Rhowch CGP sy’n Ffitio i’n Gweithwyr Benyw – Leanne

Parc_and_Dare_profile_pic.jpg

Mae Aelod Senedd y Rhondda wedi galw ar y Llywodraeth Lafur i fod yn fwy rhagweithiol ac yn llai hunanfodlon am y diffyg CGP sydd wedi’i ddylunio ar gyfer menywod.

Ym mis Ebrill, galwodd Leanne Wood ar i’r Gweinidog Iechyd sicrhau CGP penodol i rywiau er mwyn gwneud yn siŵr fod menywod - sef y mwyafrif llethol o weithwyr yn lleoliadau’r GIG a gofal cymdeithasol - yn cael eu gwarchod yn ddigonol.

Mewn gohebiaeth yn ateb i Ms Wood yn gynharach y mis hwn, dywedodd y Gweinidog Iechyd Llafur ei fod wedi derbyn ‘cyngor nad yw’r diwydiant yn ystyried fod angen cynhyrchu CGP penodol i rywiau oherwydd amrywiaeth y meintiau sydd ar gael.’

 Mae’r cyngor hwn yn mynd yn groes i ymatebion gan weithwyr ar lawr gwlad. Bedair blynedd yn ôl, dangosodd arolwg a gynhaliwyd gan nifer o sefydliadau – gan gynnwys yr undeb llafur Prospect a’r TUC - fod 57% o’r menywod a gymerodd ran yn gweld fod eu CGP weithiau neu yn sylweddol yn amharu ar eu gwaith. Canfu ffigyrau a ryddhawyd gan Iechyd Cyhoeddus Cymru yr wythnos hon fod menywod yw bron i ddwy ran o dair o bob achos coronafeirws a gadarnhawyd.

Dywedodd Ms Wood nad oedd yr agwedd tuag at amddiffyn menywod sy’n peryglu eu bywydau er mwyn trin cleifion a thrigolion “yn ddigon da.”

 “Amcangyfrifwyd bod 77% o weithlu’r GIG yng Nghymru yn fenywod,” meddai.

“Mae cyfran uwch fyth o fenywod yn gweithio mewn lleoliadau gofal cymdeithasol; sector arall sydd â risg uchel o ran coronafeirws. Mae Gofal Cymdeithasol Cymru yn amcangyfrif ei fod mor uchel â 83% o’r gweithlu.

“Gwyddom hyn nid yn unig o hanesion, ond o arolygon gan undebau llafur hefyd, fod y cyfarpar a ddarparwyd wedi ei ddylunio i ffitio dynion. Mae siâp cyrff menywod yn wahanol; gall hyd yn oed y gogls fod yn rhy fawr i bennau llawer o fenywod. Nid yw disgwyl i gyfran mor fawr o’r gweithlu wisgo cyfarpar gwarchod nad yw’n ffitio yn ddigon da, yn enwedig pan fod risg i’w bywydau.

 “Mae eistedd yn ôl a gwneud dim byd - fel y mae’r Llywodraeth Lafur yn barod i wneud - yn arwydd o anwybyddu eu dyletswydd tuag at y miloedd o weithwyr benywaidd sydd wedi sefyll yn y bwlch i amddiffyn y cyhoedd rhag coronafeirws.

 “Mae hyn yn arswydus o hunan-foddhaus, ac yn anghyfrifol.”

 Ychwanegodd Leanne: “Rwyf wedi ysgrifennu at y Gweinidog Iechyd Llafur, gan ofyn iddo ddatgelu pwy ddywedodd wrtho nad oes angen darparu CGP a ddyluniwyd ar gyfer menywod, yn groes i’r dystiolaeth a gawsom gan weithwyr ar lawr gwlad.

 “Rwyf hefyd wedi galw ar y Llywodraeth Lafur i fod yn fwy rhagweithiol ynghylch rhoi i fenywod y cyfarpar sylfaenol i’w cadw eu hunain, cleifion a thrigolion cartrefi gofal yn ddiogel.” 

Os hoffech chi gefnogi Leanne a Plaid Cymru, cliciwch ar y linc yma


Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.