Leanne yn Cynnal Cyfarfod Cyhoeddus Llawn i Wella Llwybrau Beicio a Cherdded

Treorci_bike_meeting.jpg

Mae AC y Rhondda wedi cynnal cyfarfod sydd â’r nod o wella mynediad i bobl sy’n defnyddio dulliau teithio ar wahân i geir.

Daeth dros 40 o bobl i Westy’r Cardiff Arms yn Nhreorci ar gyfer y cyfarfod. Roedd seiclwyr, cerddwyr, rhedwyr a marchogwyr ceffylau wedi eu cynrychioli, lle cafwyd areithiau gan Leanne Wood AC, Tony Moon o Gymdeithas Twnnel y Rhondda a Matthew Gilbert, Arweinydd Teithio Llesol yng Nghymru.

Dechreuodd Leanne trwy sôn am y diffyg darpariaeth seiclo yn y Rhondda o gymharu â gwledydd eraill a hyd yn oed rhannau eraill o Gymru. Dywedodd ei bod yn anodd bidio am wells eilwaith o gronfeydd arian canolog oherwydd prinder y llwybrau teithio llesol yng nghynlluniau seilwaith y cyngor. 

Rhoes Mr Moon amlinelliad o hanes Cymdeithas Twnnel y Rhondda dros yr ychydig flynyddoedd diwethaf, gan grybwyll y sefyllfa rwystredig y maent ynddi yn awr, gan eu bod yn ceisio perswadio Llywodraeth Cymru a Chyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf i gymryd meddiant o’r strwythur gan Highways England.

Soniodd Mr Gilbert am yr arian sy’n cael ei neilltuo dan y fasnachfraint rheilffyrdd newydd i wella cyfleusterau mewn gorsafoedd, megis mannau storio beics. Soniodd hefyd am yr heriau o greu llwybrau beicio newydd ar hyd coridor y rheilffordd oherwydd yr angen i sicrhau bod pum metr o ofod rhwng llwybrau beicio a’r lein drydanol sy’n cael ei gosod ar gyfer y Metro.

Cafodd pawb yn y cyfarfod gopi o bapur polisi newydd Leanne, a ysgrifennwyd trwy gydweithredu â Sustrans, ac sy’n edrych i mewn i ffyrdd o gyflwyno cerdded a beicio mwy diogel yn y Rhondda. Gwahoddwyd pobl hefyd i lenwi holiadur am eu blaenoriaethau teithio llesol.

Wedi’r cyfarfod, dywedodd Leanne: “Cefais fy nghalonogi gan y nifer oedd yn bresennol a chryfder y teimlad yn y cyfarfod. Roedd llawer o frwdfrydedd ac egni gan y bobl sy’n teimlo nad ydym yn manteisio i’r eithaf ar yr hyn sydd gan y Rhondda i’w gynnig, os ydych yn feiciwr, yn gerddwr, yn rhedwr neu’n marchogaeth ceffyl.

“Mae pobl eisiau mynd allan fwy a rhoi’r gorau i’r car, ond roedd teimlad cyffredinol ymysg pawb nad yw hyn mor ddiogel ag y gallai neu y dylai fod. Dylai ein Llywodraeth a’n cyngor lleol wneud gweithgareddau fel y rhain yn saffach.” 

Ychwanegodd Leanne: “Os gallwn gytuno ar rai amcanion cyffredin i’n dwyn at ein gilydd, rwy’n obeithiol y gallwn greu ymgyrch lwyddiannus fydd yn rhoi pwysau ar Gyngor RCT, Llywodraeth Cymru ac unrhyw gorff arall sydd i fod i annog teithiau heb fod mewn ceir i wneud rhywbeth gwirioneddol gadarnhaol.

“Mae ein hymgyrch ni yn agored i unrhyw un sydd am ymuno a chreu gwir newid parhaol i’r Rhondda. Cofiwch gadw golwg ar fy nhudalen  Facebook Leanne Rhondda i weld unrhyw ddatblygiadau pellach.”

If you want to support Leanne and Plaid Cymru, please click this link to get involved. 


Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.