Rhowch y gorau i’r rhaglen ddiswyddo, medd Leanne Wood wrth ei chyn-Brifysgol

 MH_050716_Plaid_Cymru_092.JPG

Mae AC y Rhondda Leanne Wood wedi galw ar i uwch-reolwyr mewn prifysgol yn y Cymoedd i ailfeddwl am fwriad i ddiswyddo staff rheng flaen yn dilyn perfformiad gwael yn nhabl cynghrair Prifysgolion y DG.

Mewn rhestr a luniwyd gan TheCompleteUniversityGuide.co.uk, graddiwyd Prifysgol De Cymru yn rhif 117 allan o 129 prifysgol. Y mae hyn yn gwymp o 18 lle ers canlyniad llynedd. Mae’r lleoliad ar y tabl yn cael eu gosod yn ôl amrywiaeth o feini prawf gan gynnwys boddhad myfyrwyr, rhagolygon swyddi i raddedigion, cymhareb myfyrwyr-staff a gwariant ar wasanaethau academaidd.

Yn gynharach eleni, lansiodd y brifysgol ymgynghoriad ar golli hyd at 139 o swyddi, a llawer o’r rhain ymysg staff rheng-flaen. Arweiniodd hyn at alwad gan arweinydd Plaid Cymru Leanne Wood i alw ar y Prif Weinidog Carwyn Jones i beri i Lywodraeth Cymru ymyrryd i achub swyddi.

Dywedodd Ms Wood, a raddiodd o’r brifysgol pan oedd yn cael ei adnabod fel Prifysgol Morgannwg, fod canlyniad tabl cynghrairdiweddaraf y prifysgolion yn dangos mai cam gwag yw torri swyddi staff rheng-flaen.

“Mae llawer o’r swyddi sydd dan fygythiad yn golygu cyswllt uniongyrchol a myfyrwyr,” meddai Ms Wood. “Boed hynny yn wasanaethau myfyrwyr neu lyfrgelloedd, mae’r aelodau hyn o staff yn gwneud gwaith hollbwysig i sicrhau fod profiad y myfyrwyr mor gyfoethog a chyflawn ag sydd modd.

“Mae bygythiad hefyd i wasanaeth y feithrinfa a ddarperir ar gampws Trefforest a fydd yn cael effaith fawr ar rai myfyrwyr.

“Swyddi yw’r rhain sydd yn cael yr effaith fwyaf ar foddhad myfyrwyr – maen prawf o bwys yn nhabl cynghrair y prifysgolion, ac y mae hyn yn ei dro yn bwynt pwysig i ddarpar-fyfyrwyr.

“Mae’n amlwg fod Prifysgol De Cymru mewn dyfroedd dyfnion os yw’r tablau cynghrair hyn i’w credu. A barnu wrth yr ohebiaeth a gefais i, nid yw ysbryd y staff na’r myfyrwyr yn uchel ym Mhrifysgol De Cymru. Rhaid mynd i’r afael â hyn – ni fydd diswyddo staff rheng-flaen yn gwneud dim ond gwaethygu’r broblem.

“Carwn weld yr uwch-reolwyr yn rhoi eu cynlluniau diswyddo o’r neilltu ac yn edrych i weld a oes ffordd arall o ddatrys y diffyg ariannol maent yn wynebu. Er enghraifft, oes modd iddyn nhw fwrw golwg ar y strwythur reoli fel y mae ar hyn o bryd? Rwyf wedi clywed o nifer o ffynonellau eu bod yn rhy drymlwythog ar y brig.”

Ychwanegodd Ms Wood: “Rwyf hefyd yn galw eto ar i Lywodraeth Cymru geisio helpu Prifysgol De Cymru ac unrhyw sefydliad addysg uwch arall sy’n wynebu anawsterau ariannol yn ein gwlad. Yn awr yn fwy nac erioed, mae angen i ni fod yn gwerthu Cymru i weddill y byd, a bydd prifysgolion mewn anawsterau yn andwyol i’r ymdrechion hynny.”

Os ydych yn cytuno â Leanne ac am helpu Plaid Cymru, cliciwch ar y ddolen hon os gwelwch yn dda. Diolch.

 

 


Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.