Datganiad gan Leanne Wood AS a Chynghorwyr Plaid Cymru y Rhondda

Pentre_flood_pic_edit.jpg

"Rydym yn siomedig gyda chanlyniadau’r adroddiad hwn, ond nid ydym wedi synnu. Mae’r bobl sydd wedi dioddef yn sgil y llifogydd eisiau atebion a datrys y broblem, ac nid yw’r adroddiad hwn yn rhoi’r naill na’r llall. Ni chafodd eu lleisiau eu clywed trwy gydol y broses hyd yma, ac y mae’r bobl a ddioddefodd yr effeithiau yn haeddu cael eu clywed.

"Doedd gennym erioed obeithion mawr y byddai unrhyw rai o’r cyrff dan sylw yn ymchwilio iddynt eu hunain ac yn cyfaddef unrhyw gyfrifoldeb na bai. Dyna pam ein bod wedi galw am ymchwiliad annibynnol ac y byddwn yn parhau i bwyso am hynny.

"Mae pobl eisiau i ryw gorff neu sefydliad esbonio iddynt pam y daeth eu cymuned yn sydyn yn agored i lifogydd a beth mae modd ei wneud i liniaru unrhyw risg yn y dyfodol. Maent eisiau i’r sefydliadau sy’n rhan o hyn i dderbyn y gallasai pethau fod wedi cael eu gwneud yn wahanol er mwyn bod â ffydd y caiff pethau eu hunioni yn y dyfodol. Nid yw’r adroddiad hwn yn gwneud hynny.

"Yr ydym oll yn deall fod newid hinsawdd yn golygu y daw tywydd eithafol yn fwy cyffredin yn y dyfodol. Mae pobl eisiau buddsoddi mewn mesurau i warchod llifogydd ar eu heiddo - pethau fel drysau llifogydd cadarn. Os na fydd neb yn ysgwyddo’r cyfrifoldeb, pwy fydd yn talu am y mesurau hyn?  Yr ydym yn croesawu’r ffaith fod CNC wedi cyfaddef nad oes ganddynt ddigon o adnoddau ac y bydd angen mwy o fuddsoddiad i uwchraddio strwythurau, adeiladu amddiffynfeydd llifogydd newydd, gwella safonau ac ymateb yn gadarn i unrhyw ddigwyddiadau tebyg i rai mis Chwefror. Yr ydym hefyd yn croesawu’r ffaith iddynt fod yn onest trwy dderbyn na all y safonau maent yn dibynnu arnynt fod yn dderbyniol bellach. Byddwn yn gofyn cwestiynau ynghylch hyn wrth y cyngor a’r Gweinidog Amgylchedd Llafur yn y Senedd.  Gallai ymchwiliad annibynnol fesur faint yn union o newid sydd ei angen.

"O ran symud y coed – allwn ni ddim derbyn ei bod yn synhwyrol gwneud i ffwrdd â niferoedd mawr o goed sy’n cadw dŵr yn ôl a disgwyl na fydd unrhyw effaith. Mae synnwyr cyffredin yn dweud fod dŵr fyddai gynt wedi ei ddal yn ôl gan goed wedi llifo i lawr llethrau’r bryniau ac i’r afonydd, gan orlifo i gartrefi yn y cymunedau wrth droed y bryniau yn ogystal â’r rhai a ddioddefodd lifogydd yn is i lawr y cwm - yn Ynyshir, Porth ac yn is i lawr yr afon.

"Nid yw’r adroddiad chwaith yn amlinellu llawer o newidiadau i’r arferion sy’n bod eisoes. Rydym yn awyddus i wybod mwy am yr hyn y gellid bod wedi ei wneud yn wahanol o ran cwympo’r coed uwchlaw Pentre, Blaenllechau a mannau eraill. Bydd gan lawer o bobl gwestiynau am hyn.

"Yn olaf, nid yw’r adroddiad wedi rhoi llais i’r rhai a ddioddefodd yn sgil y llifogydd. Gydag ymchwiliad annibynnol, gall lleisiau pobl gael eu clywed. Mae’r bobl yr effeithiwyd arnynt yn haeddu cael eu clywed."

Os hoffech chi gefnogi Leanne a Plaid Cymru, cliciwch ar y linc yma.


Dangos 1 ymateb

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.
  • Gareth Llewellyn
    published this page in Newyddion 2020-10-22 14:56:18 +0100