Leanne yn Annog y Llywodraeth Lafur i roi Trefn ar Gwestiynau am Daliadau Ynysu

Leanne_flag.jpg

Mae Aelod Senedd y Rhondda wedi galw am eglurder a thegwch ynghylch y taliad am ynysu oherwydd coronafeirws yng Nghymru.

Galwodd Leanne Wood AS ar i’r Llywodraeth Lafur ddweud a fydd y £500 a addawyd i unrhyw un sy’n gorfod hunan-ynysu oherwydd coronafeirws yn destun treth ac a fydd yn cael effaith ar Gredyd Cynhwysol – yn union fel y digwyddodd i daliad bonws gofalwyr. Holodd Leanne hefyd pam y cafodd y taliad ei ôl-ddyddio i wythnos olaf mis Hydref pan oedd y taliad ar gael yn Lloegr fis yn gynharach.

Yn ystod cwestiynau i Drefnydd y Llywodraeth Lafur, dywedodd Leanne: “Alla’i gael datganiad am y taliad ynysu newydd o £500? Gwn fod y cwestiwn wedi ei ofyn yn gynharach, ond cafodd ei wfftio gan y Prif Weinidog.

“Rwyf eisiau gwybod a fydd cyfran ohono yn cael ei dynnu’n ôl gan San Steffan ar ffurf treth, yswiriant gwladol a didyniadau at ddibenion Credyd Cynhwysol, yn union fel y digwyddodd gyda’r bonws o £500 i ofalwyr.

“Mae arnom angen cyfleu gwybodaeth yn well am sefyllfa bonws y gofalwyr, oherwydd bod hyn wedi rhoi llawer o bobl mewn sefyllfa anodd iawn, a hwythau wedi gwario’r arian a gawsant o’r bonws, a’r arian wedi cael ei gymryd oddi arnynt wedyn  o’r Credyd Cynhwysol.

“Hoffwn wybod hefyd pam bod y taliad ynysu hwn wedi ei ôl-ddyddio am wythnos yn unig i Hydref 23, er i hyn gael ei gyhoeddi ym mis Medi,  tra bod pobl yn Lloegr wedi gallu cyrchu’r taliad hwn ers diwedd Medi. Felly pam fod pobl ar eu colled yng Nghymru?”

Yn ei hateb, dywedodd y Trefnydd Rebecca Evans AS: “Fel y gŵyr cydweithwyr o ddatganiad y Prif Weinidog a wnaed rai dyddiau’n ôl ar y mater penodol hwn, rhoddir trefn ar rai manylion terfynol.

“Ac fe wnaf yn siŵr y bydd datganiad neu lythyr yn cael ei anfon at bob cydweithiwr, unwaith i’r manylion terfynol hynny gael eu hegluro, yn bennaf er mwyn i ni allu rhoi’r cyngor gorau i’n hetholwyr am sut i gael y taliad hwnnw, petaent yn gymwys amdano.”

Os ydych eisiau helpu i ail-ethol Leanne yn etholiadau’r Senedd y flwyddyn nesaf, cliciwch ar y ddolen hon.


Dangos 1 ymateb

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.
  • Gareth Llewellyn
    published this page in Newyddion 2020-11-06 10:29:31 +0000