Leanne yn Gofyn am Roi Amser i Ffwrdd gyda Thâl i Weithwyr sy’n Ffoi Rhag Camdriniaeth yn y Cartref

160620_LW_headshot_crop.jpg

Mae Leanne Wood wedi galw ar Lywodraeth Cymru i basio deddfwriaeth i ganiatáu amser i ffwrdd gyda thâl i weithwyr y sector cyhoeddus sy’n ffoi rhag camdriniaeth yn y cartref.

Dywedodd AC y Rhondda ei bod yn bryd i’r Blaid Lafur weithredu eu polisi eu hunain yn yr un ddeddfwrfa maent yn reoli. Mae Ynysoedd y Philipin a Seland Newydd eisoes wedi pasio deddf yn rhoi’r hawl hwn i ddinasyddion.

Yn ystod Cwestiynau Busnes yr wythnos hon, dywedodd Ms Wood: “Hoffwn longyfarch a chroesawu’r cyhoeddiad a wnaed ar Ddiwrnod Rhyngwladol y Menywod gan Gomisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol dros Gymru, Sophie Howe, ei bod yn gwneud darpariaeth am amser i ffwrdd i staff sy’n dioddef camdriniaeth yn y cartref.

“Mae hyn yn dilyn datblygiadau polisi arloesol yn Seland Newydd, lle cafodd y Prif Weinidog Jacinda Ardern bolisi o’r fath trwy’r Senedd ym mis Gorffennaf llynedd. Mae hyn eisoes yn bolisi’r blaid Lafur ar lefel y DG. Pan gyhoeddwyd y polisi gan yr Ysgrifennydd Gwladol cysgodol dros Fenywod a Chydraddoldeb, Dawn Butler, dywedodd: 'Ar gyfartaledd mae dwy fenyw yr wythnos yn cael eu llofruddio gan eu cymar neu gyn-gymar treisgar. Gallai’r 10 diwrnod hyn yn llythrennol helpu i achub bywydau’r menywod hynny.'

“A minnau wedi gweithio’n agos gyda Chymorth i Fenywod Cymru, gwn nad gor-ddweud y mae Dawn Butler yma. O ystyried mai’r Senedd hon yw’r unig sefydliad cenedlaethol yn y DG a redir gan Lafur, a bod Llafur yma mewn sefyllfa i wneud rhywbeth am hyn a dangos arweiniad y bydd eraill, gobeithio, yn ei ddilyn, pryd gallwn ni ddisgwyl cyhoeddiad gan Weinidogion Cymru y bydd gan weithwyr y sector cyhoeddus yr hawl i gael amser i ffwrdd i ymdrin â chamdriniaeth yn y cartref?

“Fel arall, sut gallwch chi obeithio bod yr hyn a alwyd yn Llywodraeth ffeministaidd, sy’n anelu at wneud Cymru y lle mwyaf diogel i fenywod?”

Mewn ymateb, dywedodd y Gweinidog dros Gyllid a’r Trefnydd, Rebecca Evans AC: “Fe gaf drafodaeth gyda’r Gweinidog perthnasol am fater gweithwyr y sector cyhoeddus yng Nghymru, a sut y gallwn gefnogi’r bobl hynny sy’n dioddef camdriniaeth yn y cartref, a’r ffordd orau i’w cefnogi i adael perthynas dreisgar. Ac fe wnaf ofyn i’r Gweinidog ymateb i chi ar hynny.”

Os ydych chi am gefnogi Leanne a Phlaid Cymru, cliciwch ar y ddolen ganlynol.


Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.