Leanne Cwestiynau Llywodraeth Lafur Dros Problemau GIG

 royalglamseneddprotest3small.jpg

Rwyf wedi cwestiynnu Llywodraeth Lafur Cymru ar allu’r GIG yn lleol i gwrdd â’r galw. Fe wnes i hyn wedi i nifer o gleifion a staff yn Ysbyty Brenhinol Morgannwg gysylltu â mi i leisio’u rhwystredigaeth am gau wardiau a chanslo llawdriniaethau. Fel y gwelwch o’r isod, ymddengys fod y Llywodraeth Lafur yng Nghymru yn credu nad oes angen ‘systemau newydd a dull newydd o weithio’.

Cymharwch hwn ag ymrwymiad Plaid Cymru i recriwtio 1,000 o ddoctoriaid i sicrhau bod ysbytai fel Ysbyty Brenhinol Morgannwg yn cynnig ystod llawn o wasanaethau. Cliciwch yma i gefnogi’n hymgyrch.

Leanne Wood: A wnaiff y Gweinidog ddatganiad am allu’r GIG yng Nghymru i gwrdd â’r galw gan gleifion?

Vaughan Gething: Diolch i’r Aelod am y cwestiwn. Mae’r GIG yng Nghymru yn parhau i reoli’r galw cynyddol mewn gwasanaethau gofal annisgwyl a gwasanaethau gofal a gynlluniwyd. Mae’r gaeaf hwn, fodd bynnag, wedi dangos gwell gwytnwch yn wyneb mwy o alw yng Nghymru. I gyflwyno gofal o ansawdd uchel yn y dyfodol, bydd angen diwygio a gwelliannau mewn iechyd a gofal cymdeithasol yn ogystal â newid yn agweddau ac ymddygiad y cyhoedd.

Leanne Wood: Dros yr wythnosau diwethaf, mae aelodau o staff y GIG wedi dod ataf i fynegi pryder ynglŷn â’r ffordd mae ysbytai yn cael eu rhedeg yng Nghymru ac i rannu eu rhwystredigaeth am nifer y triniaethau y bu’n rhaid eu canslo. Fe wyddoch o ohebiaeth breifat fod un o’m hetholwyr i wedi wedi gorfod wynebu nifer o apwyntiadau wedi eu canslo am driniaeth i ymchwilio i weld a oes canser arni. Pan fyddwch yn ychwanegu’r dystiolaeth hanesiol at y data caled fod 950 o driniaethau wedi eu canlso yn Ysbyty Brenhinol Morgannwg yn unig ers mis Ebrill 2013 oherwydd nad oedd gwelyau ar gael, a bod 136 ymhellach wedi eu canslo am nad oedd cyfarpar ar gael, a allwch chi ddeall rhwystredigaeth staff a chleifion y GIG?

Vaughan Gething: Rwy’n meddwl y byddai unrhyw aelod o staff yn teimlo’n rhwystredig pan fo triniaethau yn cael eu canslo neu eu symud. Fe wn, yn benodol, am y rhwystredigaeth mae’r aelod o’r cyhoedd yn deimlo. Yn amlwg, ni allaf wneud sylw am yr achos unigol yr ydym yn gohebu yn ei gylch, ond yr hyn y buaswn yn ddweud yw, yn gyffredinol, yn y system, fe wyddom fod llawer mwy o driniaethau a gynlluniwyd wedi digwydd eleni o gymharu â llynedd, yn enwedig trwy’r gaeaf, a bu hynny yn llwyddiant gwirioneddol am y GIG y gaeaf hwn y gaeaf hwn: eu bod wedi ymdopi â mwy o bwysau yn y gaeaf ac ar yr un pryd fod mwy o driniaethau cynlluniedig wedi digwydd. Mae amrywiaeth o dystiolaeth ffeithiol am hynny. Felly, rwyf yn cydnabod yr angen i barhau i wneud mwy. Y mae hynny’n golygu, er hynny, fod arnom angen systemau gwahanol o weithio yn awr ac yn y dyfodol.

Os ydych yn cefnogi ymgyrch Leanne i roi hwb i'r GIG a recriwtio 1,000 o feddygon, cliciwch y ddolen hon plis.

 


Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.