Leanne yn Gofyn am Roi Amser i Ffwrdd gyda Thâl i Weithwyr sy’n Ffoi Rhag Camdriniaeth yn y Cartref

160620_LW_headshot_crop.jpg

Mae Leanne Wood wedi galw ar Lywodraeth Cymru i basio deddfwriaeth i ganiatáu amser i ffwrdd gyda thâl i weithwyr y sector cyhoeddus sy’n ffoi rhag camdriniaeth yn y cartref.

Dywedodd AC y Rhondda ei bod yn bryd i’r Blaid Lafur weithredu eu polisi eu hunain yn yr un ddeddfwrfa maent yn reoli. Mae Ynysoedd y Philipin a Seland Newydd eisoes wedi pasio deddf yn rhoi’r hawl hwn i ddinasyddion.

Yn ystod Cwestiynau Busnes yr wythnos hon, dywedodd Ms Wood: “Hoffwn longyfarch a chroesawu’r cyhoeddiad a wnaed ar Ddiwrnod Rhyngwladol y Menywod gan Gomisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol dros Gymru, Sophie Howe, ei bod yn gwneud darpariaeth am amser i ffwrdd i staff sy’n dioddef camdriniaeth yn y cartref.

“Mae hyn yn dilyn datblygiadau polisi arloesol yn Seland Newydd, lle cafodd y Prif Weinidog Jacinda Ardern bolisi o’r fath trwy’r Senedd ym mis Gorffennaf llynedd. Mae hyn eisoes yn bolisi’r blaid Lafur ar lefel y DG. Pan gyhoeddwyd y polisi gan yr Ysgrifennydd Gwladol cysgodol dros Fenywod a Chydraddoldeb, Dawn Butler, dywedodd: 'Ar gyfartaledd mae dwy fenyw yr wythnos yn cael eu llofruddio gan eu cymar neu gyn-gymar treisgar. Gallai’r 10 diwrnod hyn yn llythrennol helpu i achub bywydau’r menywod hynny.'

“A minnau wedi gweithio’n agos gyda Chymorth i Fenywod Cymru, gwn nad gor-ddweud y mae Dawn Butler yma. O ystyried mai’r Senedd hon yw’r unig sefydliad cenedlaethol yn y DG a redir gan Lafur, a bod Llafur yma mewn sefyllfa i wneud rhywbeth am hyn a dangos arweiniad y bydd eraill, gobeithio, yn ei ddilyn, pryd gallwn ni ddisgwyl cyhoeddiad gan Weinidogion Cymru y bydd gan weithwyr y sector cyhoeddus yr hawl i gael amser i ffwrdd i ymdrin â chamdriniaeth yn y cartref?

“Fel arall, sut gallwch chi obeithio bod yr hyn a alwyd yn Llywodraeth ffeministaidd, sy’n anelu at wneud Cymru y lle mwyaf diogel i fenywod?”

Mewn ymateb, dywedodd y Gweinidog dros Gyllid a’r Trefnydd, Rebecca Evans AC: “Fe gaf drafodaeth gyda’r Gweinidog perthnasol am fater gweithwyr y sector cyhoeddus yng Nghymru, a sut y gallwn gefnogi’r bobl hynny sy’n dioddef camdriniaeth yn y cartref, a’r ffordd orau i’w cefnogi i adael perthynas dreisgar. Ac fe wnaf ofyn i’r Gweinidog ymateb i chi ar hynny.”

Os ydych chi am gefnogi Leanne a Phlaid Cymru, cliciwch ar y ddolen ganlynol.


Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.