Tlodi Mislif am Gael ei Drin yn RCT Diolch i Waith Arloesol Cynghorydd Plaid Cymru

Elyn___Leanne.jpg

Mae cynghorydd Plaid Cymru wedi cymryd cam yn nes at ennill ei hymgyrch i gael cynnyrch iechydol am ddim i bob ysgol yn ei hawdurdod lleol.

Gallai’r polisi, sydd yn awr yn gorfod mynd at y Cabinet i’w gymeradwyo, ddod i rym mor fuan â mis Medi mewn pryd i’r flwyddyn academaidd newydd.

Dechreuodd y Cynghorydd Stephens, sydd yn 26 oed ac yn un o gynghorwyr ieuengaf y blaid, ei hymgyrch llynedd. Comisiynodd y cyngor sydd dan reolaeth Llafur adroddiad gan y Gweithgor Craffu i ddichonoldeb darparu cynhyrchion iechydol o ganlyniad i Rybudd o Gynnig gan y Cynghorydd Stephens. Canfu’r adroddiad, a gynhaliodd arolwg o ddisgyblion ysgol fel rhan o’i waith, o’i phlaid. Yr wythnos hon, pleidleisiodd y cyngor o blaid argymhelliad yr adroddiad.

Mae tlodi mislif yn gyffredin ymysg aelwydydd sydd ar incwm isel. Canfu’r elusen Plan International UK fod cynifer ag un o bob deg o ferched yn y DG yn methu fforddio cynhyrchion iechydol.

Meddai’r Cynghorydd Stephens: “Rwyf wir yn falch fod Cyngor Bwrdeistref Sirol RCT wedi eu hargyhoeddi o’r achos dros ddarparu cynhyrchion iechydol am ddim yn yr ysgol. Mae’n eitem hanfodol i lanweithdra, yn union fel papur tŷ bach a sebon.

“Carwn dalu teyrnged i’m cydweithwraig ar y cyngor ac yn fy mhlaid, y Cynghorydd Shelley Rees-Owen, sydd wedi gweithio’n wirioneddol galed trwy gydol yr ymgyrch hon i fwrw ymlaen â’r pwnc pwysig hwn.

“Ddylai’r un ferch orfod mynd heb gynhyrchion iechydol na dioddef yn dawel ac mewn cywilydd. Fydd dim rhaid iddynt yn Rhondda Cynon Taf os bydd y Cabinet yn rhoi sêl bendith i’r polisi hwn yn ôl y disgwyl. Gobeithio y bydd awdurdodau lleol eraill ledled Cymru yn awr yn gwneud yr un fath.”

Meddai AC y Rhondda Leanne Wood: “Diolch i waith clodwiw’r Cynghorydd Stephens, mae Cyngor RCT ar fin arwain y ffordd i wrthweithio tlodi mislif. Bydd hyn yn gwneud gwahaniaeth mawr i fywydau miloedd o ferched ifanc yn RCT yn y blynyddoedd i ddod.

“Fel cynghorydd newydd, mae Elyn wedi gweithio’n galed ac yn benderfynol ar y mater hwn, am ei bod yn gwybod ei fod yn achosi pryder mawr i gymaint o ferched sy’n gorfod tyfu lan mewn tlodi.

“Rwy’n falch fod Plaid Cymru yn arwain y ffordd ar hyn, diolch i ymgyrch Elyn Stephens.”

Os ydych yn cytuno â Leanne a Elyn, beth am ymwneud â Phlaid Cymru trwy glicio ar y ddolen hon?


Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.