Leanne yn Datgelu Dirmyg Llafur at y Rhondda

Plenary_pic_email_version_.jpg

Mae Leanne Wood wedi dal y Llywodraeth Llafur i gyfrif am fethu a chyflawni ar gyfer y Rhondda.

Yn ystod dadl ar gyllideb ddrafft Llywodraeth Cymru yr wythnos hon, heriodd Ms Wood Weinidog Llafur i roi esiampl bendant lle’r oedd y Rhondda wedi elwa o greu Tasglu’r Cymoedd. Yn ei hanerchiad i’r Siambr, ni atebodd y Gweinidog unrhyw rai o gwestiynau Leanne ac ni chyfeiriodd chwaith at Dasglu’r Cymoedd.

Wedi i Lafur gael eu trechu yn y Rhondda yn etholiadau’r Cynulliad yn 2016, sefydlwyd Tasglu’r Cymoedd gyda chylch gorchwyl oedd yn cynnwys  ‘hyrwyddo datblygu economaidd ac adfywio.’

Yn y tair blynedd a hanner a ddilynodd, ni ellir canfod budd ar y gorwel i’r Rhondda. Yr wythnos hon yn y sesiwn lawn, ceryddodd Leanne y Llywodraeth am barhad o esgeuluso’r Rhondda oedd yn rhemp dan Thatcher ond na chafodd ei unioni er i Lafur fod mewn grym yn San Steffan rhwng 1997 a 2010.

Dywedodd: “Hoffwn ofyn dau gwestiwn penodol iawn i’r Gweinidog—cwestiynau rwyf wedi eu gofyn sawl gwaith yn y Siambr hon, ac yr wyf hyd yn oed wedi gorfod defnyddio Deddf Rhyddid Gwybodaeth 2000 i geisio cael atebion i’r cwestiynau hyn, ond i ddim pwrpas. Chefais i ddim atebion eto.

“Ond yr hyn a ofynnais nifer o weithiau yn y gorffennol yw: faint sydd wedi ei neilltuo ar gyfer gwelliannau a chreu swyddi a datblygu economaidd yn y Cymoedd fel rhan o Dasglu’r Cymoedd? 

“Rwyf hefyd wedi gofyn yn benodol faint a pha fath o fuddsoddiad y gallwn ddisgwyl ei weld yn y Rhondda, yn ychwanegol at yr hyn yr ydych eisoes yn ei fuddsoddi mewn mannau eraill mewn bysus, mewn tai gwag ac ati.

“Mae atebion blaenorol wedi crybwyll gwariant sydd ar y gweill ar gyfer rhannau eraill o Rondda Cynon Taf, ond nid y Rhondda. Felly, mae fy nghwestiynau yn glir a phenodol a buaswn yn wirioneddol ddiolchgar pe gallwn gael atebion clir a phenodol y tro hwn.

“Faint o arian newydd mae Tasglu’r Cymoedd yn gael, a faint o arian newydd y mae’r Rhondda—nid Pontypridd, nid Llantrisant, nid Aberdâr, nid Aberpennar, na hyd yn oed Flaenau Gwent—ond faint o arian allwn ni ddisgwyl gael ei fuddsoddi yn y Rhondda fel rhan o waith Tasglu’r Cymoedd o’r gyllideb hon, a beth allwn ni ddisgwyl ei weld o ganlyniad?”

Wedyn, dywedodd Leanne: “Mae’n arwyddocaol na wnaeth y Gweinidog Cyllid ateb fy nghwestiynau. Naill ai nid yw’r Rhondda ar ei radar - yn debyg iawn i weddill Llywodraeth Cymru - neu ni allodd ateb y cwestiwn syml a ofynnais. Yn y naill achos neu’r llall, mae’n gondemniad hallt o’r modd mae Llafur wedi esgeuluso’r Rhondda. Mae arnom angen llywodraeth newydd Plaid Cymru yn 2021 yng Nghymru fel y gallwn fynd ati i adeiladu ein heconomi a gwneud y newidiadau sydd mor angenrheidiol.”

Os hoffech chi gefnogi Leanne a Plaid Cymru, cliciwch ar y linc yma


Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.