Bwrdd Iechyd sy’n Cwyno am Brinder Meddygon Ymgynghorol yn Methu Hysbysebu Swydd am un am Bron i 12 mis – Leanne

Head_and_shoulder_pic_Cymmer.jpg

Nid yw bwrdd iechyd sy’n dweud mai diffyg meddygon ymgynghorol parhaol i adrannau brys yw’r rheswm dros ganoli gwasanaethau eto wedi hysbysebu am un, yn ôl cais Rhyddid Gwybodaeth.

Mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg wedi postio hysbysebion swyddi am chwe swydd meddyg ymgynghorol mewn adrannau brys ers iddynt gael eu ffurfio ar ddechrau Ebrill llynedd, a swyddi locwm oeddent i gyd. Datgelodd y cais Rhyddid Gwybodaeth fod yr hysbysebion wedi eu postio rhwng misoedd Mehefin a Rhagfyr llynedd, gan gynnig cyflogau hyd at £87k y flwyddyn.

Mae penaethiaid y bwrdd iechyd wedi cyfaddef fod cyflogi meddygon locwm ymgynghorol yn ddrutach na chyflogi meddygon parhaol.

Dywedodd Ms Wood: “Mae’r ffigyrau hyn yn dangos yr hyn a wnaed – neu, i fod yn fanwl gywir, beth na wnaed  - i gael meddygon ymgynghorol parhaol i’n hadran frys yn Ysbyty Brenhinol Morgannwg.

“Y rheol gyffredinol mewn unrhyw sefydliad yw: os oes angen llenwi swydd arbennig, rhaid ei hysbysebu. Gwyddom ei bod yn anodd dod o hyd i feddygon ymgynghorol i adrannau brys - does neb yn gwadu hynny - ond mae’n dasg amhosib heb fynd ati i recriwtio i gychwyn.

“Rhaid gwneud ymdrech galed yn awr i recriwtio meddygon ymgynghorol parhaol i’r adran frys yn Ysbyty Brenhinol Morgannwg i roi cyfle iddynt nid yn unig gynnal gwasanaeth brys 24-awr ond ei wella.”

Ychwanegodd Ms Wood: “Mae’r dadleuon a gynigir gan y bwrdd iechyd a’r Llywodraeth Lafur yng Nghymru yn cael eu chwalu. Dyna pam fod pobl yn ddig gyda’r bwrdd iechyd a chyda Gweinidogion Llafur. 

“Dywedwyd wrthym mai gweithwyr clinigol oedd wedi penderfynu israddio ein hadran frys, ond rydym ni wedi gweld meddygon a nyrsys yn lleisio gwrthwynebiad croch i’r newidiadau. Dywedodd y penaethiaid iechyd a’r Gweinidogion Llafur hefyd wrthym ei bod bron yn amhosib recriwtio meddygon ymgynghorol. Profwyd nad oedd hyn yn wir pan ddatgelwyd ffigyrau yn dangos fod byrddau iechyd eraill nad yw eu hadrannau brys dan fygythiad wedi llwyddo i gynyddu niferoedd y meddygon ymgynghorol yn yr adrannau hynny.

“Mae diffyg unrhyw hysbyseb am feddygon ymgynghorol yn yr adran frys yn gwanhau mwy ar y ddadl hon. All y bwrdd iechyd ddim honni bod rhywbeth yn anodd neu’n amhosib os nad ydynt hyd yn oed wedi trio.

“Rwy’n siŵr y buasai recriwtio wedi bod yn haws o lawer petai Rhaglen De Cymru wedi ei newid i dynnu ymaith gyfeiriadau at israddio ein hadran frys. Byddai hyn yn symud yr arwydd ‘ar fin cau’ oddi ar ddrws ffrynt yr adran frys, a byddai’n rhoi i ddarpar-feddygon ymgynghorol y sicrwydd swydd maent yn siwr o fod yn chwilio amdano.”

Os hoffech chi gefnogi Leanne a Plaid Cymru, cliciwch ar y linc yma


Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.