Llythyr Agored at Bawb sy’n Gwrthwynebu ‘Cynghrair Adweithiol’ Rhwng y Ceidwadwyr / DUP

 edit6.JPG

Rhybuddiodd Plaid Cymru yn ystod yr etholiad am beryglon llywodraeth Dorïaidd gyda mandad cryfach. Yn dilyn ymgyrch Geidwadol ddi-drefn, cipiodd Theresa May golled o enau buddugoliaeth a chollodd ei ‘mandad’ pwysig. Nawr dyma ni’n wynebu gweld Prif Weinidog Ceidwadol adweithiol gyda chefnogaeth y Blaid Ddemocrataidd Unoliaethol sydd hyd yn oed yn fwy allan o gysylltiad, sydd yn ceisio ein llusgo’n ôl i’r oesoedd tywyll.

Er mwyn cael ei Chyllideb a’i rhaglen bolisi drwodd, bydd Theresa May yn dibynnu ar bleidleisiau’r DUP - plaid a gefnogwyd gan grwpiau terfysgol arfog, gyda pholisi swyddogol y blaid o griminaleiddio menywod sy’n cael erthyliad, ac aelodau amlwg sydd wedi siarad yn erbyn hawliau hoyw a lliniaru newid hinsawdd. Fwy na thebyg, bydd y DUP yn mynnu adnoddau ychwanegol i ogledd Iwerddon ac eithriadau i ddiwygiadau lles milain y Torïaid fydd yn gymwys yn unig i ogledd Iwerddon, tra bydd Cymru a rhannau eraill o’r DG ar eu colled.

Ymladdodd Plaid Cymru yr etholiad diweddar ar lwyfan o amddiffyn Cymru. Seiliwyd hyn ar ein diben diwyro - cael y fargen orau bosib i bobl Cymru. Mae hyn yn golygu y byddai swyddi Cymreig yn cael eu gwarchod a’n sectorau allweddol, megis amaeth a dur, yn gallu masnachu’n rhydd gydag Ewrop trwy ein haelodaeth o’r Farchnad Sengl. Mae’n golygu pwerau ychwanegol i’n Cynulliad cenedlaethol - fel, pa chwiwiau bynnag fydd gan San Steffan, y bydd gennym ni y pwerau i amddiffyn ein hunain a hyrwyddo ein buddiannau ein hunain. Mae’n golygu gwrthod y llymder sydd wedi tanseilio ein heconomi a thlodi ein cymunedau. Mae’n golygu, yn anad dim, y bydd pobl Cymru yn cael ein dwylo ar yr arfau sydd arnom eu hangen i adeiladu dyfodol Cymru.

Plaid Cymru fu’r unig lais Cymreig i rybuddio’n gyson yn erbyn effeithiau difäol llymder. Nid yn unig y mae’r ideoleg yn tanseilio ein heconomi; mae hefyd wedi rhwygo’r galon allan o’n cymunedau a chwalu gobeithion pobl ifanc.

Mae effaith cyflogau’n aros yn llonydd a gobeithion gwael am swyddi a grëwyd gan lymder yn cael ei waethygu gan gynnydd costau byw a achoswyd gan agwedd fyrbwyll y Ceidwadwyr at Brexit. Os bydd y Torïaid, gyda’u cynghreiriaid yn y DUP, yn parhau i orfodi Brexit economaidd drychinebus arnom y tro hwn, gallai’r canlyniadau i bobl Cymru fod yn enbyd.

Mae cyflogwr sector preifat mwyaf Cymru, Airbus, eisoes wedi cadarnhau, os bydd y llywodraeth hon yn parhau ar hyd llwybr eithafol Brexit a osodwyd ganddynt cyn yr etholiad, byddant yn lleoli miloedd o swyddi y tu allan i Gymru a’r DG. Yn y system wleidyddol a thu allan, bydd Plaid Cymru yn gweithio gydag eraill i sicrhau y gwarchodir y swyddi hyn, a chymaint o rai eraill sy’n dibynnu ar ein perthynas gydag Ewrop.

Mae canlyniad yr etholiad yn glir - does gan yr un blaid unigol fandad i drafod Brexit. Ni all y Torïaid bellach wthio eu hagenda drwodd yn fyrbwyll. Mae’n amlwg bod yn rhaid oedi trafodaethau Brexit hyd nes bydd yr holl bleidiau a’r holl wledydd a gynrychiolir yn San Steffan yn cael cyfle i wneud gwir gyfraniad i safbwynt trafod y DG cyn i’r trafodaethau gychwyn.

Pleidleisiodd mwyafrif o’r etholwyr dros bleidiau sydd wedi ymrwymo i wella llymder, creu swyddi diogel sy’n talu’n dda, a chefnogi mesurau sy’n gwarchod ein hamgylchedd. Mae Senedd lle nad oes mwyafrif clir yn golygu y gallwn weithio gyda’n gilydd i greu gwir newid a thorri cwys newydd a gwell, trwy wrthwynebiad cryf i’r Toriaid gyda’r DUP peryglus y tu ôl iddynt.

Rwy’n galw ar bawb sydd eisiau gweld y wleidyddiaeth wahanol hon i ysgrifennu at eu AS gan eu hannog i weithredu. Gwnewch hyn nawr. Heddiw.

Dros ffordd well

Leanne Wood

Arweinydd Plaid Cymru


Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.