Leanne yn Cael y Prif Weinidog i Roi Sicrwydd Ynghylch Adran Frys Ysbyty

Headshot_small.jpg

Mae AC y Rhondda wedi sicrhau ymrwymiad gan y Llywodraeth Lafur yng Nghymru i barhau ag Adran Frys a Damweiniau dan arweiniad meddygon ymgynghorol yn Ysbyty Brenhinol Morgannwg yn “y dyfodol.”

Yr oedd Leanne Wood yn holi’r Prif Weinidog Llafur yng Nghynulliad Cenedlaethol Cymru wedi i nifer o gleifion a staff ddod ati gyda phryderon ynghylch symud adran frys o ysbyty dosbarth cyffredinol Llantrisant.

Wedi ysgrifennu at y Gweinidog Iechyd Llafur am y mater, penderfynodd Ms Wood fynd at Mark Drakeford yn ystod Cwestiynau’r Prif Weinidog.

Dywedodd: “Cyn belled ag yr wyf i a miloedd o bobl eraill sy’n byw yn y Rhondda yn y cwestiwn, y gwasanaeth gorau i ni fyddai cael adran frys dan arweiniad meddyg ymgynghorol yn gweithredu 24 awr y dydd o Ysbyty Brenhinol Morgannwg.

“Fel y gwelsom gyda chanoli gwasanaethau mamolaeth ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg, nid yw hyn yn ateb i broblemau dyfnion GIG Cymru, sef diffyg staff a gorweithio’r staff sydd yno eisoes.

“Gyda chanoli gwasanaethau meddygaeth plant wedi ei atal dros dro, onid yw hyn yn golygu bod yn rhaid i’r arbrawf Llafur hwn nawr ddod i ben? Dywedwyd wrthyf yr wythnos ddiwethaf mai adeg datganiad gan y Gweinidog Iechyd ar 2 Gorffennaf am adroddiad y grŵp gorchwyl a gorffen ar wasanaethau gofal critigol fyddai’r amser priodol i grybwyll dyfodol gwasanaethau brys yn Ysbyty Brenhinol Morgannwg.

“Mae arna’i ofn fy mod i a phobl y Rhondda, heb sôn am staff pryderus sydd wedi dod ataf, eisiau sicrwydd – a nid yn unig sicrwydd, ond gwarant – cyn hynny y bydd ein hadran frys agosaf yn aros lle mae, ac na fydd yn mynd yr un ffordd â’r adran famolaeth. A wnewch chi yn awr roi’r sicrwydd hwnnw i’m hetholwyr yn y Rhondda?”

Atebodd y Prif Weinidog: “Diolch i’r Aelod am hynny. Yr wyf wedi gweld ei llythyr at y Gweinidog Iechyd a gallaf ddweud hyn wrth yr Aelod: n i symudwyd unrhyw feddygon ymgynghorol  o adran frys Ysbyty Brenhinol Morgannwg, ac ni symudwyd swyddi felly o’r ysbyty ar unrhyw adeg. Ers pedair swydd meddyg ymgynghorol cyfatebol llawn-amser yn adran frys Ysbyty Brenhinol Morgannwg.

“Pan fo pobl yn symud ymlaen, ac y mae pobl yn cael swyddi newydd ac yn dod ymlaen yn eu gyrfaoedd, fe lenwir y swyddi hynny. Y gobaith yw y daw swyddi llawn amser yn eu lle, ac y mae nifer eisoes wedi mynegi diddordeb yn y swyddi gwag yn Ysbyty Brenhinol Morgannwg ac y maent hyn cael eu hystyried gan y Bwrdd Iechyd.

“Os bydd raid i ni lenwi’r swydd dros dro gyda phenodiadau locwm, dyna a wnawn. Dyna ddyfodol yr adran frys, ac yr wyf yn falch iawn o gael y cyfle i ddweud hynny’n swyddogol yma y prynhawn yma.”

Wedi hynny, ychwanegodd Leanne: “Rwy’n croesawu’r sicrwydd hwn gan y Prif Weinidog Llafur. Ni wnaeth warantu presenoldeb parhaol adran frys dan arweiniad meddygon ymgynghorol yn y tymor hir, felly byddaf yn parhau i gadw llygad ar y sefyllfa ac ymateb yn unol â hynny er mwyn gwneud yr hyn a allaf i sicrhau bod yr ysbyty sy’n gwasanaethu’r Rhondda yn parhau i fod â meddygon ymgynghorol, yn yr adran frys. 

“Hoffwn ddiolch i bobl y Rhondda ac i staff yr ysbyty ddaeth ataf dros yr wythnosau diwethaf i fynegi eu pryderon am ddyfodol yr ysbyty. Cafodd eu hymyriadau effaith gadarnhaol.”

Os ydych chi am gefnogi Leanne a Phlaid Cymru, cliciwch ar y ddolen ganlynol.


Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.