Tanau Gwair Diweddar yn y Rhondda yn Amlygu Colli Gorsaf Dân y Porth, medd Leanne Wood

 Tonypandy_fire_station.jpg

Mae Aelod Cynulliad y Rhondda wedi cwestiynu Llywodraeth Cymru ynghylch y digwyddiadau o danau gwair lleol yn ddiweddar.

Dywedodd Leanne Wood y dylasai’r bygythiad cyson o danau gwair yn y Rhondda wedi golygu cadw gorsaf dân y Porth yn lle ei chau ddwy flynedd yn ôl. Wrth ofyn cwestiwn brys yn y sesiwn lawn, dywedodd arweinydd Plaid Cymru sy’n byw ym Mhenygraig fod “cyfle wedi ei golli” gan Wasanaeth Tan ac Achub de Cymru a Llywodraeth Cymru i achub gorsaf y Porth. Mae’r adeilad bellach wedi ei droi yn fusnes gwerthu ceir.

Galwodd hefyd am lacio’r cyfyngiadau ar losgi dan reolaeth a wneir gan ddiffoddwyr tân fel rhan o’u mesurau atal er mwyn sicrhau nad yw tanau yn lledaenu yn rhy bell. Mae rheoliadau yn caniatáu i ddiffoddwyr tân losgi dan reolaeth tan 31 Mawrth. Mae’r tywydd gwlyb trwy lawer o fisoedd Chwefror a Mawrth wedi golygu fod diffoddwyr tân wedi eu rhwystro rhag cymryd y camau ataliol hyn.

Dros y pythefnos diwethaf, bu tanau gwair enfawr yn llosgi yng Nghwmparc, Tonypandy a Phenrhys, gan adael diffoddwyr tân yn gweithio’n galed i’w rheoli.

Mewn cwestiwn brys i Carl Sargeant, yr Ysgrifennydd Cabinet dros Gymunedau a Phlant sydd â chyfrifoldeb dros y gwasanaeth tân yng Nghymru, dywedodd Ms Wood: “Bûm mewn cyfarfod briffio yr wythnos ddiwethaf pan ddywedodd diffoddwyr tân wrthyf am y problemau arbennig sydd yn y Rhondda, a’r gwaith clodwiw maent yn wneud i atal tanau trwy addysg, a hefyd trwy gyflwyno bylchau torri tanau, a’r gwaith maent yn wneud unwaith i’r tanau ledu.

“Ond mae angen gwneud mwy. Ac un peth a awgrymwyd i mi allai helpu fyddai llacio’r rheoliadau am gynnau tanau ar bennau mynyddoedd. Ar hyn o bryd, mae’r diffoddwyr yn gallu gosod tanau mewn bylchau i atal lledaenu, ond oherwydd y tywydd drwg, nid ydynt wedi medru gwneud hyn. Ac y mae’r cyfyngiadau’n golygu y cânt wneud hynny yn unig tan 31 Mawrth. Felly os oes modd llacio’r ddeddfwriaeth o gwbl, byddai’n fuddiol gwneud hynny.”

Ychwanegodd: “Ac yna’n olaf, rwyf eisiau codi mater gorsaf dân y Porth, a gaewyd ym mis Gorffennaf 2015. Cyn ei chau, anogais Lywodraeth Cymru i ymyrryd ac achub yr orsaf dân ar seiliau diogelwch y cyhoedd. Mae ymyrryd i atal cau yn cael ei ganiatáu dan yr amgylchiadau hynny, ond collwyd y cyfle bryd hynny.

“Rwy’n gobeithio’n wir, Weinidog, y byddwch yn meddwl am y cyfle hwnnw a gollwyd, ac yn gweithredu petai sefyllfa debyg yn codi yn y dyfodol.”

Os ydych yn cytuno â Leanne, pam na wnewch chi gymryd rhan gyda Phlaid Cymru yn y Rhondda?  Gallwch wneud hynny drwy glicio ar y ddolen yma. Diolch.


Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.