Llythyr Agored at Bawb sy’n Gwrthwynebu ‘Cynghrair Adweithiol’ Rhwng y Ceidwadwyr / DUP

 edit6.JPG

Rhybuddiodd Plaid Cymru yn ystod yr etholiad am beryglon llywodraeth Dorïaidd gyda mandad cryfach. Yn dilyn ymgyrch Geidwadol ddi-drefn, cipiodd Theresa May golled o enau buddugoliaeth a chollodd ei ‘mandad’ pwysig. Nawr dyma ni’n wynebu gweld Prif Weinidog Ceidwadol adweithiol gyda chefnogaeth y Blaid Ddemocrataidd Unoliaethol sydd hyd yn oed yn fwy allan o gysylltiad, sydd yn ceisio ein llusgo’n ôl i’r oesoedd tywyll.

Er mwyn cael ei Chyllideb a’i rhaglen bolisi drwodd, bydd Theresa May yn dibynnu ar bleidleisiau’r DUP - plaid a gefnogwyd gan grwpiau terfysgol arfog, gyda pholisi swyddogol y blaid o griminaleiddio menywod sy’n cael erthyliad, ac aelodau amlwg sydd wedi siarad yn erbyn hawliau hoyw a lliniaru newid hinsawdd. Fwy na thebyg, bydd y DUP yn mynnu adnoddau ychwanegol i ogledd Iwerddon ac eithriadau i ddiwygiadau lles milain y Torïaid fydd yn gymwys yn unig i ogledd Iwerddon, tra bydd Cymru a rhannau eraill o’r DG ar eu colled.

Ymladdodd Plaid Cymru yr etholiad diweddar ar lwyfan o amddiffyn Cymru. Seiliwyd hyn ar ein diben diwyro - cael y fargen orau bosib i bobl Cymru. Mae hyn yn golygu y byddai swyddi Cymreig yn cael eu gwarchod a’n sectorau allweddol, megis amaeth a dur, yn gallu masnachu’n rhydd gydag Ewrop trwy ein haelodaeth o’r Farchnad Sengl. Mae’n golygu pwerau ychwanegol i’n Cynulliad cenedlaethol - fel, pa chwiwiau bynnag fydd gan San Steffan, y bydd gennym ni y pwerau i amddiffyn ein hunain a hyrwyddo ein buddiannau ein hunain. Mae’n golygu gwrthod y llymder sydd wedi tanseilio ein heconomi a thlodi ein cymunedau. Mae’n golygu, yn anad dim, y bydd pobl Cymru yn cael ein dwylo ar yr arfau sydd arnom eu hangen i adeiladu dyfodol Cymru.

Plaid Cymru fu’r unig lais Cymreig i rybuddio’n gyson yn erbyn effeithiau difäol llymder. Nid yn unig y mae’r ideoleg yn tanseilio ein heconomi; mae hefyd wedi rhwygo’r galon allan o’n cymunedau a chwalu gobeithion pobl ifanc.

Mae effaith cyflogau’n aros yn llonydd a gobeithion gwael am swyddi a grëwyd gan lymder yn cael ei waethygu gan gynnydd costau byw a achoswyd gan agwedd fyrbwyll y Ceidwadwyr at Brexit. Os bydd y Torïaid, gyda’u cynghreiriaid yn y DUP, yn parhau i orfodi Brexit economaidd drychinebus arnom y tro hwn, gallai’r canlyniadau i bobl Cymru fod yn enbyd.

Mae cyflogwr sector preifat mwyaf Cymru, Airbus, eisoes wedi cadarnhau, os bydd y llywodraeth hon yn parhau ar hyd llwybr eithafol Brexit a osodwyd ganddynt cyn yr etholiad, byddant yn lleoli miloedd o swyddi y tu allan i Gymru a’r DG. Yn y system wleidyddol a thu allan, bydd Plaid Cymru yn gweithio gydag eraill i sicrhau y gwarchodir y swyddi hyn, a chymaint o rai eraill sy’n dibynnu ar ein perthynas gydag Ewrop.

Mae canlyniad yr etholiad yn glir - does gan yr un blaid unigol fandad i drafod Brexit. Ni all y Torïaid bellach wthio eu hagenda drwodd yn fyrbwyll. Mae’n amlwg bod yn rhaid oedi trafodaethau Brexit hyd nes bydd yr holl bleidiau a’r holl wledydd a gynrychiolir yn San Steffan yn cael cyfle i wneud gwir gyfraniad i safbwynt trafod y DG cyn i’r trafodaethau gychwyn.

Pleidleisiodd mwyafrif o’r etholwyr dros bleidiau sydd wedi ymrwymo i wella llymder, creu swyddi diogel sy’n talu’n dda, a chefnogi mesurau sy’n gwarchod ein hamgylchedd. Mae Senedd lle nad oes mwyafrif clir yn golygu y gallwn weithio gyda’n gilydd i greu gwir newid a thorri cwys newydd a gwell, trwy wrthwynebiad cryf i’r Toriaid gyda’r DUP peryglus y tu ôl iddynt.

Rwy’n galw ar bawb sydd eisiau gweld y wleidyddiaeth wahanol hon i ysgrifennu at eu AS gan eu hannog i weithredu. Gwnewch hyn nawr. Heddiw.

Dros ffordd well

Leanne Wood

Arweinydd Plaid Cymru


Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.