Leanne yn Helpu i Adfer Cyllid Myfyrwyr wedi i Lywodraeth Cymru fod yn “Chwit-Chwat”

Leanne_Profile_Pic_Sept_2019.JPG

Mae AC y Rhondda wedi brwydro’n llwyddiannus i adfer cefnogaeth ariannol i fyfyrwraig leol y gwadwyd iddi arian y mae ganddi hawl iddo ers dechrau’r flwyddyn academaidd.

Yn dilyn pwysau gan Leanne Wood AC, addawodd y Llywodraeth Lafur yng Nghymru ddatrys y broblem sy’n effeithio ar fyfyrwyr sy’n astudio cyrsiau ‘dilynol’. Gwrthododd y Cwmni Benthyciadau Myfyrwyr ryddhau’r cyllid i rai myfyrwyr nes iddynt dderbyn penderfyniad polisi gan Lywodraeth Cymru ynghylch cyrsiau ‘dilynol’.

Yn dilyn cwestiynau yn y sesiwn lawn a gohebiaeth gan Leanne Wood AC, addawodd y Gweinidog Addysg ddatrys y mater cyn y Nadolig a gwneud yn siŵr y byddai myfyrwyr yr oedd y camgymeriad gweinyddol hwn wedi effeithio arnynt yn cael eu harian ar Ragfyr 20.

Mewn llythyr at Leanne, dywedodd y gweinidog Addysg, Kirsty Williams AC: “Bu fy swyddogion mewn cysylltiad â’r SLC (Cwmni Benthyciadau Myfyrwyr) wrth fwrw ymlaen ar y mater hwn ac y maent wedi bod yn monitro statws y myfyrwyr yr effeithiwyd arnynt. Nid wyf yn ymwybodol o unrhyw fyfyrwyr sydd wedi gadael eu cyrsiau o ganlyniad uniongyrchol i’r broblem hon.

“Unwaith eto, rwy’n estyn fy ymddiheuriadau i’ch etholwr, ac yn wir i’r holl fyfyrwyr y mae’r sefyllfa annisgwyl hon wedi effeithio arnynt a dymunaf yn dda iddynt gyda’u hastudiaethau.”

Dywedodd Leanne: “Rwyf yn croesawu’r ffaith fod y mater hwn wedi ei ddatrys o’r diwedd. Nid oedd yr etholwraig a ddaeth i gysylltiad â mi - oedd â’r hawl i gefnogaeth ychwanegol oherwydd dyslecsia - yn gallu talu’r rhent na thalu am ei thocyn bws i’r coleg oherwydd y llanast hwn.

“Tra bod Llywodraeth Cymru yn chwit-chwat ar y mater hwn, bu’n amser straenllyd i’m hetholwraig a’i theulu cyn y Nadolig.

“Roedd hi’n teimlo nad oedd dewis ganddi ond gadael ei chwrs oherwydd ei thlodi. Fe lwyddodd ei choleg i’w pherswadio i aros trwy gynnig cefnogaeth ariannol iddi i gadw pethau i fynd dros y Nadolig.

“Er fy mod yn croesawu’r ffaith fod y mater bellach yn cael ei ddatrys, ni ddylai fod wedi digwydd yn y lle cyntaf. Fy mhryder i yw bod rhai myfyrwyr wedi rhoi’r gorau i’w hastudiaethau oherwydd problem nad oedd yn fai arnynt hwy - dyma’n rhywbeth na all Llywodraeth Cymru wadu. Alla’i ond gobeithio fod Llywodraeth Cymru wedi dysgu ei gwers ac y bydd yn gwneud yn siwr na fydd hyn fyth yn digwydd eto.”

Ychwanegodd Leanne: “Yn y cyfamser, hoffwn ddymuno’r gorau i’m hetholwraig wrth ddal ati gyda’i hastudiaethau. Rwy’n gobeithio nad yw’r problemau dros yr ychydig fisoedd diwethaf wedi effeithio’n ormodol arni ac y gall fynd ymlaen i gyflawni ei photensial.”

Os hoffech chi gefnogi Leanne a Plaid Cymru, cliciwch ar y linc yma.


Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.