Llafur yn Atal Ymchwiliad Annibynnol i’r Llifogydd – Leanne yn Holi ‘Beth ydych chi’n Guddio?’

pic1_smaller.jpg

Mae AS y Rhondda wedi condemnio gwleidyddion y Blaid Lafur yn RCT am wrthwynebu ymchwiliad annibynnol llawn dan arweiniad arbenigwyr i gyfres o lifogydd yn gynharach eleni.

Yr oedd Leanne Wood  yn ymateb i’r newyddion fod yr holl gynghorwyr Llafur ar Bwyllgor Trosolwg a Chraffu Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf wedi gwrthwynebu argymhelliad gan Blaid Cymru am ymchwiliad.

Mae llawer yn tybio mai ymchwiliad annibynnol, heb ymyrraeth gan yr awdurdod lleol Llafur a chorff y llywodraeth Lafur Cyfoeth Naturiol Cymru, fyddai’r siawns gorau o fynd ar wraidd y rheswm dros y llifogydd ac, yn hollbwysig, beth sydd angen ei wneud i’w hatal yn y dyfodol, o ystyried ein bod yn gwybod fod newid hinsawdd yn golygu na wnaiff y broblem hon ddiflannu.

Mae gweithred y cynghorwyr Llafur yn rhwystro’r ymchwiliad yn gyson â safbwynt Llafur yn RCT. Wrth siarad ag ITV Wales ym Mehefin eleni, disgrifiodd AS Llafur y Rhondda yr alwad am ymchwiliad i’r llifogydd yn y Rhondda fel “y syniad mwyaf dwl a glywais erioed” er iddo bleidleisio dros ymchwiliad annibynnol i’r llifogydd yn Lloegr dri mis ynghynt.

Mae miloedd o bobl wedi anghytuno â safbwynt Llafur trwy lofnodi deiseb yn galw am ymchwiliad annibynnol i’r llifogydd. Daw’r mater gerbron y Senedd mewn dadl drawsbleidiol.

Dywedodd Leanne ei bod yn bryd i bob plaid wleidyddol uno er mwyn cael canlyniadau i bobl y Rhondda. “Dylai chwarae gemau gwleidyddol gael eu rhoi o’r neilltu er mwyn i ni gael atebion i’r cannoedd o bobl a ddioddefodd lifogydd enbyd yn gynharach eleni,” meddai Leanne.

“Rydym yn debygol o gael tywydd eithafol yn y dyfodol oherwydd yr argyfwng hinsawdd, felly rhaid i ni fod yn barod am yr hyn sydd ar y gorwel. Ymchwiliad annibynnol yw’r siawns gorau sydd gennym o gael atebion parhaol. Ni fyddai ymchwiliad yn torri ar draws gwaith adferol mwy tymor-byr fel trwsio cylfatiau a symud rhwystrau o gyrsiau dŵr, a does dim rhaid iddo fod yn gostus na phara am flynyddoedd.

“Bydd llawer o bobl yn gofyn beth sydd gan y Llywodraeth Lafur a’r Cyngor Llafur i’w guddio sy’n peri iddynt wrthwynebu ymchwiliad annibynnol i’r llifogydd. Mae Plaid Cymru am ddal ati i bwyso am hyn - wnawn ni ddim cael ein trechu gan styfnigrwydd na  hunan-les Llafur, na’r ffaith eu bod yn gwrthod gwrando ar y bobl.”

Os ydych eisiau helpu i ail-ethol Leanne yn etholiadau’r Senedd y flwyddyn nesaf, cliciwch ar y ddolen hon.


Dangos 1 ymateb

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.
  • Gareth Llewellyn
    published this page in Newyddion 2020-11-16 11:20:11 +0000