Plaid Cymru yw'r Newid sydd ei Angen, medd Grŵp Plaid Cymru wrth iddynt lawnsio eu Maniffesto Llywodraeth Leol

RCT_manifestoCym.PNG

Mae maniffesto llywodraeth leol Rhondda Cynon Taf yn addo cynnig newid ar ôl 13 blynedd o arweiniad dilewyrch Llafur.

Mae'r maniffesto ar gyfer y fwrdeistrf sirol yn addo darparu addysg safonol ar gyfer pob plentyn, buddsoddi'n lleol, prynu'n lleol ac osgoi gwastraff, ac amddiffyn a chefnogi ein dinasyddion bregus o bob oed.

Yn benodol, mae darpar grŵp Plaid Cymru wedi addo i:

  •  Beidio â chyflwyno taliadau ar gludiant o’r cartref i’r ysgol gan gynnwys disgyblion dan 5 a myfyrwyr ôl 16.
  •  Gosod cap ar gyflogau uwch staff y cyngor a gwrthod codiad tâl i gynghorwyr
  •  Ymwrthod â chylch tair neu bedair wythnos ar gyfer casglu biniau
  •  Buddsoddi mewn cadw’n strydoedd yn lân - mynd i’r afael â thipio anghyfreithlon a chŵn yn baeddu
  •  Gwneud defnydd o dai a siopau gwag.

Mae gwella'r economi leol yn rhan allweddol o'r maniffesto. Mae'n addo creu buddsoddiad a hyrwyddo cyflogaeth trwy flaenoriaethu'r nifer o gytundebau a roddir i fusnesau lleol, lobïo Llywodraeth Cymru i ehangu'r cynllun gostwng trethi busnes gan sicrhau cymorth i fwy o fusnesau bach a chanolig eu maint a hybu adfywiad canol trefi sydd ddim wedi elwa ar fuddsoddiad o'r fath.

Dywedodd Pauline Jarman, arweinydd grŵp Plaid Cymru yn Rh.C.T. ei bod yn bryd cael newid yn y fwrdeistref sirol yn dilyn degawd a hanner o reolaeth gan Lafur.

Dywedodd, "Mae hon yn ddogfen rwy'n falch o'i hyrwyddo. Mae'n cynnwys detholiad o bolisïau uchelgeisiol, ond rhai y gellir eu gwireddu a newid y fwrdeistref er gwell dros dymor cyngor llawn.

"Y term gorau i ddisgrifio tymor rheolaeth Llafur yn Rh.C.T. yw 'dilewyrch'. Bu diffyg uchelgais dybryd, a dioddefodd ein cymunedau doriadau creulon. Dros y pum mlynedd ddiwethaf, safodd grŵp Plaid Cymru ochr yn ochr â phobl a chymunedau oedd yn gwrthwynebu toriadau Llafur.

"Hefyd, rhoddon ni bwysau mawr ar y grŵp Llafur i gyfiawnhau eu penderfyniadau yn siambr y Cyngor.

"Mae pobl wedi cael llond bol ar Lafur. Maen nhw wedi torri'r rhan fwyaf o'r addewidion a wnaed pan gawson nhw eu hethol, a phan fyddant yn ymgynghori 'r cyhoedd, mae'n ffug. Dydyn nhw ddim yn gwrando ac yn mynd yn eu blaendil heb ystyried yr etholwyr.

"Ar 4 Mai, caiff etholwyr gyfle i wneud rhywbeth am hyn trwy bleidleisio. Rwy'n annog pawb ar draws Rh.C.T. i bleidleisio dros y blaid a fydd yn gwrando, Plaid Cymru."

Dywedodd Geraint Davies, dirprwy-arweinydd grŵp Plaid Cymru Rh.C.T. y gallai'r Rhondda elwa mewn awdurdod lleol o dan reolaeth Plaid Cymru.

"Fel llawer o rannau o'r cymoedd, mae angen mwy o swyddi a gwell swyddi ar y Rhondda," ebe Mr Davies. "Mae'r maniffesto hwn yn canolbwyntio'n arbennig ar yr economi a gallai llawer o gymunedau elwa pe bai Plaid Cymru'n ennill rheolaeth ar ôl 4 Mai. Mae'r gymuned rwy'n ei chynrychioli wedi ei hanwybyddu dro ar ôl tro.

"Gwn nad ydym ar ein pennau ein hunain yn hyn o beth. Mae gennym gyfle y mis nesaf i gywiro hynny a sicrhau bod gennym yn y dyfodol awdurdod sy'n rhoi'r bobl yn gyntaf."

Dywedodd Heledd Fychan, sy'n sefyll dros Blaid Cymru yn ward tref Pontypridd, fod yr effaith mae ei hymgyrch yn ei chael mewn ward a fu unwaith yn Llafur rhonc, yn brawf bod pobl am weld newid.

"Mae gan Blaid Cymru neges bositif i'w chyflwyno i bobl yn ein holl gymunedau," meddai. "Mae hyn yn cael derbyniad da yn fy ymgyrch. Mae'n ymddangos bod llawer o bobl yn barod i achub y cyfle am newid a gynigir i etholwyr ar 4 Mai. Mae pobl wedi diflasu ar gael eu cymryd yn ganiataol.

"Hefyd,maen nhw'n cofio'r toriadau enbyd i addysg feithrin, llyfrgelloedd a chanolfannau dydd o dan oruchwyliaeth Llafur. Mae hi'n bryd newid ac mae Plaid Cymru'n fwy na pharod i wynebu'r her o gynnig y newid mae ei angen ar ein cymunedau."

Os hoffech chi helpu Plaid Cymru i ymgyrchu dros newid yn Rhondda Cynon Taf, cliciwch y ddolen hon. Diolch.


Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.