Leanne yn Galw ar y Llywodraeth Lafur i Gychwyn Ymchwiliad i’r Llifogydd a Rhoi mwy o Gefnogaeth i Ddioddefwyr Llifogydd

Leannesenedd.jpg

Mae’r Llywodraeth Lafur wedi gwrthod ystyried ymchwiliad i’r trydydd tro mewn pedwar mis i rai o gymunedau’r Rhondda ddioddef llifogydd, yn dilyn cwestiynau gan Leanne Wood.

Holodd Aelod y Senedd dros y Rhondda y Gweinidog Amgylchedd Llafur yn dilyn llifogydd yr wythnos ddiwethaf a gafwyd yn llawer rhan o’r Rhondda Fach a Fawr. I rai aelwydydd, hwn oedd y trydydd tro iddynt ddioddef llifogydd. Yr wythnos ddiwethaf hefyd dioddefodd rhai cymunedau - megis Maerdy – lifogydd am y tro cyntaf eleni.

Gyda llawer o gymunedau yn agored i lifogydd, mae Leanne a Phlaid Cymru wedi galw am ymchwiliad er mwyn gwneud yn siŵr y darganfyddir yr achosion ac y datblygir strategaethau i warchod pobl a chartrefi yn y dyfodol. Hyd yma, mae dros 2,000 o bobl wedi llofnodi deiseb yn galw am ymchwiliad a allai gyd-ddigwydd a gwaith adfer yn syth.

Yn ystod y sesiwn lawn, galwodd Ms Wood hefyd ar i’r Llywodraeth ddarparu clwydi llifogydd i gartrefi sy’n agored i lifogydd, a chefnogaeth ariannol i bobl sydd wedi dioddef yn y llifogydd diweddar.

Dywedodd: “Ar ôl y llifogydd ym mis Chwefror, derbyniodd pobl yn y Rhondda £500 gan y cyngor lleol, £500 gan Lywodraeth Cymru – mwy os nad oedd ganddynt yswiriant, mwy petaent yn fusnes, a mwy eto o ymdrechion codi arian yn lleol. Yr hyn na chawsant oedd amddiffynfeydd i atal hyn rhag digwydd eto.

“Felly, a wnewch chi ymrwymo i ddarparu clwydi llifogydd i bob cartref sydd angen un? Ac a wnewch chi amlinellu pa gefnogaeth ariannol all fod ar gael i bobl a ddioddefodd oherwydd y llifogydd y tro hwn? Ac yn olaf, Weinidog, a ydych yn cefnogi ymchwiliad annibynnol dan arweiniad arbenigwyr i’r hyn a ddigwyddodd ac i wneud rhai argymhellion ar gyfer lliniaru yn y dyfodol?”

Yn ei hateb, dywedodd y Gweinidog Amgylchedd Lesley Griffiths AS: “Unwaith eto, mae’n rhaid i ni edrych ar beth yw’r asesiad, pa amddiffynfeydd sydd eu hangen rhag llifogydd. Felly, clwydi llifogydd ar gyfer pob eiddo – dyw hynny ddim wedi glanio ar fy nesg eto, ond petai’n cael ei gyflwyno, mae’n rhywbeth y gallwn ei asesu.

“Fe wnaethoch gyfeirio at y £500 gan Lywodraeth Cymru a roddwyd i drigolion yn ôl ym mis Chwefror, ac yn sicr y mae hynny yn rhywbeth yr ydym yn edrych arno ar hyn o bryd yn dilyn y llifogydd yr wythnos ddiwethaf.

Rwy’n meddwl ei bod yn bwysig i ni gynnal ymchwiliadau rhag blaen. Gall hynny ddigwydd yn gynt o lawer na chydag ymchwiliad annibynnol, ac am hynny yr wyf yn aros.”

Wedyn, dywedodd Ms Wood: “Mae’r Llywodraeth Lafur yn rhoi dewis ffug gerbron pobl; ymchwiliad neu waith unioni yn syth. Nonsens yw hyn – ac y maen nhw’n gwybod hynny. Fel arall, pam y buasai ASau Llafur – gan gynnwys aelod y Rhondda – yn galw am ymchwiliad cyhoeddus i achosion llifogydd yn Lloegr petaent yn tybio y byddai hynny yn peryglu’r gobaith am waith unioni yn syth?

“Mae’r Llywodraeth Lafur yn ceisio chwarae tric gwleidyddol, ond yn hytrach na gwneud i wningen ddiflannu i mewn i het, maent yn ceisio gwneud i atebolrwydd, cyfrifoldeb ac arweinyddiaeth ddiflannu. Mae dros 2,000 o bobl yn cefnogi ymchwiliad, sy’n dangos fod llawer o bobl nad ydynt yn credu’r geiriau gwag hyn.

“Os bydd mwy o bobl yn cefnogi ymchwiliad, bydd yn fwy anodd i Lafur anwybyddu ein galwadau.”

Os hoffech chi gefnogi Leanne a Plaid Cymru, cliciwch ar y linc yma.


Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.