Leanne Wood yn Gosod Allan Gynllun Tri-Phwynt i Fynd i’r Afael â Thlodi Plant

 IMG_2570.JPG

Mae gofal plant o safon yn rhan o’r ateb i roi diwedd ar dlodi plant, dywed arweinydd Plaid Cymru, Leanne Wood.

Wrth ymweld â meithrinfa yn Llanelli, datgelodd yr arweinydd gynllun tri-phwynt y blaid i fynd i’r afael â thlodi plant.

Dywedodd Leanne Wood ei bod yn feirniadaeth ddamniol o waddol Llafur fod 200,000 o blant yng Nghymru yn byw mewn tlodi, gyda 90,000 mewn tlodi plant difrifol. Dywedodd mai nod cynllun Plaid Cymru yw torri cylch tlodi a’r cyrhaeddiad addysgol is sy’n dod yn ei sgîl.

Mae cynllun tri-phwynt Plaid Cymru i fynd i’r afael â thlodi plant yn cynnwys:

• Llefydd llawn-amser am ddim mewn meithrinfa i bob plentyn tair oed, ac ymestyn y ddarpariaeth o 12 awr a hanner i bob plentyn dwyflwydd oed yng Nghymru. Byddai hyn yn rhoi addysg gynnar i blant, sy’n rhoi’r cychwyn gorau iddynt mewn bywyd, yn ogystal â helpu rhieni i ddychwelyd i waith neu weithio oriau hwy er mwyn gwella lefelau incwm teuluoedd.
• Mesurau i godi aelwydydd allan o dlodi tanwydd. Bydd Plaid Cymru yn creu cwmni ynni Cymreig, Ynni Cymru, i ddefnyddio’r elw o adnoddau Cymru i dorri cost ynni i filoedd o deuluoedd ledled Cymru. Trwy’r CSCG byddwn hefyd yn rhoi ar waith gynllun ôl-ffitio na welwyd ei fath i wneud cartrefi yn fwy ynni-effeithlon.
• Dileu’r dreth ystafell wely nad yw wedi arwain at fawr ddim arbedion ac sydd wedi tarfu a chreu llanast.
Wrth gyhoeddi’r cynllun, dywedodd arweinydd Plaid Cymru Leanne Wood:

"Dylai pob plentyn yng Nghymru gael y cyfle i lwyddo, ac y mae mynediad at ofal plant o safon yn rhan hanfodol o hynny.

"Mae cynllun gweithredu tlodi plant Plaid Cymru yn golygu darparu llefydd llawn-amser am ddim mewn meithrinfeydd i bob plentyn tair oed a 12 awr yr wythnos o ofal plant am ddim i blant dwyflwydd oed. Mae hefyd yn cynnwys mesurau i roi diwedd ar dlodi tanwydd trwy leihau biliau aelwydydd a dileu’r dreth ystafell wely.

"Ar waethaf blynyddoedd o reolaeth Geidwadol a Llafur fel ei gilydd, mae un o bob tri o blant yng Nghymru yn byw mewn tlodi. Dyw hyn ddim yn dderbyniol. Mae Plaid Cymru eisiau rhoi cyfle i bob plentyn lwyddo, ond dywed ymchwil wrthym fod plant sy’n cael eu geni i dlodi eisoes dan anfantais. Dyna pam fod angen torri’r cylch hwn."


Dywedodd ymgeisydd Plaid Cymru yn y Rhondda, Branwen Cennard: "Wedi fy magu yn y Rhondda, fe elwais i o addysg lawn amser o dair blwydd oed ymlaen. Rwy'n llwyr ymwybodol o bwysigrwydd hyn i mi ac i'm cyfoedion.

"Yn anffodus, fel y gwyddom oll, mae Llafur wedi cipio'r fantais hon i ffwrdd o blant RhCT yn ystod y blynyddoedd diweddar.

"Bwriad argymhellion Plaid Cymru - ar gyfer Cymru gyfan - yw sicrhau bod ein plant yn cael y cyfle gorau posib yn yr ysgol."

Os ydych yn cytuno â Phlaid Cymru beth am ein helpu gyda'r ymgyrch etholiadol? Cliciwch yma am ragor o fanylion. Diolch.

 


Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.