Leanne yn galw am ateb i broblemau polisi cludiant ysgolion

Mae Leanne Wood wedi gofyn am gael gair â Phennaeth Addysg yr awdurdod lleol mewn ymgais i gael ateb i broblemau cludiant i’r ysgol.

Dywedodd AC y Rhondda AM fod llawer o rieni pryderus heb fod a defnydd car nac yn gallu mynd at gludiant cyhoeddus digonol wedi bod mewn cysylltiad â’i swyddfa hi yn poeni’n arw am sut i gael eu plant i’r ysgol ym mis Medi.

Dywed rhai rhieni y bydd eu plant yn gorfod gwneud taith o ryw bedair milltir bob dydd yn ôl ac ymlaen i’r ysgol. Mae Ms Wood wedi ysgrifennu at Gyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf i weld a oes trefniadau eraill y gellir eu gwneud i liniaru baich y rhieni hynny sy’n byw bellaf oddi wrth yr ysgol ond nad ydynt yn gymwys am gludiant i’r ysgol dan bolisi’r awdurdod lleol sydd dan reolaeth Llafur.

Mewn llythyr at Gyngor RCT dywedodd Leanne: “Mae llawer o rieni  wedi dod i gysylltiad â’m swyddfa ynghylch eich polisi Cludiant o’r Cartref i’r Ysgol.

“Er fy mod yn sylweddoli eich bod yn gweithredu o fewn eich dyletswyddau statudol, rwy’n siŵr eich bod yn ymwybodol o’r anawsterau amlwg y bydd y newidiadau i’r polisi cludiant o’r cartref i’r ysgol mewn llawer ardal yn achosi i rai teuluoedd pan ddaw’n fis Medi.

“Bydd yn rhaid i rieni yn ardal Llwyncelyn, er enghraifft, yna ŵr naill ai yrru eu plant ar draws Porth, gan achosi mwy o bryderon am draffig o gwmpas yr ysgol newydd, neu, os nad oes gan y teulu gludiant eu hunain, bydd yn rhaid iddynt gerdded gyda’u plant i’r ysgol.

“Efallai’n wir fod y pellter dan ddwy filltir, ond er hynny fe fydd yn golygu taith o 30 munud, a gall fod yn hwy os oes gennych un plentyn mewn coets a phlentyn bach arall wrth eich ochr. Beth am blant o Drehafod??

“Mae rhieni ym Mhenygraig mewn sefyllfa debyg iawn.”

Yn ei llythyr, ychwanega Leanne: “Yn yr haf fel hyn, rwy’n siwr nad yw’r daith yn fawr o galedi, ond yn y boreau a’r prynhawn ganol gaeaf, bydd y llwybrau’n rhewllyd, neu fe fydd yn rhaid ymdopi â glaw neu eirlaw; a hyn oll yn gwneud y daith yn hunllef. Mae’n sefyll i reswm os bydd y plant yn gwlychu ar eu ffordd i’r ysgol y byddant wedyn yn y dillad gwlybion hynny drwy’r dydd.

“Rwy’n siwr eich bod fel awdurdod wedi ystyried hyn. A oeddech yn tybio bod unrhyw gynlluniau eraill y gellid eu gosod i fyny, ar wahân i ambell i gyrb isel neu fan croesi?

“Er enghraifft, ydych chi wedi ceisio trafod gyda’r cwmnïau bysus i newid amserlenni er mwyn iddynt redeg ar yr un pryd ag amseroedd agor/cau ysgolion?

“Buaswn yn croesawu’r cyfle i siarad â’r cyfarwyddwr addysg fel mater o frys i drafod pryderon etholwyr, ac ystyried unrhyw atebion posib.”


Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.