Leanne yn Cael Sicrwydd Ynghylch Adfer Gwasanaethau Ffôn Symudol yn y Rhondda

Headshot_small.jpg

Mae AC y Rhondda wedi derbyn sicrwydd fod gwaith ar y gweill i adfer gwasanaethau ffonau symudol yn dilyn tân mewn mast yn y Porth.

Effeithiwyd ar dderbyniad ffonau symudol i drigolion a busnesau lleol ers yr hyn a amheuwyd oedd yn dân bwriadol yn y lleoliad ar fryn uwchlaw Birchgrove. Wedi i drigolion lleol ddod i gysylltiad â hi ynghylch y tarfu, cododd Leanne y mater ar lawr Cynulliad Cenedlaethol Cymru.

Cysylltodd ei swyddfa hefyd â Nick Speed, Cyfarwyddwr Grŵp BT yng Nghymru, i gael newyddion am yr ymateb i’r tân a’r tarfu ar wasanaethau. Atebodd gyda’r newyddion diweddaraf gan y tîm sy’n gweithio i adfer y gwasanaethau, sef: ‘Yn dilyn y tân bwriadol ar Fedi 13 a wnaeth ddifrod sylweddol i’r mast a chyfarpar EE yn y safle, rydym wedi bod yn gweithio i adfer y gwasanaeth ac yr ydym hefyd yn ceisio atebion dros dro.

‘Rhoed mwy o bwysigrwydd i’r digwyddiad, ac yr ydym bellach yn disgwyl y bydd gwaith wedi ei gwblhau ar y safle yn gynnar yr wythnos nesaf, naill ai ar Hydref 1 neu 2. Dylem rybuddio bod nifer o ffactorau yn effeithio ar hyn, gan gynnwys materion diogelwch, ac fe allai gael ei oedi tan yr wythnos ddilynol.

‘Yn y cyfamser, rydym wedi ymchwilio i weld a fydd modd cael ateb dros dro i’r ardal leol. Rydym yn sylweddoli y bu’r digwyddiad hwn yn anghyfleus i etholwyr. Rydym yn hapus i ystyried rhoi iawndal i gwsmeriaid am y diffyg gwasanaeth cyfredol. Bydd pob achos yn cael ei asesu fesul un, a buasem yn annog etholwyr i gysylltu â gwasanaethau cwsmeriaid EE i wneud cais am hyn.’

Dywedodd Ms Wood: “Mae’n dda deall bod pwysigrwydd y digwyddiad hwn wedi’i gynyddu. Mae llawer o drigolion a busnesau lleol wedi bod heb signal ers bron i bythefnos. Codais hyn yr wythnos hon ar lawr y Senedd ac ysgrifennu at Gyfarwyddwr Grŵp BT Cymru.

“Mae’n siomedig clywed y gall y tarfu bara am wythnos arall, oherwydd bod y tân hwn eisoes wedi achosi llawer o anhwylustod.

“Rwy’n deall yn iawn yr angen i sicrhau diogelwch y peirianwyr sydd yn trwsio’r mast - gallaf ond gobeithio y bydd modd dod o hyd i ffordd i adfer y signal mor fuan ag sydd modd. Nid moethusrwydd yw signal symudol. I’r rhan fwyaf o bobl yn awr, mae gallu mynd ar-lein yn hanfodol.

“Yn y cyfamser, buaswn yn annog unrhyw un y mae’r tarfu wedi effeithio arnynt i ymchwilio i bosibilrwydd iawndal trwy wasanaethau cwsmeriaid EE tra’u bod yn aros am i’r mast ffôn symudol gael ei drwsio.”

Os hoffech chi gefnogi Leanne a Plaid Cymru, cliciwch ar y linc yma


Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.