Ymgyrchydd Cyfiawnder a Ymgeisydd Plaid Cymru yn Sicrhau Hawliau Pwysig i Ddioddefwyr Trosedd

Leanne_and_Nadine_edit.jpg

Mae ymgyrchydd cyfiawnder ac ymgeisydd Plaid Cymru yn etholiadau Comisiynydd yr Heddlu a Throsedd wedi sicrhau gwell arferion gwaith yn y gwasanaeth prawf.

Wedi'i gymell gan y brofiad erchyll o’i mab 18 oed yn cael ei lofruddio gan gyn-droseddwr ar brawf, mae Nadine Marshall a'i theulu wedi ymgyrchu'n ddi-baid i newid arferion gwaith i atal trasiedi arall.

Ymosodwyd ar Conner Marshall a’i guro i farwolaeth ym Mae Trecco ym Mhorthcawl ym mis Mawrth 2015 gan David Braddon. Roedd Braddon o dan oruchwyliaeth y gwasanaeth prawf ond roedd wedi methu chwe apwyntiad adsefydlu ac roedd ganddo sawl euogfarn gan gynnwys trais domestig a throseddau cyffuriau nad oedd y gwasanaeth prawf yn ymwybodol ohonynt. Mae Braddon bellach yn bwrw dedfryd oes ar ôl pledio'n euog i'r llofruddiaeth. Ers y digwyddiad, mae Nadine - sy’n dod o Fro Morgannwg ac yn sefyll i’w hethol yn gomisiynydd Heddlu De Cymru - wedi brwydro i sicrhau bod anghenion dioddefwyr a’u teuluoedd yn cael eu rhoi yng nghannol arferion gwaith y gwasanaeth prawf.

Mae adolygiad o'r Gweithdrefnau Hysbysu ac Adolygu ar gyfer Troseddau Difrifol Pellach gan Wasanaeth Carchardai a Phrawf yn gynharach y mis hwn wedi gwireddu nod y teulu Marshall.

Mewn dogfen a luniwyd gan y Wasanaeth Carchardai a Phrawf, dywed: “Wrth ddiwygio’r Cyfarwyddyd Prawf hwn, hoffai Gwasanaeth Carchardai a Phrawf Ei Mawrhydi gydnabod gwaith Nadine Marshall er cof am ei mab Conner, a oedd yn ddeunaw oed, pan lofruddiwyd ef ym mis Mawrth 2015 gan droseddwr a oedd o dan goruchwyliaeth prawf yn y gymuned.

 “Mae Mrs Marshall wedi ymgyrchu’n galed i gael mwy o fynediad at wybodaeth a thryloywder ar gyfer dioddefwyr yn dilyn TDP, gan gysegru ei hamser a’i hegni i sicrhau bod teuluoedd mewn profedigaeth yn cael gwybodaeth amserol a thryloyw, mewn modd sensitif, pan fydd troseddwr sydd o dan goruchwyliaeth yn mynd ymlaen i lladd.

 “Roedd ei gwaith, er anrhydedd i Conner, yn rym wrth agor y broses adolygu TDP, a chreu fformat adolygiad TDP newydd - sydd bellach yn cael ei rannu gyda dioddefwyr yn dilyn euogfarn lle mae achos yn sbarduno adolygiad TDP awtomatig.

 “Mae’r Gwastanaeth Prawf wedi gweithio gyda Mrs Marshall i adolygu’r canllawiau ar ymgysylltu â dioddefwyr, ac mae hi wedi darparu mewnwelediadau amhrisiadwy i anghenion a theimladau dioddefwyr, yn deillio o’i phrofiad ei hun ers marwolaeth drasig Conner. Mae'r newidiadau hyn i'r canllawiau yn etifeddiaeth barhaol i Conner. "

DwedoddNadine Marshall“Rwy’n falch o’r newidiadau rydw i wedi gallu eu gwneud. Er gwaethaf gwrthwynebiadau, roeddwn yn benderfynol o newid system nad oedd yn gweithio er budd cleientiaid na chymunedau.

 “Bydd y newidiadau a wneir nawr yn sicrhau na fydd yn rhaid i unrhyw deulu arall ymladd am bum mlynedd i wybod sut a pham y cafodd eu hanwylyd ei niweidio neu ei lofruddio. Bydd cael mynediad at wybodaeth nawr yn arferol ac yn hawl i deulu pob dioddefwr. ”

Dywedodd Leanne Wood, AS Rhondda a chyn-swyddog prawf: “Mae hwn yn gyflawniad gwych gan Nadine. Dylai ei gwaith ymgyrchu aruthrol sicrhau y bydd dioddefwyr troseddau difrifol a theuluoedd dioddefwyr ar flaen meddyliau a gweithredoedd swyddogion prawf.

“Mae hi wedi dangos dycnwch a phenderfyniad anhygoel i newid pethau er gwell - dau rinwedd a fydd yn sefyll iddi hi, a’r cyhoedd, mewn lle da os caiff ei hethol yn Gomisiynydd Heddlu a Throsedd nesaf Heddlu De Cymru.”


Dangos 1 ymateb

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.
  • Gareth Llewellyn
    published this page in Newyddion 2020-12-11 07:25:59 +0000