Tanau Gwair Diweddar yn y Rhondda yn Amlygu Colli Gorsaf Dân y Porth, medd Leanne Wood

 Tonypandy_fire_station.jpg

Mae Aelod Cynulliad y Rhondda wedi cwestiynu Llywodraeth Cymru ynghylch y digwyddiadau o danau gwair lleol yn ddiweddar.

Dywedodd Leanne Wood y dylasai’r bygythiad cyson o danau gwair yn y Rhondda wedi golygu cadw gorsaf dân y Porth yn lle ei chau ddwy flynedd yn ôl. Wrth ofyn cwestiwn brys yn y sesiwn lawn, dywedodd arweinydd Plaid Cymru sy’n byw ym Mhenygraig fod “cyfle wedi ei golli” gan Wasanaeth Tan ac Achub de Cymru a Llywodraeth Cymru i achub gorsaf y Porth. Mae’r adeilad bellach wedi ei droi yn fusnes gwerthu ceir.

Galwodd hefyd am lacio’r cyfyngiadau ar losgi dan reolaeth a wneir gan ddiffoddwyr tân fel rhan o’u mesurau atal er mwyn sicrhau nad yw tanau yn lledaenu yn rhy bell. Mae rheoliadau yn caniatáu i ddiffoddwyr tân losgi dan reolaeth tan 31 Mawrth. Mae’r tywydd gwlyb trwy lawer o fisoedd Chwefror a Mawrth wedi golygu fod diffoddwyr tân wedi eu rhwystro rhag cymryd y camau ataliol hyn.

Dros y pythefnos diwethaf, bu tanau gwair enfawr yn llosgi yng Nghwmparc, Tonypandy a Phenrhys, gan adael diffoddwyr tân yn gweithio’n galed i’w rheoli.

Mewn cwestiwn brys i Carl Sargeant, yr Ysgrifennydd Cabinet dros Gymunedau a Phlant sydd â chyfrifoldeb dros y gwasanaeth tân yng Nghymru, dywedodd Ms Wood: “Bûm mewn cyfarfod briffio yr wythnos ddiwethaf pan ddywedodd diffoddwyr tân wrthyf am y problemau arbennig sydd yn y Rhondda, a’r gwaith clodwiw maent yn wneud i atal tanau trwy addysg, a hefyd trwy gyflwyno bylchau torri tanau, a’r gwaith maent yn wneud unwaith i’r tanau ledu.

“Ond mae angen gwneud mwy. Ac un peth a awgrymwyd i mi allai helpu fyddai llacio’r rheoliadau am gynnau tanau ar bennau mynyddoedd. Ar hyn o bryd, mae’r diffoddwyr yn gallu gosod tanau mewn bylchau i atal lledaenu, ond oherwydd y tywydd drwg, nid ydynt wedi medru gwneud hyn. Ac y mae’r cyfyngiadau’n golygu y cânt wneud hynny yn unig tan 31 Mawrth. Felly os oes modd llacio’r ddeddfwriaeth o gwbl, byddai’n fuddiol gwneud hynny.”

Ychwanegodd: “Ac yna’n olaf, rwyf eisiau codi mater gorsaf dân y Porth, a gaewyd ym mis Gorffennaf 2015. Cyn ei chau, anogais Lywodraeth Cymru i ymyrryd ac achub yr orsaf dân ar seiliau diogelwch y cyhoedd. Mae ymyrryd i atal cau yn cael ei ganiatáu dan yr amgylchiadau hynny, ond collwyd y cyfle bryd hynny.

“Rwy’n gobeithio’n wir, Weinidog, y byddwch yn meddwl am y cyfle hwnnw a gollwyd, ac yn gweithredu petai sefyllfa debyg yn codi yn y dyfodol.”

Os ydych yn cytuno â Leanne, pam na wnewch chi gymryd rhan gyda Phlaid Cymru yn y Rhondda?  Gallwch wneud hynny drwy glicio ar y ddolen yma. Diolch.


Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.