Gwnewch yn Siŵr Nad yw Teuluoedd yn Cwympo i Dlodi y Nadolig hwn - Leanne

Housing_paper_pic.jpg

Gall y Prif Weinidog “fireinio” cynllun Hunan-Ynysu Covid-19 i’w gwneud yn haws i rieni plant a orfodir i hunan-ynysu i hawlio arian yn dilyn pwysau gan Aelod Senedd y Rhondda. 

Gorfodwyd y Prif Weinidog i ildio pan holodd Leanne Wood ef yn ystod sesiwn lawn am y ffaith na all rhieni sy’n gweithio hawlio unrhyw arian os gorfodir hwy i gymryd amser i ffwrdd i ofalu am blant a orfodir i hunan-ynysu.

Gyda llawer o ddisgyblion ysgol yn cael eu gorfodi i hunan-ynysu oherwydd iddynt ddod i gysylltiad ag achos positif yn yr ysgol, gadawyd llawer o rieni yn waeth eu byd os na fydd eu cyflogwr yn gadael iddynt weithio o gartref neu ganiatáu amser gyda thâl i ofalu am y plant. Yr ofn yw, gyda’r Nadolig ar y gorwel, y bydd llawer o deuluoedd yn wynebu tlodi oni fydd y Llywodraeth Lafur yn gwneud y cynllun hunan-ynysu yn fwy hyblyg.

Yn ystod Cwestiynau’r Prif Weinidog, dywedodd Leanne: “Mae’r cynllun ynysu coronafeirws o’r diwedd wedi agor ar ôl cryn oedi, ond ni fydd yn llawer o gysur i rieni plant sy’n gorfod hunan-ynysu.

“Dim ond pobl y dywedir yn ffurfiol wrthynt am ynysu gan y timau olrhain sy’n gymwys i dderbyn tâl, ond dyw hynny ddim yn help i riant heb ofal plant sy’n gorfod cymryd amser i ffwrdd o’r gwaith i edrych ar ôl plentyn a gafodd orchymyn i aros adref. Does yna ddim hawl i apelio os gwrthodir cais.

“O gofio bod y gronfa cymorth dewisol fel arfer yn gymwys yn unig i bobl heb gynilion ac sy’n wynebu angen dybryd, ac mai ychydig iawn o gyflogwyr sy’n rhoi amser taledig i ffwrdd i bobl edrych ar ôl plant, bydd llawer o rieni yn wynebu tlodi oherwydd anhyblygrwydd y cynllun hunan-ynysu coronafeirws fel y mae’n gweithredu yng Nghymru.

“Rwy’n dweud a dweud, Brif Weinidog, fod angen i chi ei gwneud mor hawdd ag sydd modd i alluogi pobl i hunan-ynysu, felly sut byddwch chi yn cywiro’r broblem hon?”

Yn ei ateb, dywedodd y Prif Weinidog: “Rwy’n hapus i edrych ar y pwyntiau a gododd yr Aelod, wrth gwrs, ac os oes yna bethau y gallwn eu gwneud i beri bod y cynllun yn asio’n well gydag amgylchiadau unigol o’r math a ddisgrifiodd, yna byddaf yn hapus iawn os gallwn wneud hynny.”

Ychwanegodd: “Os oes mwy y gallwn wneud wrth i brofiad o’r £500 ddod i’r amlwg, ac yn enwedig os oes angen i ni ei fireinio’r cynllun i wneud yn siŵr yr ystyrir anghenion plant, yna rwy’n falch o ddweud wrth yr Aelod fy mod yn barod iawn i wneud hynny.”

Os ydych eisiau helpu i ail-ethol Leanne yn etholiadau’r Senedd y flwyddyn nesaf, cliciwch ar y ddolen hon.


Dangos 1 ymateb

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.
  • Gareth Llewellyn
    published this page in Newyddion 2020-11-20 10:57:07 +0000