Gwnewch Canabis Meddyginiaethol ar Gael i'r Rhai Sydd ei Angen Medd Leanne Wood

MH_050716_Plaid_Cymru_102.JPG

Mae Leanne Wood wedi galw ar Gymru i gymryd ymagwedd flaengar at bresgripsiwn canabis meddyginiaethol.

Galwodd yr Aelod Cynulliad ar Lywodraeth Cymru i adolygu a llacio'r canllawiau dros dro ar ragnodi canabis sy'n atal llawer o feddygon rhag cael mynediad at y cyffur ar gael er gwaethaf newidiadau i'r gyfraith.

Yn gynharach eleni, diwygiwyd deddfwriaeth camddefnyddio cyffuriau fel y gellid rhagnodi canabis meddyginiaethol ond nid yw wedi gwneud llawer o wahaniaeth i fywydau pobl fel Bailey Williams 16 oed o Gaerdydd sy'n dioddef o epilepsi difrifol, gan achosi iddo gael cannoedd o atafaeliad (seizures) yn olynol.

Defnyddiodd Leanne enghraifft Bailey yn ystod cwestiynau busnes yn y Senedd sy’n dilyn llythyr at yr Arweinydd Llafur newydd yng Nghymru oedd yn galw arno i weithio gyda gweithwyr iechyd proffesiynol i sicrhau bod canabis meddyginiaethol ar gael yn rhwydd i'r rhai sydd ei angen.

Yn ystod sesiwn dydd Mawrth yn y Siambr, meddai Leanne: “Mae ymlacio'r cyfreithiau ynghylch presgripsiwn canabis meddyginiaethol o ganlyniad i'r newidiadau i ddeddfwriaeth camddefnyddio cyffuriau eleni wedi achosi ychydig iawn o newid.

“Mae’n debygol iawn fod hyn o ganlyniad i'r canllawiau interim cyfyngiedig a gyhoeddwyd o ganlyniad i'r newid hwn yn y ddeddfwriaeth. Mae'r Gymdeithas Sglerosis Ymledol yn dweud na fydd dim yn newid yn y tymor byr ar gyfer y 10,000 o bobl yn y DU sy'n byw gydag MS a allai gael rhyddhad rhag poen trwy ddefnyddio canabis meddyginiaethol.

"Daethpwyd â hyn i sylw yn ystod yr wythnos ddiwethaf, gydag achos Bailey Williams, 16 oed, sydd â epilepsi difrifol, a all achosi iddo ddioddef cannoedd o atafaeliadau yn gyflym. Dywed ei deulu fod y cyflwr yn dirywio'n gyflym. Maen nhw'n dweud y byddai canabis meddyginiaethol yn gwella ei symptomau yn fawr.

"Nawr, mae'n bosib y bydd Sativex ar gael ar y GIG yng Nghymru, ond dim ond ar gyfer trin spasticity yw hwn, ac yna dim ond ar gael i grŵp bach o bobl sy'n byw gydag MS sy'n cyraedd y meini prawf.

"Nid yw hyn yn ddefnyddiol i bobl fel Bailey gydag epilepsi difrifol, neu unrhyw gyflwr arall a allai fod y tu hwnt i'r canllawiau cul hwnnw. Hoffwn weld y Llywodraeth hon yn gweithio tuag at sicrhau bod canllawiau dros dro ar ragnodi canabis meddyginiaethol yn cael eu hadolygu ac yna eu llacio, fel nad yw mynediad at driniaeth mor gyfyngedig."

Ychwanegodd: "Mae gennym gyfle yng Nghymru i gymryd ymagwedd flaengar at bresgripsiwn canabis meddyginiaethol, ac ni ddylem adael i'r cyfle hwnnw lithro.

"Rwyf eisoes wedi ysgrifennu at arweinydd newydd Llafur, felly a wnewch chi sicrhau ar frys y bydd y Prif Weinidog newydd yn gweithredu ar hyn yn ddi-oed, gan na all y teulu aros tan y Nadolig?"

Os ydych chi am gefnogi Leanne a Phlaid Cymru, cliciwch ar y ddolen ganlynol.


Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.