Aelod Cynulliad yn Cefnogi Galwadau Newydd i Reoleiddio Cam-Drin Ar-lein yn Erbyn Merched, yn Dilyn Ymchwil

MH_050716_Plaid_Cymru_102.JPG

Mae ymchwil ar y cyd rhwng y Brifysgol Agored a Phrifysgol Stirling wedi datgelu hyd a lled cam-drin ar-lein yn erbyn merched. Yn eu llyfr arfaethedig ‘Online Misogyny as a Hate Crime: A Challenge for (Legal) Regulation’ mae Dr Kim Barker a Dr Olga Jurasz yn galw am well gydnabyddiaeth gyfreithiol o’r broblem a sut i fynd i’r afael ar gam-drin ar-lein.

Bydd y tîm yn cyflwyno’r ymchwil yn ystod digwyddiad yng Nghaerdydd ar ddydd Llun 5 Tachwedd, wrth ochr pobl sydd â phrofiad ac arbenigedd eu hunain, gan gynnwys Aelod Cynulliad y Rhondda, Leanne Wood. Mae ‘Lladd y troliaid: Defnydd a chamddefnydd y cyfryngau cymdeithasol’ yn cael ei gynnal ym mhencadlys y Brifysgol Agored yng Nghymru yng Nghaerdydd.

Dywedodd Leanne Wood AC: “Fel nifer o fenywod eraill, yr wyf wedi derbyn negeseuon sy’n mynd tu hwnt i’r hyn sy’n dderbyniol. Cefais fy ngorfodi, ar adegau, i adrodd materion i’r heddlu oherwydd natur ddifrifol a graffig rhai o’r bygythiadau.

“Gwelaf ymdrechion dyddiol ar-lein i dawelu menywod a lleiafrifoedd ac mae angen i ni gyd sefyll gyda’n gilydd yn erbyn hyn. Rhaid i ni gyd wrthod cael ein tawelu gan y bwlis ar-lein.

“Mae dyletswydd arnom i herio ymddygiad bygythiol, cas neu annerbyniol, oherwydd os na chaiff ei wynebu, bydd yn rhoi’r rhyddid i fwlis, hilgwn, gwreig-gasawyr a phobl homoffobig wneud fel y mynnent – ac ni allwn ganiatáu hynny.

“Mae hefyd dyletswydd ar yr awdurdodau perthnasol i gymryd camau addas wrth ddelio â cham-drin ar-lein, i sicrhau fod neges gref yn cael ei danfon at ddarpar-droseddwyr.”

Mae'r perygl y bydd menywod ifanc rhwng 18 a 29 oed yn cael eu targedu gan weithgareddau bygythiol a sarhaus ar y rhyngrwyd ddwywaith yn uwch nag ar gyfer menywod rhwng 40 a 49 oed, a bron i dair gwaith yn uwch nag ar gyfer menywod rhwng 50 a 59 oed. Dangosodd astudiaeth DEMOS yn 2016 a oedd yn ymchwilio i raddfa'r casineb at fenywod ar gyfryngau cymdeithasol fod 6,500 o ddefnyddwyr yn y DU wedi eu targedu gan 10,000 o drydariadau o natur ymosodol a chas yn ystod y tair wythnos y cynhaliwyd yr astudiaeth ynddynt.

Dywedodd Dr Olga Jurasz o’r Brifysgol Agored: “Yn y pendraw, mae’r ymchwil yn dangos fod brwydro yn erbyn atgasedd ar-lein yn fater o sicrhau cydraddoldeb a chyfranogaeth yn y sffêr gyhoeddus.”

Ychwanegodd Dr Kim Barker o Brifysgol Stirling: “Drwy gydol yr ymchwil yma, yr ydym wedi casglu nad all y gyfraith yn unig ddatrys problem gam-drin ar-lein. Rhaid i ni gael gwell cyfreithiau er mwyn delio â cham-drin ar-lein – a gwell pwerau gorfodi.”

Dyma argymhellion y tîm

  • Rhaid cydnabod trais ar-lein yn erbyn menywod fel ffordd o gam-drin ar sail rhywedd yn erbyn menywod a merched.
  • Dylid ymgorffori rhywedd fel rhinwedd a ddiogelir mewn deddfwriaeth trosedd casineb yng Nghymru, yr Alban a Lloegr.
  • Er mwyn mynd i'r afael â chasineb ar-lein sy'n seiliedig ar rywedd, mae angen mewnbwn ar sawl lefel gan sawl rhanddeiliad. 
  • Dylai'r dull a ddefnyddir ar gyfer rheoleiddio a mynd i'r afael â chasineb ar-lein cynnwys: cyfrifoldeb unigolion sy'n cyhoeddi cynnwys cas ar-lein, a chyfrifoldeb uwch i ddarparwyr y llwyfannau.

Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.