Sefwch dros Brifysgol De Cymru, medd Leanne wrth y Prif Weinidog

 MH_050716_Plaid_Cymru_023.JPG

Mae arweinydd Plaid Cymru Leanne Wood wedi galw ar i Lywodraeth Cymru ymyrryd i helpu achub dros 100 o swyddi sydd dan fygythiad mewn prifysgol yn y cymoedd.

Yr oedd Aelod Cynulliad y Rhondda hefyd yn galw am eglurder ar y cyhoeddiad am golli swyddw yn ystod Cwestiynau’r Prif Weinidog wedi iddi ddod i’r amlwg fod Prifysgol De Cymru yn ymgynghori ar ddiweddu 139 o swyddi.

Dywedodd Ms Wood, a raddiodd o’r brifysgol yn y 1990au pan oedd yn Brifysgol Morgannwg, fod gan y sefydliad ran allweddol i’w chwarae yn nyfodol yr economi leol.

Dywedodd: “Fel cyn-fyfyriwr yn Nhrefforest, gwn mor bwysig yw’r sefydliad i’r Cymoedd. Mae’n wastad wedi chwarae rhan ym meithrin sgiliau pobl i wneud y gwaith sydd ei angen yn ein heconomïau lleol.

“Y mae heriau demograffig a chostau cynyddol yn wynebu’r brifysgol, ond nid wyf i’n meddwl y dylai hynny golli’r effaith economaidd gadarnhaol mae’r sefydliad yn ei gynhyrchu.

“Fel cyn-fyfyriwr yn Nhrefforest, gwn mor bwysig yw’r sefydliad i’r Cymoedd. Mae’n wastad wedi chwarae rhan ym meithrin sgiliau pobl i wneud y gwaith sydd ei angen yn ein heconomïau lleol.

“Nawr, fe wn fod heriau demograffig i’w hwynebu – yr ydych wedi cyfeirio at y rheiny – a bod costau cynyddol yn wynebu’r brifysgol, ond nid wyf i’n meddwl y dylai hynny golli’r effaith economaidd gadarnhaol mae’r sefydliad yn ei gynhyrchu. Dywedwyd wrthym mai swyddi rheolwyr sydd mewn perygl, ond o’r hyn a ddeallaf gan yr undeb llafur, gallai swyddi mewn TG, llyfrgelloedd a gwasanaethau staff a myfyrwyr fynd hefyd.

“Ydych chi’n meddwl, Brif Weinidog, mai mater o gadw tŷ arferol yw colli’r swyddi hyn, neu a ydynt yn arwydd fod y ddwy brifysgol yn wynebu dyfodol anodd?”

Ychwanegodd: “Gwyddom fod y sefyllfa ynglŷn â recriwtio myfyrwyr Ewropeaidd a rhyngwladol yn amrywiol ac yn debyg o fod felly am beth amser, ond arnom ni yma yng Nghymru y syrth y cyfrifoldeb i lywio trwy’r dyfroedd geirwon hyn, a chi, Brif Weinidog, sy’n gyffredinol gyfrifol am amddiffyn ein sector addysg uwch.

“Felly, beth wnaiff Llywodraeth Cymru i amddiffyn ein prifysgol? Sut gwnewch chi helpu i amddiffyn y swyddi hyn a gofalu na fydd effaith yn y tymor hir ar gyrsiau?

“Ydych chi’n bwriadu dal ati fel o’r blaen neu a ydych am gamu i mewn a rhoi cefnogaeth a chyfarwyddyd i brifysgol yng Nghymru fel y gall barhau i wneud y gwaith da mae’n wneud, i wasanaethu ein heconomi a’n cenedl?"

Wedyn, dywedodd Leanne: “Mae Prifysgol De Cymru yn sbardun economaidd pwysig i gyn-gymunedau glofaol y de. Mae llawer o bobl yn gweithio yno, ac y mae’n rhoi cyfleoedd addysgol sy’n agos at gartrefi llawer o bobl nad ydynt yn gallu mynd ymaith i astudio am ba bynnag reswm. Mae hefyd yn sicrhau bod gan y boblogaeth leol y sgiliau angenrheidiol ar gyfer ein heconomïau lleol.


“Yn ychwanegol at golli llawer o swyddi, rwyf hefyd yn pryderu y bydd unrhyw ddirywiad mewn gwasanaethau yn y brifysgol yn ei gwneud yn lle llai deniadol i astudio yn y dyfodol.

"Gobeithio y gall Llywodraeth Cymru weithio gyda’r brifysgol i ddod o hyd i ffordd i leihau’r toriadau a chynnal sefydliad a wasanaethodd y cymoedd yn dda ers degawdau.”

Os ydych yn cytuno â Leanne, pam na wnewch chi gymryd rhan gyda Phlaid Cymru yn y Rhondda?  Gallwch wneud hynny drwy glicio ar y ddolen yma. Diolch.


Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.