Rhowch y gorau i’r rhaglen ddiswyddo, medd Leanne Wood wrth ei chyn-Brifysgol

 MH_050716_Plaid_Cymru_092.JPG

Mae AC y Rhondda Leanne Wood wedi galw ar i uwch-reolwyr mewn prifysgol yn y Cymoedd i ailfeddwl am fwriad i ddiswyddo staff rheng flaen yn dilyn perfformiad gwael yn nhabl cynghrair Prifysgolion y DG.

Mewn rhestr a luniwyd gan TheCompleteUniversityGuide.co.uk, graddiwyd Prifysgol De Cymru yn rhif 117 allan o 129 prifysgol. Y mae hyn yn gwymp o 18 lle ers canlyniad llynedd. Mae’r lleoliad ar y tabl yn cael eu gosod yn ôl amrywiaeth o feini prawf gan gynnwys boddhad myfyrwyr, rhagolygon swyddi i raddedigion, cymhareb myfyrwyr-staff a gwariant ar wasanaethau academaidd.

Yn gynharach eleni, lansiodd y brifysgol ymgynghoriad ar golli hyd at 139 o swyddi, a llawer o’r rhain ymysg staff rheng-flaen. Arweiniodd hyn at alwad gan arweinydd Plaid Cymru Leanne Wood i alw ar y Prif Weinidog Carwyn Jones i beri i Lywodraeth Cymru ymyrryd i achub swyddi.

Dywedodd Ms Wood, a raddiodd o’r brifysgol pan oedd yn cael ei adnabod fel Prifysgol Morgannwg, fod canlyniad tabl cynghrairdiweddaraf y prifysgolion yn dangos mai cam gwag yw torri swyddi staff rheng-flaen.

“Mae llawer o’r swyddi sydd dan fygythiad yn golygu cyswllt uniongyrchol a myfyrwyr,” meddai Ms Wood. “Boed hynny yn wasanaethau myfyrwyr neu lyfrgelloedd, mae’r aelodau hyn o staff yn gwneud gwaith hollbwysig i sicrhau fod profiad y myfyrwyr mor gyfoethog a chyflawn ag sydd modd.

“Mae bygythiad hefyd i wasanaeth y feithrinfa a ddarperir ar gampws Trefforest a fydd yn cael effaith fawr ar rai myfyrwyr.

“Swyddi yw’r rhain sydd yn cael yr effaith fwyaf ar foddhad myfyrwyr – maen prawf o bwys yn nhabl cynghrair y prifysgolion, ac y mae hyn yn ei dro yn bwynt pwysig i ddarpar-fyfyrwyr.

“Mae’n amlwg fod Prifysgol De Cymru mewn dyfroedd dyfnion os yw’r tablau cynghrair hyn i’w credu. A barnu wrth yr ohebiaeth a gefais i, nid yw ysbryd y staff na’r myfyrwyr yn uchel ym Mhrifysgol De Cymru. Rhaid mynd i’r afael â hyn – ni fydd diswyddo staff rheng-flaen yn gwneud dim ond gwaethygu’r broblem.

“Carwn weld yr uwch-reolwyr yn rhoi eu cynlluniau diswyddo o’r neilltu ac yn edrych i weld a oes ffordd arall o ddatrys y diffyg ariannol maent yn wynebu. Er enghraifft, oes modd iddyn nhw fwrw golwg ar y strwythur reoli fel y mae ar hyn o bryd? Rwyf wedi clywed o nifer o ffynonellau eu bod yn rhy drymlwythog ar y brig.”

Ychwanegodd Ms Wood: “Rwyf hefyd yn galw eto ar i Lywodraeth Cymru geisio helpu Prifysgol De Cymru ac unrhyw sefydliad addysg uwch arall sy’n wynebu anawsterau ariannol yn ein gwlad. Yn awr yn fwy nac erioed, mae angen i ni fod yn gwerthu Cymru i weddill y byd, a bydd prifysgolion mewn anawsterau yn andwyol i’r ymdrechion hynny.”

Os ydych yn cytuno â Leanne ac am helpu Plaid Cymru, cliciwch ar y ddolen hon os gwelwch yn dda. Diolch.

 

 


Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.