Cynlluniau i Wella Seiclo i Ddechrau yn Dilyn Cyfarfod gyda Leanne

D181E6DF-804E-4DFB-81E5-2C6C77302A74.jpeg

Mae Leanne Wood wedi cynnal cyfarfod gyda phawb sydd â diddordeb mewn hyrwyddo seiclo yn y Rhondda.

Gwahoddodd AC y Rhondda bobl o wahanol fudiadau i ddod ynghyd gyda’r nod o wella seilwaith a hygyrchedd i’r gamp i bobl o bob oedran a gallu.

Yn bresennol yn y cyfarfod – a gynhaliwyd yng nghaffi’r Barry Sidings ger Trehafod – yr oedd cynrychiolwyr o Gyfoeth Naturiol Cymru, Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf, fferm wynt Pen y Cymoedd, Trenau Arriva Cymru, Cymdeithas Twnnel y Rhondda, Croeso i’n Coedwigoedd, Sustrans, Seiclo’r Cwm, Ymddiriedolaeth Pentref Cambrian a Bike Doctor; y busnes sy’n rhedeg y caffi ac sy’n berchen ar siop feics leol.

Yn ystod y cyfarfod, trafodwyd darpariaeth feicio yn y Rhondda, ynghyd â ffyrdd i wella’r cyfan a chyfleoedd am gyllid fel y gallai ddigwydd. Daeth y cyfarfod i ben gyda chytundeb i ddwyn ynghyd y gwahanol grwpiau yn y Rhondda a thu hwnt i weithio gyda’i gilydd i wella’r ddarpariaeth seiclo.

Wedyn, dywedodd Leanne: “Roeddwn yn wirioneddol falch gyda’r ffordd yr aeth y cyfarfod. Daeth llawer o wahanol grwpiau ynghyd i drafod yr hyn y gellid ei wneud i drawsnewid seiclo yn y Rhondda. Ar hyn o bryd, mae gennym lawer o arfer da hwnt ac yma, ond mae angen gweithio i ddod â phopeth ynghyd.

“Fy ngweledigaeth i fyddai am lwybr seiclo sy’n arwain yr holl ffordd i fyny’r Fawr at Dwnnel y Rhondda fel bod y seilwaith yno i fanteisio ar yr hyn allai fod yn atyniad o bwys. Mae’n bwysig i ni ddarparu llwybr diogel i seiclwyr deithio i fyny ac i lawr y Fawr; mae hyn yn digwydd mewn cymoedd eraill.

“Fe hoffwn hefyd weld datblygu’r Barry Sidings gan bod yma botensial iddo ddod yn ganolfan beicio mynydd i seiclwyr o bob gallu ac oedran. Mae hyn yn wahanol i rai o’r cyrchfannau beicio mynydd eraill yng Nghymru sydd mewn gwirionedd ond yn addas i bobl o allu eithaf datblygedig, ac sy’n gallu bod yn ddrud i’w defnyddio.”

Ychwanegodd Leanne: “Mae gennym bopeth i wneud y Rhondda yn gyrchfan o’r radd flaenaf i bob math o seiclwyr, waeth beth fydd eu dewis – llwybrau neu fynyddoedd. Mae gennym ddigon o diroedd serth a bryniau, coedwigoedd a harddwch naturiol.

“Mae’n bryd i ni wneud y gorau o’r hyn sydd gennym a chael mwy o bobl i seiclo, oherwydd mae manteision hyn yn nhermau iechyd a’r economi yn hysbys.

“Rwy’n gobeithio y gall y gwahanol grwpiau lleol yn yr ardal ddod ynghyd yn awr a pheri bod hyn yn digwydd. Gwyliwch am y newyddion.”

Os ydych yn rhannu gweledigaeth Leanne am seiclo yn y Rhondda, beth am gysylltu â hi i ddatgan eich cefnogaeth? Dyma’i chyfeiriad ebost [email protected] 


Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.