Angen i Lywodraeth Ailfeddwl Cynlluniau Pensiynau Menywod

Mae cynlluniau pensiynau Llywodraeth San Steffan yn bygwth cosbi merched ymhellach er bod llawer ohonynt wedi dioddef oes o weithio ar gyflog isel. Mae'r broses o gyfartalu yn rhy gyflym a bydd merched sydd ar fin oed ymddeol, neu a aned ar neu ar ôl 6 Ebrill, 1951, o ganlyniad, yn dioddef caledi annheg. All y merched hyn ddim mynd yn ôl i ailfyw eu bywydau ac maen nhw'n haeddu gwell triniaeth gan y Llywodraeth.

Womens_Pensiwn_y_Cymro.jpg

Darllenwch adroddiad isod o'm cyfarfod ag un person o'r Rhondda.

Nos Fercher, siaradais i â gwraig 62 oed yn Nhonypandy oedd yn rhedeg ei busnes ei hun. Roedd yn llwyddiant, ond dywedodd wrthyf ei bod wedi ei sefydlu wrth iddi nesáu at yr hyn a ystyriai y byddai ei hoed ymddeol, ond bod yr oed hwnnw wedi codi.

Ei bwriad trwy gydol ei bywyd gwaith oedd ymddeol yn 60 oed, gan ei bod wedi dechrau gweithio yn 15. Ychydig cyn iddi gyrraedd 60, codwyd yr oed pan gai ei phensiwn i 62. Ar gyrraedd 62, symudwyd yr oed ymddeol eto. Nawr mae rhaid iddi aros tan y bydd hi ychydig fisoedd yn brin o'i phen-blwydd yn 64 cyn y gall hi ymddeol.

Mae'r nod yn dal i symud a fydd hi ddim yn syndod iddi os bydd yn codi eto cyn iddi ei gyrraedd. Mae ei busnes yn llwyddo, sy'n wych, ac rwy'n dymuno'n dda iddi, ond dyw llawer o bobl ddim yn yr un sefyllfa.

Effeithir ar gymaint o ferched yn y Rhondda, yn yr ystod oedran hon ac yn iau. Rwyf wedi annog llywodraeth San Steffan i weithredu'r newidiadau dros gyfnod hirach er mwyn i ferched allu cynllunio'n well ar gyfer eu hymddeoliad.


Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.