Addewid Plaid Cymru i Ddod ag Anghyfiawnder Pensiynau Gwragedd a Glöwyr i Ben

 Maerdy_pensions_edit.jpg

Os caiff ei hethol ar 8 Mehefin, addawodd Branwen Cennard, ymgeisydd Plaid Cymru yn y Rhondda, i frwydro dros bensiynau teg i wragedd.

Dywedodd hyn wrth siarad, ynghyd ag Arweinydd Plaid Cymru, Leanne Wod ac AC De-ddwyrain Cymru, Steffan Lewis,o flaen y gofeb i löwyr yn y Maerdy.

Dywedodd y wraig fusnes a aned a maged yn Nhreorci, fod yr achos yn agos iawn at galon Plaid Cymru gan ychwanegu, "Os caf fy ethol ar 8 Mehefin, fi fydd AS benywaidd gyntaf y Rhondda. Byddaf yn ymladd i'r carn dros bensiynau cydradd i wragedd ac yn cefnogi WASPI [Women Against State Pension Inequality]

Mae eich amddiffyn chi ac amddiffyn Cymru yn erbyn annhegwch ac anghydraddoldeb wrth wraidd maniffesto Plaid Cymru a'i hymgyrch etholiadol.

"I gael gwir gydraddoldeb a chymdeithas decach, cefnogwch Blaid Cymru. Pleidleisiwch drosof i a Phlaid Cymru ar 8 Mehefin, fel y gallwn, gyda'n gilydd, adeiladu gwell dyfodol i'r Rhondda a Chymru."

Trodd Branwen ei sylw hefyd at y toriadau a wnaed i'r gefnogaeth a roddir i bobl anabl. "Mae Theresa May yn cefnogi toriadau anghyfiawn a fydd yn cosbi rhai sy'n derbyn Taliadau Annibyniaeth Bersonol [PIP] a fydd yn effeithio ar dros 160,000 o bobl sy'n dioddef o afiechyd meddwl dybryd - y ces i'r pleser o gwrdd ag un ohonynt yn Llwynypia neithiwr, fel mae'n digwydd.

"Mae'r rhain yn bolisïau creulon a didostur sy'n effeithio ar y mwyaf bregus, yr union bobl sydd ag angen ein help ac sy'n ei haeddu.

"Cefnwyd ar y clo triphlyg a ddyfeisiwyd i amddiffyn pensiynau gwladol, oherwydd gallai symud at glo deublyg arbed biliynau i'r

Trysorlys. Mae'n siwr y gallai- ond ble mae hyn yn gadael gweithwyr cyffredin sy'n ymladd yn barod i gael dau ben llinyn ynghyd.

"Dyweda' i wrthych chi: byddant yn gweld eu pensiynau'n gostwng o £600 y flwyddyn erbyn 2026. Dyw'r rhain ddim yn bensiynwyr cyfoethog sy'n ddigon ffodus i weld eu pensiynau wythnosol yn ychwanegiad i'r cyfoeth sylweddol sydd ganddynt yn barod. Pobl gyffredin yw'r rhain sy'n stryffaglan i gael dau ben llinyn ynghyd."

Ychwanegodd Steffan Lewis, AS Plaid Cymru dros y De-ddwyrain, "Mae mater cynllun pensiynau'r glöwyr yn rhan o anghyfiawnder triphlyg a ddioddefodd y glöwyr, ynghyd â chreulondeb y wladwriaeth a dad-ddiwydiannu eu cymunedau.

"Pan gytunwyd i rannu'r arian oedd yn weddill yng nghronfa'r glöwyr yn 50/50 rhwng y gronfa a Llywodraeth y DU, freuddwydiodd neb y byddai Llywodraeth yn elwa o dros £3.5 biliwyn a feddianwyd ar gyfer gwariant cyffredinol.

"Amcangyfrifodd y Swyddfa Archwiliadau Cenedlaethol y gallai Llywodraeth y DU, dros gyfnod o 25 mlynedd, ddisgwyl derbyn £8 mewn taliadau ychwanegol o'r gronfa. Yn 2014, derbyniodd y Trysorlys £750 miliwn a chafodd £95 miliwn ychwanegol y llynedd yn gyfran o'r gweddill.

"Cefnogwyd cynnig gan Blaid Cymru i sicrhau cyfiawnder i'r glöwyr yn unfrydol yn y Senedd y llynedd. Ond rwy'n ddig bod y Torïaid yn Llundain wedi gwrthod symud.

"Mae maniffesto Plaid Cymru yn cynnwys yr addewid hwn: byddwn yn rhoi terfyn ar ddefnydd Llywodraeth y DU o arian y glöwyr fel ffynhonnell cyllid gyfleus. Buon ni'n cydweithio â chyn-löwyr a'r NUM i'r diben hwnnw. Ni fydd aelodau Plaid Cymru a etholir ar 8 Mehefin yn gorffwys hyd nes y cyflawnir ein haddewid."

Os ydych chi eisiau helpu Plaid Cymru amddiffyn Cymru, cliciwch y ddolen hon os gwelwch yn dda. Diolch.

 


Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.