Leanne yn Cefnogi Dur Cymreig

Celsaedit4small.jpg 

Mae Arweinydd Plaid Cymru, Leanne Wood wedi ymweld ag un o gyflogwyr mwyaf Cymru yn y diwydiant dur i drafod y sefyllfa heriol sy'n wynebu'r diwydiant hwnnw.

Ymwelodd y gwleidydd o'r Rhondda â phencadlys DU Celsa Steel yng Nghaerdydd i drafod â'r Rheolwr-Gyfarwyddwr, Luis Sanz, yr her mae'r cwmni yn ei hwynebu a'r modd y gallant ddal i chwarae rhan bwysig yn economi Cymru. Ar hyn o bryd, mae'r cwmni'n darparu 3,000 o swyddi yng Nghymru gan gyfrannu dros £100 miliwn i'n heconomi.

Mae'r diwydiant dur yn y DU yn ymladd brwydr driphlyg yn erbyn trethi busnes drud, costau ynni uchel a mewnforion rhad sy'n tanseilio'r marchnadoedd gartref a thramor.

Dywedodd Leanne Wood tra ei bod yn iawn i roi sylw dyladwy i ddyfodol Cwmni Dur Tata yng Nghymru, ei bod hefyd yn bwysig cydnabod bod eraill yn cael eu heffeithio ar draws y diwydiant dur yn ei grynswth.

'Gwelais drosof fy hun y dulliau effeithlon o weithredu a fabwysiedir gan Celsa Steel yn ei bencadlys DU yng Nghaerdydd," meddai Leanne. "Roedden nhw'n pwysleisio eu teyrngarwch i Gymru a'u cefnogaeth i gwmnïau lleol fel cyflenwyr.

"Mae'r berthynas a ddatblygwyd dros ddegawd o gynhyrchu dur yng Nghymru yn gefn iddynt wrth iddynt wynebu'r sefyllfa heriol bresennol.

"Er gwaethaf bod ganddynt un o'r ffwrneisi trydan mwyaf effeithlon yn y byd, ac er iddynt ddatblygu nifer o brosiectau i'w galluogi i gystadlu, mae gwneud elw yn profi i fod bron yn amhosib i Celsa oherwydd nifer o ffactorau y tu allan i'w rheolaeth.

"Hanfod eu neges yw eu bod am weld amgylchiadau teg fydd yn caniatáu iddynt gystadlu. Ar hyn o bryd, cânt eu rhwystro gan gostau ynni uchel, trethi busnes uchel a llif o fewnforion rhad i mewn i farchnadoedd y DU ac Ewrob.'

Ychwanegodd Ms. Wood, "Dyw sefyllfa Celsa Steel ddim yn unigryw, Rhaid gwneud mwy i helpu'r diwydiant dur. Mae hon yn adeg dyngedfennol am na allwn ganiatáu i amgylchiadau waethygu i'r graddau y bydd rhaid i'n cyflogwyr dur mwyaf adleoli am na allant gynhyrchu dur heb wneud colled.

“Mae arnom angen gwneud dur yng Nghymru. Does dim synnwyr mewn buddsoddi mewn datblygu prosiectau isadeiledd gan ddefnyddio dur a gynhyrchir rywle arall. Rwy'n annog llywodraethau San Steffan a Chymru i ganolbwyntio eu cefnogaeth ar y diwydiant dur a dod o hyd i gynllun i'w achub fel mater o frys.

"Mae'r miloedd lawer o bobl sy'n dibynnu ar y diwydiant sylfaenol, pwysig hwn am eu bywoliaeth yn haeddu dim llai."

If you want change in the Rhondda, please support Leanne's campaign by clicking this link.


Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.