Rhaid i Lywodraeth Prydain Fabwysiadu Cyflog Byw Go-iawn

 leanne.jpg

Mae arweinydd Plaid Cymru Leanne Wood wedi galw am godiad cyflog i bawb sy’n derbyn y ‘Cyflog Byw Cenedlaethol’ fel y’i gelwir.

Dywedodd AC y Rhondda, a wnaeth yr alwad yn ystod Wythnos Cyflog Byw, fod y gyfradd bresennol o £7.50 yr awr o hyd bron i £1 yn is na’r Cyflog Byw Go-iawn – y gyfradd yr awr a weithiwyd allan yn annibynnol y mae ar weithwyr ei angen i gael dau ben llinyn ynghyd.

Dywedodd Ms Wood ei bod yn bryd i Lywodraeth y DG gynyddu’r gyfradd yr awr fel nad yw gweithwyr yn byw ar ffin tlodi. Dywedodd hefyd y byddai hwb i becynnau cyflog gweithwyr ar draws y DG yn rhoi hwb hefyd i incwm gwario er mwyn sbarduno’r economi – yn enwedig ar ein strydoedd mawr.

“Mae miliynau o bobl yn cael tâl sydd dan y gyfradd yr awr a weithiwyd allan yn annibynnol sydd ei angen i fyw arno,” meddai Ms Wood. “All hynny ddim bod yn iawn. Petai Llywodraeth y DG yn unioni hyn ac yn cyflwyno Cyflog Byw Go-iawn, byddai’n hybu cyflogau o £2000, gyda phobl 21 i 25 oed yn ennill isafswm cyflogau yn elwa o godiad cyflog o bron i £2,700 y flwyddyn.

“Bydd sicrhau cyflog parchus i bawb yn dod hyd yn oed yn fwy pwysig wrth i gyllidebau aelwydydd gael eu gwasgu o raid gan y cynnydd diweddar mewn cyfraddau llog. Oni fydd camau’n cael eu cymryd, cynyddu wnaiff tlodi a bydd hyn yn effeithio ar blant yng Nghymru yn benodol.

“Tra bod y cyfrifoldeb am gyflogau yn gorwedd i raddau helaeth gyda Llywodraeth y DG, all y Llywodraeth Lafur yng Nghymru ddim osgoi pob cyfrifoldeb am hyn.

“Y weinyddiaeth Lafur yng Nghymru yn awr yw’r unig lywodraeth yn y DG sydd heb ymrwymo i godi’r cap ar gyflogau yn y GIG a’r sector cyhoeddus. Mae hyn ar waethaf y ffaith fod hon yn addewid ym maniffesto etholiadol Llafur Cymru ym mis Mai.

“Mae staff y GIG a gweithwyr eraill y sector cyhoeddus yn haeddu codiad cyflog a dylai’r Llywodraeth Lafur yng Nghymru fod yn cadw eu haddewidion, nid yn troi cefnau arnynt.”

Os ydych yn cytuno â'r Leanne, cliciwch y ddolen hon. Diolch.


Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.