Leanne yn Datgelu Dirmyg Llafur at y Rhondda

Plenary_pic_email_version_.jpg

Mae Leanne Wood wedi dal y Llywodraeth Llafur i gyfrif am fethu a chyflawni ar gyfer y Rhondda.

Yn ystod dadl ar gyllideb ddrafft Llywodraeth Cymru yr wythnos hon, heriodd Ms Wood Weinidog Llafur i roi esiampl bendant lle’r oedd y Rhondda wedi elwa o greu Tasglu’r Cymoedd. Yn ei hanerchiad i’r Siambr, ni atebodd y Gweinidog unrhyw rai o gwestiynau Leanne ac ni chyfeiriodd chwaith at Dasglu’r Cymoedd.

Wedi i Lafur gael eu trechu yn y Rhondda yn etholiadau’r Cynulliad yn 2016, sefydlwyd Tasglu’r Cymoedd gyda chylch gorchwyl oedd yn cynnwys  ‘hyrwyddo datblygu economaidd ac adfywio.’

Yn y tair blynedd a hanner a ddilynodd, ni ellir canfod budd ar y gorwel i’r Rhondda. Yr wythnos hon yn y sesiwn lawn, ceryddodd Leanne y Llywodraeth am barhad o esgeuluso’r Rhondda oedd yn rhemp dan Thatcher ond na chafodd ei unioni er i Lafur fod mewn grym yn San Steffan rhwng 1997 a 2010.

Dywedodd: “Hoffwn ofyn dau gwestiwn penodol iawn i’r Gweinidog—cwestiynau rwyf wedi eu gofyn sawl gwaith yn y Siambr hon, ac yr wyf hyd yn oed wedi gorfod defnyddio Deddf Rhyddid Gwybodaeth 2000 i geisio cael atebion i’r cwestiynau hyn, ond i ddim pwrpas. Chefais i ddim atebion eto.

“Ond yr hyn a ofynnais nifer o weithiau yn y gorffennol yw: faint sydd wedi ei neilltuo ar gyfer gwelliannau a chreu swyddi a datblygu economaidd yn y Cymoedd fel rhan o Dasglu’r Cymoedd? 

“Rwyf hefyd wedi gofyn yn benodol faint a pha fath o fuddsoddiad y gallwn ddisgwyl ei weld yn y Rhondda, yn ychwanegol at yr hyn yr ydych eisoes yn ei fuddsoddi mewn mannau eraill mewn bysus, mewn tai gwag ac ati.

“Mae atebion blaenorol wedi crybwyll gwariant sydd ar y gweill ar gyfer rhannau eraill o Rondda Cynon Taf, ond nid y Rhondda. Felly, mae fy nghwestiynau yn glir a phenodol a buaswn yn wirioneddol ddiolchgar pe gallwn gael atebion clir a phenodol y tro hwn.

“Faint o arian newydd mae Tasglu’r Cymoedd yn gael, a faint o arian newydd y mae’r Rhondda—nid Pontypridd, nid Llantrisant, nid Aberdâr, nid Aberpennar, na hyd yn oed Flaenau Gwent—ond faint o arian allwn ni ddisgwyl gael ei fuddsoddi yn y Rhondda fel rhan o waith Tasglu’r Cymoedd o’r gyllideb hon, a beth allwn ni ddisgwyl ei weld o ganlyniad?”

Wedyn, dywedodd Leanne: “Mae’n arwyddocaol na wnaeth y Gweinidog Cyllid ateb fy nghwestiynau. Naill ai nid yw’r Rhondda ar ei radar - yn debyg iawn i weddill Llywodraeth Cymru - neu ni allodd ateb y cwestiwn syml a ofynnais. Yn y naill achos neu’r llall, mae’n gondemniad hallt o’r modd mae Llafur wedi esgeuluso’r Rhondda. Mae arnom angen llywodraeth newydd Plaid Cymru yn 2021 yng Nghymru fel y gallwn fynd ati i adeiladu ein heconomi a gwneud y newidiadau sydd mor angenrheidiol.”

Os hoffech chi gefnogi Leanne a Plaid Cymru, cliciwch ar y linc yma


Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.