Y Tlotaf yng Nghymru Ddwywaith yn fwy Tebygol o fod yn yr Ysbyty Oherwydd Covid

Leanne_flag.jpg

Mae’r bobl dlotaf yng Nghymru ddwywaith yn fwy tebygol o gael eu derbyn i’r ysbyty oherwydd Covid-19 na’r rhai lleiaf difreintiedig, yn ôl adroddiad newydd gan y Prif Swyddog Meddygol.

Mae adroddiad Dr Frank Atherton i chwe mis cyntaf pandemig Covid-19 yn cyfleu rhai o effeithiau iechyd y clefyd ar gymdeithas Cymru - gan gynnwys y datguddiad bod menywod, lleiafrifoedd ethnig a’r tlawd wedi dioddef effeithiau iechyd ac economaidd gwaeth yng Nghymru.

Dywedodd Leanne Wood, llefarydd cydraddoldeb Plaid Cymru: "Dyma gipolwg ar chwe mis cyntaf y pandemig hyd at fis Medi 2020 ac wrth gwrs mae llawer wedi digwydd ers hynny gan fod hon yn sefyllfa sy'n newid yn gyflym. Fodd bynnag, mae hon yn adroddiad cynhwysfawr sy'n cadarnhau fod Covid-19 wedi cael mwy o effaith ar y rhai mwyaf difreintiedig yn ein cymdeithas.

"Mae hynny, yn ôl Dr Atherton, oherwydd yr anghydraddoldebau iechyd presennol sydd wedi cael eu gwaethygu gan y pandemig - felly mae iechyd gwael, tai gwael, diffyg cymwysterau a chyfleoedd gwaith wedi golygu eich bod ddwywaith yn fwy tebygol o orfod mynd i'r ysbyty oherydd Covid ac yn fwy tebygol o fod angen gofal ITU.

"Mae hwn yn bandemig ofnadwy ac rydym yn aml yn dweud nad yw'n gwahaniaethu, ond mae'n na rhai'n dioddef mwy na'i gilydd - mae'r adroddiad hwn yn cadarnhau ei fod yn taro'r rhai mwyaf bregus galetaf."

Dywedodd fod yr adroddiad yn cadarnhau na allwn fynd yn ôl at sut roedd pethau cyn y pandemig: "Mae dwy ystadegyn sy'n fy nharo mi yn yr adroddiad hwn. Un yw bod disgwyliad oes naw mlynedd yn fyrrach i'r grŵp o ddynion mwyaf difreintiedig o'i gymharu i'r lleiaf difreintiedig yng Nghymru. Ond ystadegyn yr un mor ddamniol yw bod y bwlch mewn disgwyliad oes iachus rhwng y mwyaf a'r lleiaf difreintiedig hyd yn oed yn waeth - 18.2 mlynedd i ddynion a 19.1 mlynedd i fenywod.

"Mae Covid-19 wedi effeithio ar bawb ond mae'r adroddiad hwn yn dangos ei fod wedi brifo'r cymunedau tlotaf yng Nghymru - ardaloedd fel Rhondda Cynon Tâf, sydd bellach â'r cyfraddau gwaethaf ledled y DU.

"Mae'r anghydraddoldebau iechyd a amlygwyd yn yr adroddiad hefyd yn cael eu gwaethygu gan yr effaith economaidd - mae 22% o weithwyr wedi colli pumed ran neu fwy o'u hincwm yn y pandemig ac yn anochel mae hynny wedi gwthio llawer i'r dibyn yn ariannol ac yn emosiynol. Mae gweithwyr  a busnesau bach ledled Cymru'n wynebu ansicrwydd ariannol - sy'n cael effaith ddifrifol ar iechyd meddwl pobl ac mae'n dda gweld bod hynny'n cael ei gydnabod yn yr adroddiad.

"Mae hwn yn ein hatgoffa na allwn fynd yn ôl at sut oedd pethau - nid oedd pethau'n wych cyn y pandemig i lawer gormod o bobl yng Nghymru. Rhaid i ni sicrhau bod y bwlch iechyd, sy'n rhy aml yn adlewyrchu'r bwlch cyfoeth yn ein cymdeithas, yn cael ei gau unwaith ac am byth.

"Mae Dr Atherton yn gwneud pwynt dilys bod yr anghydraddoldebau iechyd hyn rhwng grwpiau cymdeithasol - yn enwedig i bobl ag anableddau - yn aml yn rhai y gellir eu hosgoi ac yn annheg. Yr her, fel erioed, yw nid yn unig nodi'r problemau sy'n ein hwynebu yn ein cymdeithas ond ei newid. "

Os ydych eisiau helpu i ail-ethol Leanne yn etholiadau’r Senedd eleni, cliciwch ar y ddolen hon.

 


Dangos 1 ymateb

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.
  • Gareth Llewellyn
    published this page in Newyddion 2021-02-02 08:39:47 +0000