Arweinydd Plaid yn gofyn am ymddiheuriad cyhoeddus am ddirwyon gwyliau ysgol i rieni

 Shadowcabinetheadshot5small.jpg

Mae Plaid Cymru yn gofyn am ymddiheuriad cyhoeddus neu ymddiswyddiad am y cosbi llym a orchmynwyd gan Gyngor Rhondda Cynon Taf ar rieni a dynnodd eu plant o'r dosbarth yn ystod y tymor ysgol.

Dywedodd y Cyng. Pauline Jarman, arweinydd grŵp Plaid Cymru, y dylai'r Cyng. Eudine Hanagan, yr aelod Cabinet dros Addysg a Dysgu Gydol Oes, ymddiheuro i rieni, prifathrawon a chyrff llywodraethu, neu ystyried ymddiswyddo am eu camgynghori'n wael i ddirwyo rhieni.

Mae datganiadau gan gan Weinidog Addysg Cymru wedi tanseilio polisi digyfaddawd yr Awdurdod a reolir gan Lafur o gyhoeddi cosbau penodol. Eglurodd y Gweinidog ym mis Ionawr fod rhieni yn gallu eithrio eu plant o'r ysgol yn ystod y tymor gyda chaniatâd y prifathro.

Dangosodd cais Rhyddid Gwybodaeth fod 1,500 o hysbysiadau cosbau penodol wedi eu cyhoeddi. Hyd yn hyn, codwyd £75,880 gyda 282 o hysbysiadau cosbau penodol eto i'w casglu. Ond gwrthododd y Cyngor ryddhau manylion am y cyngor cyfreithiol a gawsant a arweiniodd at ofyn i gyrff llywodraethol / prifathrawon i weithredu polisi digyfaddawd. Dywedwyd na fyddai rhyddhau'r wybodaeth er lles y cyhoedd.

Ond dywedodd y Cyng. Jarman, arweinydd grŵp Plaid Cymru,"Esgus truenus yw i'r Cyngor honni nad yw datgelu'r cyngor cyfreithlon a gawsant er lles y cyhoedd.

"Mae'r ffaith bod cyngor wedi cyhoeddi 1500 Hysbysiad Cosb Penodol ar gorn cynllun a gollfarnwyd gan y Gweinidog Addysg o bwysigrwydd mawr i'r holl ysgolion a fabwysiadodd y polisi yn ddidwyll ar sail cyngor Adran Addysg a Dysgu Gydol Oes Rh.C.T. Rhaid i'r Cyng. Hanagan dderbyn cyfrifoldeb am y cawl hwn."

Bydd y £75,880 a godwyd yn barod a'r 282 Hysbysiad Cosb Benodol sydd eto i'w casglu i gyd yn mynd i goffrau'r Cyngor gan godi £92,800 ar sail cyngor a brofwyd yn ddiffygiol."

Dywedodd Leanne Wood AC, sy'n byw yn y Rhondda, "Roedd polisi digyfaddawd y cyngor yn orymateb i'r mater hwn oedd yn cosbi rhieni'n annheg. Gobeithiaf y bydd y cyngor yn defnyddio synnwyr cyffredin yn y dyfodol yn hytrach na chodi gwrychyn rhieini'n ddieangen. Dylai'r Cyngor ad-dalu'r arian i'r holl rieni a gosbwyd."

Ychwanegodd y Cyng. Jarman, "Mewn adroddiad gan y Cyfarwyddwr Addysg yn nhymor yr hydref 2014, yn dilyn penderfyniad gan Gabinet Llafur i gymeradwyo polisi hollol ddigyfaddawd o fis Medi 2014, gofynnwyd i gyrff llywodraethol newid a chymeradwyo polisiau presenoldeb eu hysgolion erbyn diwedd tymor yr hydref 2014.Roedd hyn i fod i gadarnhau cyflwyno agwedd o anoddefgarwch llwyr at gymryd gwyliau yn ystod y tymor ysgol.

Ers i'r Gweinidog Addysg ymyrryd, dywedodd Cyfarwyddwyr Addysg a Dysgu Gydol Oes y cyngor wrth bob ysgol am ddileu unrhyw gyfeiriad at 'anoddefgarwch llwyr' yn eu polisi gwyliau yn ystod y tymor.

Yn yr un adroddiad, honnir nad 'anoddefgarwch llwyr'yn dechnegol oedd agwedd y Cabinet.Pam mae'r Cyngor hwn yn ei chael hi'n anodd dweud, "Mae'n ddrwg 'da ni, roedden ni'n anghywir."? Esgus yw hwn ac yn sarhad ar grebwyll yr holl lywodraethwyr a'i gwnaeth yn rhan o bolisiau eu hysgolion yn ddidwyll.

"Gŵyr pawb yn dda ar y cyngor ac ar y cyrff llywodraethol rwy'n aelod ohonynt fy mod i bob amser o'r farn bod agwedd o anoddefgarwch llwyr yn annoeth tra bod deddfwriaeth oedd yn caniatau i brifathrawon ddefnyddio eu doethineb wrth ganiatau at 10 diwrnod o wyliau'r flwyddyn.

"Efallai y bydd rhai o'r rhieni a dderbyniodd Hysbysiadau Cosb Penodol ar sail y polisi cywilyddus hwn yn teimlo fel eu herio'n gyfreithiol. Gobeithiaf y byddant yn herio'r Cyngor yn hytrach nag ysgolion unigol.

"Gweithredodd ysgolion yn ddidwyll ar sail cyngor gan y Cyfarwyddwyr Addysg. Yn fy marn i, y Cyngor sydd yn euog yn yr achosion hynny."

Os ydych chi am weld newid yn y Rhondda, cefnogwch ymgyrch Leanne drwy glicio y ddolen hon.

 

 

 

 

 

 


Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.