Plaid Cymru yw'r Newid sydd ei Angen, medd Grŵp Plaid Cymru wrth iddynt lawnsio eu Maniffesto Llywodraeth Leol

RCT_manifestoCym.PNG

Mae maniffesto llywodraeth leol Rhondda Cynon Taf yn addo cynnig newid ar ôl 13 blynedd o arweiniad dilewyrch Llafur.

Mae'r maniffesto ar gyfer y fwrdeistrf sirol yn addo darparu addysg safonol ar gyfer pob plentyn, buddsoddi'n lleol, prynu'n lleol ac osgoi gwastraff, ac amddiffyn a chefnogi ein dinasyddion bregus o bob oed.

Yn benodol, mae darpar grŵp Plaid Cymru wedi addo i:

  •  Beidio â chyflwyno taliadau ar gludiant o’r cartref i’r ysgol gan gynnwys disgyblion dan 5 a myfyrwyr ôl 16.
  •  Gosod cap ar gyflogau uwch staff y cyngor a gwrthod codiad tâl i gynghorwyr
  •  Ymwrthod â chylch tair neu bedair wythnos ar gyfer casglu biniau
  •  Buddsoddi mewn cadw’n strydoedd yn lân - mynd i’r afael â thipio anghyfreithlon a chŵn yn baeddu
  •  Gwneud defnydd o dai a siopau gwag.

Mae gwella'r economi leol yn rhan allweddol o'r maniffesto. Mae'n addo creu buddsoddiad a hyrwyddo cyflogaeth trwy flaenoriaethu'r nifer o gytundebau a roddir i fusnesau lleol, lobïo Llywodraeth Cymru i ehangu'r cynllun gostwng trethi busnes gan sicrhau cymorth i fwy o fusnesau bach a chanolig eu maint a hybu adfywiad canol trefi sydd ddim wedi elwa ar fuddsoddiad o'r fath.

Dywedodd Pauline Jarman, arweinydd grŵp Plaid Cymru yn Rh.C.T. ei bod yn bryd cael newid yn y fwrdeistref sirol yn dilyn degawd a hanner o reolaeth gan Lafur.

Dywedodd, "Mae hon yn ddogfen rwy'n falch o'i hyrwyddo. Mae'n cynnwys detholiad o bolisïau uchelgeisiol, ond rhai y gellir eu gwireddu a newid y fwrdeistref er gwell dros dymor cyngor llawn.

"Y term gorau i ddisgrifio tymor rheolaeth Llafur yn Rh.C.T. yw 'dilewyrch'. Bu diffyg uchelgais dybryd, a dioddefodd ein cymunedau doriadau creulon. Dros y pum mlynedd ddiwethaf, safodd grŵp Plaid Cymru ochr yn ochr â phobl a chymunedau oedd yn gwrthwynebu toriadau Llafur.

"Hefyd, rhoddon ni bwysau mawr ar y grŵp Llafur i gyfiawnhau eu penderfyniadau yn siambr y Cyngor.

"Mae pobl wedi cael llond bol ar Lafur. Maen nhw wedi torri'r rhan fwyaf o'r addewidion a wnaed pan gawson nhw eu hethol, a phan fyddant yn ymgynghori 'r cyhoedd, mae'n ffug. Dydyn nhw ddim yn gwrando ac yn mynd yn eu blaendil heb ystyried yr etholwyr.

"Ar 4 Mai, caiff etholwyr gyfle i wneud rhywbeth am hyn trwy bleidleisio. Rwy'n annog pawb ar draws Rh.C.T. i bleidleisio dros y blaid a fydd yn gwrando, Plaid Cymru."

Dywedodd Geraint Davies, dirprwy-arweinydd grŵp Plaid Cymru Rh.C.T. y gallai'r Rhondda elwa mewn awdurdod lleol o dan reolaeth Plaid Cymru.

"Fel llawer o rannau o'r cymoedd, mae angen mwy o swyddi a gwell swyddi ar y Rhondda," ebe Mr Davies. "Mae'r maniffesto hwn yn canolbwyntio'n arbennig ar yr economi a gallai llawer o gymunedau elwa pe bai Plaid Cymru'n ennill rheolaeth ar ôl 4 Mai. Mae'r gymuned rwy'n ei chynrychioli wedi ei hanwybyddu dro ar ôl tro.

"Gwn nad ydym ar ein pennau ein hunain yn hyn o beth. Mae gennym gyfle y mis nesaf i gywiro hynny a sicrhau bod gennym yn y dyfodol awdurdod sy'n rhoi'r bobl yn gyntaf."

Dywedodd Heledd Fychan, sy'n sefyll dros Blaid Cymru yn ward tref Pontypridd, fod yr effaith mae ei hymgyrch yn ei chael mewn ward a fu unwaith yn Llafur rhonc, yn brawf bod pobl am weld newid.

"Mae gan Blaid Cymru neges bositif i'w chyflwyno i bobl yn ein holl gymunedau," meddai. "Mae hyn yn cael derbyniad da yn fy ymgyrch. Mae'n ymddangos bod llawer o bobl yn barod i achub y cyfle am newid a gynigir i etholwyr ar 4 Mai. Mae pobl wedi diflasu ar gael eu cymryd yn ganiataol.

"Hefyd,maen nhw'n cofio'r toriadau enbyd i addysg feithrin, llyfrgelloedd a chanolfannau dydd o dan oruchwyliaeth Llafur. Mae hi'n bryd newid ac mae Plaid Cymru'n fwy na pharod i wynebu'r her o gynnig y newid mae ei angen ar ein cymunedau."

Os hoffech chi helpu Plaid Cymru i ymgyrchu dros newid yn Rhondda Cynon Taf, cliciwch y ddolen hon. Diolch.


Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.