Rhaid darparu CGP wedi’u ddylunio ar gyfer menywod – Leanne

Housing_paper_pic.jpg

Mae AC y Rhondda wedi galw am ddarparu mwy o CGP wedi’i ddylunio’n benodol ar gyfer menywod.

Dywedodd Leanne Wood ei bod yn hanfodol fod gan fenywod yn y GIG a lleoliadau gofal ddillad gwarchod sy’n ffitio’n iawn ac yn eu gwarchod rhag dal coronafeirws. Byddai cyfarpar sy’n ffitio’n iawn hefyd yn gwarchod cleifion a thrigolion cartrefi gofal rhag trosglwyddo’r feirws.

Y GIG yng Nghymru yw’r cyflogwr mwyaf yn y wlad, gyda gweithlu o fwy na 80,000. Menywod yw bron 77% o’r cyfanswm hwn. Credir bod cyfran uwch o staff sy’n gweithio mewn cartrefi gofal yn fenywod – 83% o’r gweithlu yw amcangyfrif Gofal Cymdeithasol Cymru.

Canfu adroddiad gan y TUC mai anaml y mae CGP wedi ei ddylunio ar gyfer menywod, ac nad oedd o’r herwydd yn ffitio’n dda. Dywed yr adroddiad ‘Dangosodd arolwg yn 2016 a gynhaliwyd gan nifer o sefydliadau, gan gynnwys yr undeb llafur Prospect a’r TUC fod 57% o’r menywod hynny a gymerodd ran yn dweud fod eu CGP weithiau neu yn sylweddol yn rhwystro eu gwaith. Dyw hyn ddim yn syndod oherwydd bod y rhan fwyaf o CGP yn seiliedig ar faint a nodweddion dynion ym mhoblogaeth rhai gwledydd yn Ewrop a’r Unol Daleithiau.’

Dywedodd Leanne ei bod yn bryd dylunio CGP gan ystyried menywod. “Rydym eisoes wedi gweld ffigyrau yn dangos fod menywod dosbarth gweithiol yn fwy tebygol o ddal coronafeirws yng Nghymru,” meddai Ms Wood.

“Fuaswn i ddim yn synnu gweld ailadrodd yr un patrwm ledled y byd. Rydym yn gofyn i fenywod beryglu eu bywydau yn y GIG ac mewn lleoliadau gofal er lles cymdeithas, ac nid ydym hyd yn oed yn gallu darparu CGP iddynt - neu pan fyddwn yn gwneud hynny, dyw’r maint ddim yn iawn.

“Mae siâp cyrff menywod yn wahanol i rai dynion. Mae hyd yn oed fygydau a gynlluniwyd ar gyfer maint arferol pen dyn yn annhebygol o ffitio’n dda. Nid yn unig y bydd CGP a ddyluniwyd ar gyfer dynion yn anghyfforddus i’w rhan fwyaf o fenywod i’w wisgo, ond ni fydd chwaith yn gwarchod fel y dylai.”

Ychwanegodd Leanne: “Mae hyn yn sgandal y tu mewn i sgandal prinder CGP. Ni ddylai menywod gael eu gadael yn agored i feirws farwol heb y cyfarpar priodol i’w gwarchod eu hunain. Rwy’n galw ar Lywodraeth Cymru nid yn unig i gael mwy o CGP ond hefyd i gael CGP a ddyluniwyd yn unswydd ar gyfer menywod. Os nad yw hwnnw ar gael, rhaid i ni edrych am ffyrdd o’i gynhyrchu gartref.

“Hyd nes y gwnawn hyn, rydym yn gofyn i fenywod warchod a gofalu am eraill tra’u bod eu hunain yn agored i feirws sy’n lladd. Mae hyn yn hollol annerbyniol.”

Os hoffech chi gefnogi Leanne a Plaid Cymru, cliciwch ar y linc yma


Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.