Rhowch Drefn ar ein Gwasanaeth Post– Leanne yn Galw am Weithredu’n syth ar Wasanaeth Araf y Post Brenhinol

TONY0021.jpg

Mae Aelod Senedd y Rhondda wedi galw ar i’r llywodraeth ymyrryd er mwyn gwella gwasanaeth lleol y Post Brenhinol. Dywedodd Leanne fod y gwasanaeth wedi “dirywio mewn modd dramatig” dros y misoedd diwethaf, gyda rhai pobl yn aros am dros wythnos i lythyrau dosbarth cyntaf gyrraedd.

Mae pobl wedi cwyno wrth Leanne am lythyrau’n gwneud apwyntiadau ysbyty yn cyrraedd yn rhy hwyr oherwydd y gwasanaeth araf sy’n bod yn awr. Mewn cwestiynau i Weinidog yr Economi yr wythnos hon, galwodd Leanne am i rywbeth gael ei wneud i helpu busnesau a phobl yn y Rhondda sydd yn dioddef.

Dywedodd: “Ers COVID, mae gwasanaeth y Post Brenhinol yn y Rhondda wedi dirywio’n ddramatig. Mae etholwyr wedi sôn am enghreifftiau fel llythyr dosbarth cyntaf yn cymryd wyth diwrnod i fynd o Porth i Pentre, ac un arall am chwe diwrnod i fynd o Porth i Bontypridd.

“Maen nhw’n dweud wrth bobl am wneud apwyntiadau gyda’r swyddfa ddidol yng Nghlydach os na allant aros am lythyrau brys. Nawr, fe fyddai hyn yn ddigon drwg mewn cyfnod normal, ond gyda nifer cynyddol o bobl yn gweithio o gartref, a mwy o bobl yn aros am apwyntiadau meddygol brys, mae hyn yn rhwystr i’r economi lleol, yn ogystal ag iechyd pobl.

“Ysgrifennais at y Post Brenhinol bron i fis yn ôl, yn gofyn iddynt am welliannau ac am esboniad, ac yr wyf yn dal i aros am ateb. Yng ngoleuni’r problemau mae hyn yn achosi i gymaint o bobl mewn cymaint o gymunedau yn y Rhondda, beth fedr y Llywodraeth wneud i ymdrin â’r mater hwn?

“Allwch chi atgoffa’r Post Brenhinol o’u cyfrifoldebau a’u dyletswyddau tuag at ein cymunedau ar hyd a lled y wlad?”

Yn ei ateb, dywedodd Gweinidog yr Economi Ken Skates: “Alla’i ddweud wrth Leanne Wood fy mod yn hynod siomedig i glywed am lefel y gwasanaeth sy’n cael ei gynnig i’w hetholwyr yn y Rhondda?

“Ac wrth, tra bod yn rhaid i fusnesau weithredu mewn modd sy’n ddiogel o gadw COVID mewn golwg, a all weithiau olygu oedi yn y gwasanaethau a ddarperir, mae hyn yn newyddion siomedig, ac fe wnaf ymholiadau ar ran yr Aelod lleol, gan godi’r mater hwn gyda’r Post Brenhinol. Cyn gynted ag y clywaf, byddaf yn ôl mewn cysylltiad.”

Os ydych eisiau helpu i ail-ethol Leanne yn etholiadau’r Senedd y flwyddyn nesaf, cliciwch ar y ddolen hon.

 


Dangos 1 ymateb

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.
  • Gareth Llewellyn
    published this page in Newyddion 2020-11-16 08:27:04 +0000