Leanne yn Cysylltu â’r Prif Weinidog am y Ffordd Drwsgl y Triniwyd Methiant Treial am Drais

pic1_smaller.jpg

Mae AC y Rhondda wedi cyhoeddi llythyr agored at Brif Weinidog y DG ynghylch y ffordd y triniodd y Blaid Dorïaidd fethiant treial am drais yr oedd ymgeisydd allweddol o’r blaid ac un o weithwyr Alun Cairns yn rhan ohono.

Galwodd Leanne Wood AC ar i Boris Johnson ail-agor yr ymchwiliad gweinidogol Cairns, sicrhau y cyfwelir pob tyst perthnasol a chyfeirio at y system gwynion am ASau.

Galwodd hefyd ar i’r Torïaid gynnal ymchwiliad mewnol trylwyr gan y blaid i ddarganfod pwy gefnogodd ac y hyrwyddodd y gŵr fu unwaith yn ymgeisydd  Torïaidd dros Fro Morgannwg Ross England ‘ac ar yr un pryd oedd wedi wfftio, tanseilio a bychanu’r oroeswraig a oedd, yn yr achos hwn yn aelod Ceidwadol o’r staff, yr oedd gan y blaid ddyletswydd o ofal tuag ati.’

Dywedodd hefyd y dylid gorfodi Cairns i wneud cyfrif llawn a chywir am ei weithredoedd yn yr achos hwn cyn gynted ag sydd modd. Denodd deiseb ar wefan Leanne dros 450 llofnod mewn llai nac wythnos.

Yn ei llythyr at Johnson, ysgrifenna Leanne: ‘Gwyddoch eich bod yn ymwybodol o’r honiadau yn erbyn AS Bro Morgannwg, Alun Cairns, sef ei fod wedi cefnogi a hyrwyddo ei gyfaill Ross England fel ymgeisydd, fel aelod o’i staff a’i reolwr ymgyrch, ag yntau’n ymwybodol o’r tebygolrwydd cryf fod Mr England yn fwriadol wedi chwalu treial am drais.

‘Pan ddaeth hyn gyntaf i olau dydd, ymddiswyddodd Alun Cairns fel ysgrifennydd Gwladol Cymru, ac addawyd ymchwiliad gweinidogol. Yna, fe ddaeth yr etholiad a dewiswyd Alun Cairns gan y Ceidwadwyr fel eu hymgeisydd ym Mro Morgannwg, ar waethaf y ffaith iddo ymddiswyddo fel gweinidog, ail-etholwyd Alun Cairns.

‘Ni chanfu’r ymchwiliad gweinidogol  a ddilynodd yr etholiad unrhyw dystiolaeth i ddangos ei fod yn gwybod am chwalu’r treial am drais cyn iddo hyrwyddo ei ffrind. Daeth i’r amlwg ers hynny nad oedd yr ymchwiliad wedi cynnwys unrhyw drafodaeth gyda’r sawl a oroesodd y trais.

‘Mae’r fenyw a oroesodd hyn wedi ei thrin yn warthus - nid yn unig gan Alun Cairns - ond gan y blaid Geidwadol yn gyffredinol. Fe’i gorfodwyd i ddioddef dau dreial ac y mae ei threisiwr bellach yn y carchar. Aeth y gŵr oedd yn gyfrifol am fethiant y treial cyntaf ymlaen i gael ei gyflogi gan Mr Cairns ar waethaf gwrthwynebiadau gan y ddioddefwraig yn yr achos oedd eisoes ar dîm staff Alun Cairns.

‘Mane llawer o fenywod yng Nghymru yn anesmwyth fod ganddynt AS sydd ag agwedd mor ddifater tuag at drais a’r rhai a dreisiwyd. Mae’n cymryd penderfyniadau ar ein rhan ac nid yw wedi wynebu’r honiadau yn ei erbyn ac nid yw wedi eu hateb.’

Dywedodd Leanne: “Rwyf yn arswydo at y ffordd y cynhaliwyd yr holl ddigwyddiad hwn. Mae’n anfon neges glir a gofidus i gymdeithas nad yw trais yn cael ei drin o ddifrif gan Brif Weinidog y DU a’r blaid sydd mewn Llywodraeth. Ar adeg pan fo euogfarnau am drais mor isel fel bod pobl yn holi a yw’r drosedd wedi ei dadgriminaleiddio, mae arnom angen i'r Torïaid anfon neges glir ac arwain trwy esiampl. Chawson ni mo hynny eto; ddim o bell ffordd.

“Rwy’n annog unrhyw un sy’n cytuno fod y digwyddiad wedi ei sgubo dan y mat am resymau gwleidyddol ac sy’n pryderu fod y negeseuon anghywir yn cael eu hanfon allan am ddifrifoldeb trais i lofnodi’r ddeiseb ar fy ngwefan a’n helpu i ddwyn pwysau ar y Prif Weinidog a’r Torïaid.”

Gall unrhyw un sydd am gefnogi’r ddeiseb lofnodi yma: https://www.leannerhondda.wales/letter_borisjohnson


Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.