Leanne yn Cynnal Cyfarfod Cyhoeddus Llawn i Wella Llwybrau Beicio a Cherdded

Treorci_bike_meeting.jpg

Mae AC y Rhondda wedi cynnal cyfarfod sydd â’r nod o wella mynediad i bobl sy’n defnyddio dulliau teithio ar wahân i geir.

Daeth dros 40 o bobl i Westy’r Cardiff Arms yn Nhreorci ar gyfer y cyfarfod. Roedd seiclwyr, cerddwyr, rhedwyr a marchogwyr ceffylau wedi eu cynrychioli, lle cafwyd areithiau gan Leanne Wood AC, Tony Moon o Gymdeithas Twnnel y Rhondda a Matthew Gilbert, Arweinydd Teithio Llesol yng Nghymru.

Dechreuodd Leanne trwy sôn am y diffyg darpariaeth seiclo yn y Rhondda o gymharu â gwledydd eraill a hyd yn oed rhannau eraill o Gymru. Dywedodd ei bod yn anodd bidio am wells eilwaith o gronfeydd arian canolog oherwydd prinder y llwybrau teithio llesol yng nghynlluniau seilwaith y cyngor. 

Rhoes Mr Moon amlinelliad o hanes Cymdeithas Twnnel y Rhondda dros yr ychydig flynyddoedd diwethaf, gan grybwyll y sefyllfa rwystredig y maent ynddi yn awr, gan eu bod yn ceisio perswadio Llywodraeth Cymru a Chyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf i gymryd meddiant o’r strwythur gan Highways England.

Soniodd Mr Gilbert am yr arian sy’n cael ei neilltuo dan y fasnachfraint rheilffyrdd newydd i wella cyfleusterau mewn gorsafoedd, megis mannau storio beics. Soniodd hefyd am yr heriau o greu llwybrau beicio newydd ar hyd coridor y rheilffordd oherwydd yr angen i sicrhau bod pum metr o ofod rhwng llwybrau beicio a’r lein drydanol sy’n cael ei gosod ar gyfer y Metro.

Cafodd pawb yn y cyfarfod gopi o bapur polisi newydd Leanne, a ysgrifennwyd trwy gydweithredu â Sustrans, ac sy’n edrych i mewn i ffyrdd o gyflwyno cerdded a beicio mwy diogel yn y Rhondda. Gwahoddwyd pobl hefyd i lenwi holiadur am eu blaenoriaethau teithio llesol.

Wedi’r cyfarfod, dywedodd Leanne: “Cefais fy nghalonogi gan y nifer oedd yn bresennol a chryfder y teimlad yn y cyfarfod. Roedd llawer o frwdfrydedd ac egni gan y bobl sy’n teimlo nad ydym yn manteisio i’r eithaf ar yr hyn sydd gan y Rhondda i’w gynnig, os ydych yn feiciwr, yn gerddwr, yn rhedwr neu’n marchogaeth ceffyl.

“Mae pobl eisiau mynd allan fwy a rhoi’r gorau i’r car, ond roedd teimlad cyffredinol ymysg pawb nad yw hyn mor ddiogel ag y gallai neu y dylai fod. Dylai ein Llywodraeth a’n cyngor lleol wneud gweithgareddau fel y rhain yn saffach.” 

Ychwanegodd Leanne: “Os gallwn gytuno ar rai amcanion cyffredin i’n dwyn at ein gilydd, rwy’n obeithiol y gallwn greu ymgyrch lwyddiannus fydd yn rhoi pwysau ar Gyngor RCT, Llywodraeth Cymru ac unrhyw gorff arall sydd i fod i annog teithiau heb fod mewn ceir i wneud rhywbeth gwirioneddol gadarnhaol.

“Mae ein hymgyrch ni yn agored i unrhyw un sydd am ymuno a chreu gwir newid parhaol i’r Rhondda. Cofiwch gadw golwg ar fy nhudalen  Facebook Leanne Rhondda i weld unrhyw ddatblygiadau pellach.”

If you want to support Leanne and Plaid Cymru, please click this link to get involved. 


Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.