Leanne yn Helpu i Adfer Cyllid Myfyrwyr wedi i Lywodraeth Cymru fod yn “Chwit-Chwat”

Leanne_Profile_Pic_Sept_2019.JPG

Mae AC y Rhondda wedi brwydro’n llwyddiannus i adfer cefnogaeth ariannol i fyfyrwraig leol y gwadwyd iddi arian y mae ganddi hawl iddo ers dechrau’r flwyddyn academaidd.

Yn dilyn pwysau gan Leanne Wood AC, addawodd y Llywodraeth Lafur yng Nghymru ddatrys y broblem sy’n effeithio ar fyfyrwyr sy’n astudio cyrsiau ‘dilynol’. Gwrthododd y Cwmni Benthyciadau Myfyrwyr ryddhau’r cyllid i rai myfyrwyr nes iddynt dderbyn penderfyniad polisi gan Lywodraeth Cymru ynghylch cyrsiau ‘dilynol’.

Yn dilyn cwestiynau yn y sesiwn lawn a gohebiaeth gan Leanne Wood AC, addawodd y Gweinidog Addysg ddatrys y mater cyn y Nadolig a gwneud yn siŵr y byddai myfyrwyr yr oedd y camgymeriad gweinyddol hwn wedi effeithio arnynt yn cael eu harian ar Ragfyr 20.

Mewn llythyr at Leanne, dywedodd y gweinidog Addysg, Kirsty Williams AC: “Bu fy swyddogion mewn cysylltiad â’r SLC (Cwmni Benthyciadau Myfyrwyr) wrth fwrw ymlaen ar y mater hwn ac y maent wedi bod yn monitro statws y myfyrwyr yr effeithiwyd arnynt. Nid wyf yn ymwybodol o unrhyw fyfyrwyr sydd wedi gadael eu cyrsiau o ganlyniad uniongyrchol i’r broblem hon.

“Unwaith eto, rwy’n estyn fy ymddiheuriadau i’ch etholwr, ac yn wir i’r holl fyfyrwyr y mae’r sefyllfa annisgwyl hon wedi effeithio arnynt a dymunaf yn dda iddynt gyda’u hastudiaethau.”

Dywedodd Leanne: “Rwyf yn croesawu’r ffaith fod y mater hwn wedi ei ddatrys o’r diwedd. Nid oedd yr etholwraig a ddaeth i gysylltiad â mi - oedd â’r hawl i gefnogaeth ychwanegol oherwydd dyslecsia - yn gallu talu’r rhent na thalu am ei thocyn bws i’r coleg oherwydd y llanast hwn.

“Tra bod Llywodraeth Cymru yn chwit-chwat ar y mater hwn, bu’n amser straenllyd i’m hetholwraig a’i theulu cyn y Nadolig.

“Roedd hi’n teimlo nad oedd dewis ganddi ond gadael ei chwrs oherwydd ei thlodi. Fe lwyddodd ei choleg i’w pherswadio i aros trwy gynnig cefnogaeth ariannol iddi i gadw pethau i fynd dros y Nadolig.

“Er fy mod yn croesawu’r ffaith fod y mater bellach yn cael ei ddatrys, ni ddylai fod wedi digwydd yn y lle cyntaf. Fy mhryder i yw bod rhai myfyrwyr wedi rhoi’r gorau i’w hastudiaethau oherwydd problem nad oedd yn fai arnynt hwy - dyma’n rhywbeth na all Llywodraeth Cymru wadu. Alla’i ond gobeithio fod Llywodraeth Cymru wedi dysgu ei gwers ac y bydd yn gwneud yn siwr na fydd hyn fyth yn digwydd eto.”

Ychwanegodd Leanne: “Yn y cyfamser, hoffwn ddymuno’r gorau i’m hetholwraig wrth ddal ati gyda’i hastudiaethau. Rwy’n gobeithio nad yw’r problemau dros yr ychydig fisoedd diwethaf wedi effeithio’n ormodol arni ac y gall fynd ymlaen i gyflawni ei photensial.”

Os hoffech chi gefnogi Leanne a Plaid Cymru, cliciwch ar y linc yma.


Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.