Er mai prif bartner masnach Cymru yw’r Farchnad Sengl Ewropeaidd, medrodd Cymru hefyd ehangu ei hallforion i Ogledd America heb fod angen TTIP na’r llysoedd corfforaethol dirgel y buasai hyny wedi’u creu.

“Mae sôn am fargen fasnach gyda Seland Newydd yn gamarweiniol o ran ei gwerth i Gymru, o gymharu ag aros yn rhan o’r Farchnad Sengl. Galai hefyd fod yn ddrwg i gig oen Cymru.

“Fydd Plaid Cymru ddim yn cefnogi dim fydd yn bygwth sector amaethyddol Cymru. Rydym yn annog pobl yng Nghymru i barhau i brynu cig oen Cymru lle bo modd, i gefnogi ein ffermwyr, ein hiaith a’n cymunedau gwledig.”

 


Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.