Aelod Cynulliad yn Cefnogi Galwadau Newydd i Reoleiddio Cam-Drin Ar-lein yn Erbyn Merched, yn Dilyn Ymchwil

MH_050716_Plaid_Cymru_102.JPG

Mae ymchwil ar y cyd rhwng y Brifysgol Agored a Phrifysgol Stirling wedi datgelu hyd a lled cam-drin ar-lein yn erbyn merched. Yn eu llyfr arfaethedig ‘Online Misogyny as a Hate Crime: A Challenge for (Legal) Regulation’ mae Dr Kim Barker a Dr Olga Jurasz yn galw am well gydnabyddiaeth gyfreithiol o’r broblem a sut i fynd i’r afael ar gam-drin ar-lein.

Bydd y tîm yn cyflwyno’r ymchwil yn ystod digwyddiad yng Nghaerdydd ar ddydd Llun 5 Tachwedd, wrth ochr pobl sydd â phrofiad ac arbenigedd eu hunain, gan gynnwys Aelod Cynulliad y Rhondda, Leanne Wood. Mae ‘Lladd y troliaid: Defnydd a chamddefnydd y cyfryngau cymdeithasol’ yn cael ei gynnal ym mhencadlys y Brifysgol Agored yng Nghymru yng Nghaerdydd.

Dywedodd Leanne Wood AC: “Fel nifer o fenywod eraill, yr wyf wedi derbyn negeseuon sy’n mynd tu hwnt i’r hyn sy’n dderbyniol. Cefais fy ngorfodi, ar adegau, i adrodd materion i’r heddlu oherwydd natur ddifrifol a graffig rhai o’r bygythiadau.

“Gwelaf ymdrechion dyddiol ar-lein i dawelu menywod a lleiafrifoedd ac mae angen i ni gyd sefyll gyda’n gilydd yn erbyn hyn. Rhaid i ni gyd wrthod cael ein tawelu gan y bwlis ar-lein.

“Mae dyletswydd arnom i herio ymddygiad bygythiol, cas neu annerbyniol, oherwydd os na chaiff ei wynebu, bydd yn rhoi’r rhyddid i fwlis, hilgwn, gwreig-gasawyr a phobl homoffobig wneud fel y mynnent – ac ni allwn ganiatáu hynny.

“Mae hefyd dyletswydd ar yr awdurdodau perthnasol i gymryd camau addas wrth ddelio â cham-drin ar-lein, i sicrhau fod neges gref yn cael ei danfon at ddarpar-droseddwyr.”

Mae'r perygl y bydd menywod ifanc rhwng 18 a 29 oed yn cael eu targedu gan weithgareddau bygythiol a sarhaus ar y rhyngrwyd ddwywaith yn uwch nag ar gyfer menywod rhwng 40 a 49 oed, a bron i dair gwaith yn uwch nag ar gyfer menywod rhwng 50 a 59 oed. Dangosodd astudiaeth DEMOS yn 2016 a oedd yn ymchwilio i raddfa'r casineb at fenywod ar gyfryngau cymdeithasol fod 6,500 o ddefnyddwyr yn y DU wedi eu targedu gan 10,000 o drydariadau o natur ymosodol a chas yn ystod y tair wythnos y cynhaliwyd yr astudiaeth ynddynt.

Dywedodd Dr Olga Jurasz o’r Brifysgol Agored: “Yn y pendraw, mae’r ymchwil yn dangos fod brwydro yn erbyn atgasedd ar-lein yn fater o sicrhau cydraddoldeb a chyfranogaeth yn y sffêr gyhoeddus.”

Ychwanegodd Dr Kim Barker o Brifysgol Stirling: “Drwy gydol yr ymchwil yma, yr ydym wedi casglu nad all y gyfraith yn unig ddatrys problem gam-drin ar-lein. Rhaid i ni gael gwell cyfreithiau er mwyn delio â cham-drin ar-lein – a gwell pwerau gorfodi.”

Dyma argymhellion y tîm

  • Rhaid cydnabod trais ar-lein yn erbyn menywod fel ffordd o gam-drin ar sail rhywedd yn erbyn menywod a merched.
  • Dylid ymgorffori rhywedd fel rhinwedd a ddiogelir mewn deddfwriaeth trosedd casineb yng Nghymru, yr Alban a Lloegr.
  • Er mwyn mynd i'r afael â chasineb ar-lein sy'n seiliedig ar rywedd, mae angen mewnbwn ar sawl lefel gan sawl rhanddeiliad. 
  • Dylai'r dull a ddefnyddir ar gyfer rheoleiddio a mynd i'r afael â chasineb ar-lein cynnwys: cyfrifoldeb unigolion sy'n cyhoeddi cynnwys cas ar-lein, a chyfrifoldeb uwch i ddarparwyr y llwyfannau.

Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.