Leanne Wood yn Holi’r Prif Weinidog yn Daer Ynghylch Gwasanaethau Rheilffyrdd yng Nghymru

MH_050716_Plaid_Cymru_105.JPG 

Mae arweinydd Plaid Cymru Leanne Wood wedi llwyddo i gael gwarant gan y Prif Weinidog y bydd gwasanaethau rheilffyrdd yn gwella yng Nghymru dan y fasnachfraint drenau nesaf.

Rhoddodd Aelod Cynulliad y Rhondda rybudd, er hynny, wedi i’r addewid fethu â nodi amserlen bendant ar gyfer gwneud y gwelliannau na dweud y byddai cerbydau ychwanegol yn cael eu darparu.

Digwyddodd y drafodaeth yn ystod cwestiynau’r Prif Weinidog yn y sesiwn lawn ar ddiwrnod pryd y dioddefodd Ms Wood ei hun oedi yn y gwasanaeth trên wrth gymudo o’r Rhondda i Fae Caerdydd.

Wrth holi’r Prif Weinidog, dywedodd mai mater o “gael a chael” oedd i weithwyr yn ne Cymru gyrraedd eu gwaith oherwydd gorlenwi a gwasanaeth annibynadwy.

“Cael a chael yw hi i lawer o weithwyr,” meddai Ms Wood “ac fe wn i hyn am fy mod yn wynebu’r un oedi cyson â phawb arall sy’n defnyddio’r gwasanaeth. Wyddon ni byth pryd y bydd yna oedi neu ganslo.

“Mewn gwirionedd, roedd yna oedi heddiw ar y trên cyn f’un i, ac y mae hyn yn digwydd bron bob dydd. Mae pobl yn teimlo nad ydynt yn cael gwerth am arian. Ond yn fwy pwysig, allwn ni ddim dibynnu ar y trenau.

“Ers blynyddoedd, mae Arriva wedi ceisio gwneud i’r gwasanaeth weithio trwy wthio’r trenau presennol i’w heithaf, ac y mae’r trenau hynny’n hen. Mae’n ymddangos i ni sy’n defnyddio’r gwasanaeth fel ei fod wedi cyrraedd pen ei dennyn.”

Ychwanegodd: “Yr oedd fy rhagflaenydd fel arweinydd Plaid Cymru, Ieuan Wyn Jones, yn hallt ei feirniadaeth o gontract y fasnachfraint rheilffyrdd bresennol i Gymru.

“Dywedodd fod y ffordd y cafodd ei lunio, gan un o asiantaethau Llywodraeth y DG, wedi arwain at ‘ddegawd o orlenwi.’

“Ac y mae’r hyn ddywedodd yn dal yn wir heddiw. Ar ddydd Gwener, dywedodd y Pwyllgor Materion Cymreig y byddai angen trenau newydd.

“Dywedasant fod contract 2003 yn gamgymeriad enfawr. Wnaiff cymudwyr ddim dioddef masnachfraint wael arall. Bydd eich llywodraeth chi yn gyfrifol am y fasnachfraint nesaf.

“Fe wyddom fod y gwaith cynllunio yn mynd rhagddo. Ond nid ydych wedi egluro i’r Cynulliad hwn pa drenau a cherbydau a ddarperir, a sôn yr wyf am nifer yn ogystal ag ansawdd yma.

“Does neb wedi dweud wrthym a archebwyd trenau neu gerbydau newydd, ac ai trenau newydd fyddant, neu rai ail neu drydydd law. Wnewch chi ddweud wrthym heddiw pa drenau fydd ar gael ar gyfer y fasnachfraint nesaf?

“Ac a wnewch roi gwarant sicr na fydd camgymeriadau’r contract blaenorol yn cael eu hail-adrodd?”

Wrth ateb, dywedodd y Prif Weinidog: “Mae’n gofyn cwestiwn teg - ‘a fydd y gwasanaeth yn well?’ ‘Bydd’ yw f’ateb i hynny. Dyna ddywedais, ac rwy’n siwr y bydd hi’n fy nal i gyfrif am hynny dros y blynyddoedd.”

Wedyn, dywedodd Leanne: “Ar y naill law, mae’n beth da ein bod wedi cael rhywbeth i ddal y Llywodraeth Lafur i gyfrif drosto o ran gwella gwasanaethau rheilffordd dan y fasnachfraint reilffyrdd nesaf. Ond ar y llaw arall, does dim digon o fanylion am pryd y bydd yn digwydd na faint yn ychwaneg o gerbydau a ddarperir.

“Mae arna’i ofn fod Gweinidogion Llafur yn rhoi eu holl wyau ym masged Metro De Cymru, na fydd yn cael ei gyflawni am flynyddoedd ar y gorau.

“Mae cymudwyr druan Cymru angen ac yn haeddu gwelliannau mewn gwasanaethau rheilffordd, a bu gormod o dreth ar eu hamynedd. Nid ydynt yn barod i aros am flwyddyn, ac fel cymudwr ar y rheilffyrdd fy hun, alla’i mo’u beio nhw.”

Os hoffech helpu Plaid Cymru yn yr ymgyrch etholiadau lleol, plis cliciwch ar y ddolen hon. Diolch.


Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.