Rhowch Ddata am Ddim i Blant yng Nghymru heb Fynediad at y Rhyngrwyd - Leanne

TONY0022_small.jpg

Mae Aelod Senedd y Rhondda wedi galw ar y Llywodraeth Lafur i sicrhau bod gan ddisgyblion fynediad at y rhyngrwyd wrth i’r cyfnod cloi barhau.

Dywedodd Leanne Wood AoS ei bod yn hanfodol fod gan bob plentyn yng Nghymru ddyfais a mynediad at y rhyngrwyd rhag ofn iddynt gwympo y tu ôl i’w cyfoedion. Er i flwyddyn, bron, fynd heibio ers y cyfnod cloi cyntaf, mae rhieni a gofalwyr yn dal i gysylltu â Leanne yn dweud nad oes ganddynt fodd i sicrhau y gall plant gymryd rhan mewn gwersi byw.

Yr wythnos hon, daeth athrawes ysgol uwchradd yn y Rhondda i gysylltiad â Leanne i ddweud bod un o’i disgyblion wedi dweud wrthi na allai ymuno mewn gwersi byw o hyn allan am ei bod “wedi gwario ei holl arian Nadolig ar ddata.”

Ysgrifennodd Leanne at y Prif Weinidog i alw am i ddata diderfyn am ddim gael ei ddarparu i bob disgybl yng Nghymru sydd ei angen. Yn Lloegr, daeth BT at ei gilydd gyda’r Adran Addysg i wneud yn siŵr y bydd teuluoedd a gofalwyr sy’n cefnogi plant heb fynediad at y rhyngrwyd yn cael data diderfyn tan ddiwedd y flwyddyn academaidd.

Galwodd Leanne ar y Prif Weinidog i wneud yr un peth. Mewn llythyr a anfonwyd yn gynharach eleni, ysgrifennodd: ‘O ystyried y bydd y cloi llawn yn para am wythnosau (a misoedd o bosib), rwyf yn pryderu am y rhaniad digidol sy’n bodoli yng Nghymru; o ran mynediad at fand eang a mynediad at ddyfeisiadau.

‘Gwn fod eich llywodraeth wedi neilltuo arian i ddarparu dyfeisiadau i rai aelwydydd – a bod elusennau wedi gwneud gwaith da yn y maes hwn  – ond bron i 12 mis wedi’r cyfnod cloi cyntaf, rwyf yn dal i weld pobl yn y Rhondda heb fynediad at ddyfeisiadau na rhyngrwyd yn eu cartrefi.

‘Rwy’n siwr bod hyn yn wir ledled Cymru. Dyw hyn ddim yn deg, a’r cyfan a wnaiff yw gwaethygu’r cysylltiad rhwng cyrhaeddiad gwael a thlodi yng Nghymru.

‘Rwy’n eich annog i wneud popeth yn eich gallu i sicrhau y caiff plant mewn tlodi yn ein gwlad yr un cyfleoedd a phlant mewn tlodi yn Lloegr o ddiwedd Ionawr ymlaen. Fydd modd i chi gynnal trafodaethau rhag blaen i sicrhau y bydd cynllun ar batrwm ‘Dysgu yn y Cloi’ ar waith yng Nghymru cyn gynted ag sydd modd? Rwyf yn edrych ymlaen hefyd at ddeall sut y byddwch yn nodi’r cartrefi hynny sydd yn dal heb fynediad at ddyfeisiadau a’ch cynlluniau i unioni hyn.’

Wedyn, dywedodd Leanne: “Mae’n dorcalonnus clywed fod plant o hyd heb fynediad at ddyfeisiadau na’r rhyngrwyd. Ni fydd rhywbeth yn cael ei wneud toc, bydd y plant hyn yn cael eu gadael ar ôl, a dyw hynny ddim yn deg.

“Ni ddylai plant orfod gwario eu harian Nadolig i brynu data ychwanegol er mwyn cadw i fyny â’u cyfoedion , fel yr achos y clywais amdano yr wythnos hon. Digon yw digon. Mae arnom angen gweithredu cyflym gan y Llywodraeth Lafur yn hyn o beth.” 

Os ydych eisiau helpu i ail-ethol Leanne yn etholiadau’r Senedd eleni, cliciwch ar y ddolen hon.


Dangos 2 o ymatebion

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.
  • Gareth Llewellyn
    published this page in Newyddion 2021-01-25 13:19:17 +0000
  • Gareth Llewellyn
    published this page in Newyddion 2021-01-25 13:19:16 +0000