Leanne Cwestiynau Llywodraeth Lafur Dros Problemau GIG

 royalglamseneddprotest3small.jpg

Rwyf wedi cwestiynnu Llywodraeth Lafur Cymru ar allu’r GIG yn lleol i gwrdd â’r galw. Fe wnes i hyn wedi i nifer o gleifion a staff yn Ysbyty Brenhinol Morgannwg gysylltu â mi i leisio’u rhwystredigaeth am gau wardiau a chanslo llawdriniaethau. Fel y gwelwch o’r isod, ymddengys fod y Llywodraeth Lafur yng Nghymru yn credu nad oes angen ‘systemau newydd a dull newydd o weithio’.

Cymharwch hwn ag ymrwymiad Plaid Cymru i recriwtio 1,000 o ddoctoriaid i sicrhau bod ysbytai fel Ysbyty Brenhinol Morgannwg yn cynnig ystod llawn o wasanaethau. Cliciwch yma i gefnogi’n hymgyrch.

Leanne Wood: A wnaiff y Gweinidog ddatganiad am allu’r GIG yng Nghymru i gwrdd â’r galw gan gleifion?

Vaughan Gething: Diolch i’r Aelod am y cwestiwn. Mae’r GIG yng Nghymru yn parhau i reoli’r galw cynyddol mewn gwasanaethau gofal annisgwyl a gwasanaethau gofal a gynlluniwyd. Mae’r gaeaf hwn, fodd bynnag, wedi dangos gwell gwytnwch yn wyneb mwy o alw yng Nghymru. I gyflwyno gofal o ansawdd uchel yn y dyfodol, bydd angen diwygio a gwelliannau mewn iechyd a gofal cymdeithasol yn ogystal â newid yn agweddau ac ymddygiad y cyhoedd.

Leanne Wood: Dros yr wythnosau diwethaf, mae aelodau o staff y GIG wedi dod ataf i fynegi pryder ynglŷn â’r ffordd mae ysbytai yn cael eu rhedeg yng Nghymru ac i rannu eu rhwystredigaeth am nifer y triniaethau y bu’n rhaid eu canslo. Fe wyddoch o ohebiaeth breifat fod un o’m hetholwyr i wedi wedi gorfod wynebu nifer o apwyntiadau wedi eu canslo am driniaeth i ymchwilio i weld a oes canser arni. Pan fyddwch yn ychwanegu’r dystiolaeth hanesiol at y data caled fod 950 o driniaethau wedi eu canlso yn Ysbyty Brenhinol Morgannwg yn unig ers mis Ebrill 2013 oherwydd nad oedd gwelyau ar gael, a bod 136 ymhellach wedi eu canslo am nad oedd cyfarpar ar gael, a allwch chi ddeall rhwystredigaeth staff a chleifion y GIG?

Vaughan Gething: Rwy’n meddwl y byddai unrhyw aelod o staff yn teimlo’n rhwystredig pan fo triniaethau yn cael eu canslo neu eu symud. Fe wn, yn benodol, am y rhwystredigaeth mae’r aelod o’r cyhoedd yn deimlo. Yn amlwg, ni allaf wneud sylw am yr achos unigol yr ydym yn gohebu yn ei gylch, ond yr hyn y buaswn yn ddweud yw, yn gyffredinol, yn y system, fe wyddom fod llawer mwy o driniaethau a gynlluniwyd wedi digwydd eleni o gymharu â llynedd, yn enwedig trwy’r gaeaf, a bu hynny yn llwyddiant gwirioneddol am y GIG y gaeaf hwn y gaeaf hwn: eu bod wedi ymdopi â mwy o bwysau yn y gaeaf ac ar yr un pryd fod mwy o driniaethau cynlluniedig wedi digwydd. Mae amrywiaeth o dystiolaeth ffeithiol am hynny. Felly, rwyf yn cydnabod yr angen i barhau i wneud mwy. Y mae hynny’n golygu, er hynny, fod arnom angen systemau gwahanol o weithio yn awr ac yn y dyfodol.

Os ydych yn cefnogi ymgyrch Leanne i roi hwb i'r GIG a recriwtio 1,000 o feddygon, cliciwch y ddolen hon plis.

 


Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.