Leanne Wood yn Holi’r Prif Weinidog yn Daer Ynghylch Gwasanaethau Rheilffyrdd yng Nghymru

MH_050716_Plaid_Cymru_105.JPG 

Mae arweinydd Plaid Cymru Leanne Wood wedi llwyddo i gael gwarant gan y Prif Weinidog y bydd gwasanaethau rheilffyrdd yn gwella yng Nghymru dan y fasnachfraint drenau nesaf.

Rhoddodd Aelod Cynulliad y Rhondda rybudd, er hynny, wedi i’r addewid fethu â nodi amserlen bendant ar gyfer gwneud y gwelliannau na dweud y byddai cerbydau ychwanegol yn cael eu darparu.

Digwyddodd y drafodaeth yn ystod cwestiynau’r Prif Weinidog yn y sesiwn lawn ar ddiwrnod pryd y dioddefodd Ms Wood ei hun oedi yn y gwasanaeth trên wrth gymudo o’r Rhondda i Fae Caerdydd.

Wrth holi’r Prif Weinidog, dywedodd mai mater o “gael a chael” oedd i weithwyr yn ne Cymru gyrraedd eu gwaith oherwydd gorlenwi a gwasanaeth annibynadwy.

“Cael a chael yw hi i lawer o weithwyr,” meddai Ms Wood “ac fe wn i hyn am fy mod yn wynebu’r un oedi cyson â phawb arall sy’n defnyddio’r gwasanaeth. Wyddon ni byth pryd y bydd yna oedi neu ganslo.

“Mewn gwirionedd, roedd yna oedi heddiw ar y trên cyn f’un i, ac y mae hyn yn digwydd bron bob dydd. Mae pobl yn teimlo nad ydynt yn cael gwerth am arian. Ond yn fwy pwysig, allwn ni ddim dibynnu ar y trenau.

“Ers blynyddoedd, mae Arriva wedi ceisio gwneud i’r gwasanaeth weithio trwy wthio’r trenau presennol i’w heithaf, ac y mae’r trenau hynny’n hen. Mae’n ymddangos i ni sy’n defnyddio’r gwasanaeth fel ei fod wedi cyrraedd pen ei dennyn.”

Ychwanegodd: “Yr oedd fy rhagflaenydd fel arweinydd Plaid Cymru, Ieuan Wyn Jones, yn hallt ei feirniadaeth o gontract y fasnachfraint rheilffyrdd bresennol i Gymru.

“Dywedodd fod y ffordd y cafodd ei lunio, gan un o asiantaethau Llywodraeth y DG, wedi arwain at ‘ddegawd o orlenwi.’

“Ac y mae’r hyn ddywedodd yn dal yn wir heddiw. Ar ddydd Gwener, dywedodd y Pwyllgor Materion Cymreig y byddai angen trenau newydd.

“Dywedasant fod contract 2003 yn gamgymeriad enfawr. Wnaiff cymudwyr ddim dioddef masnachfraint wael arall. Bydd eich llywodraeth chi yn gyfrifol am y fasnachfraint nesaf.

“Fe wyddom fod y gwaith cynllunio yn mynd rhagddo. Ond nid ydych wedi egluro i’r Cynulliad hwn pa drenau a cherbydau a ddarperir, a sôn yr wyf am nifer yn ogystal ag ansawdd yma.

“Does neb wedi dweud wrthym a archebwyd trenau neu gerbydau newydd, ac ai trenau newydd fyddant, neu rai ail neu drydydd law. Wnewch chi ddweud wrthym heddiw pa drenau fydd ar gael ar gyfer y fasnachfraint nesaf?

“Ac a wnewch roi gwarant sicr na fydd camgymeriadau’r contract blaenorol yn cael eu hail-adrodd?”

Wrth ateb, dywedodd y Prif Weinidog: “Mae’n gofyn cwestiwn teg - ‘a fydd y gwasanaeth yn well?’ ‘Bydd’ yw f’ateb i hynny. Dyna ddywedais, ac rwy’n siwr y bydd hi’n fy nal i gyfrif am hynny dros y blynyddoedd.”

Wedyn, dywedodd Leanne: “Ar y naill law, mae’n beth da ein bod wedi cael rhywbeth i ddal y Llywodraeth Lafur i gyfrif drosto o ran gwella gwasanaethau rheilffordd dan y fasnachfraint reilffyrdd nesaf. Ond ar y llaw arall, does dim digon o fanylion am pryd y bydd yn digwydd na faint yn ychwaneg o gerbydau a ddarperir.

“Mae arna’i ofn fod Gweinidogion Llafur yn rhoi eu holl wyau ym masged Metro De Cymru, na fydd yn cael ei gyflawni am flynyddoedd ar y gorau.

“Mae cymudwyr druan Cymru angen ac yn haeddu gwelliannau mewn gwasanaethau rheilffordd, a bu gormod o dreth ar eu hamynedd. Nid ydynt yn barod i aros am flwyddyn, ac fel cymudwr ar y rheilffyrdd fy hun, alla’i mo’u beio nhw.”

Os hoffech helpu Plaid Cymru yn yr ymgyrch etholiadau lleol, plis cliciwch ar y ddolen hon. Diolch.


Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.