Gweithredwch Nawr i Fynd i’r Afael ag Ol-Ddyledion Ariannol, Medd Leanne

 MH_050716_Plaid_Cymru_089.JPG

Mae AC y Rhondda Leanne Wood wedi cefnogi galwadau i deuluoedd a ffrindiau gadw llygad am arwyddion o ddyledion problemus wedi i ffigyrau ddatgelu mai yn RCT y mae’r nifer ail uchaf o bobl gyda phroblemau ariannol yng Nghymru.

Dengys ffigyrau gan y Gwasanaeth Cynghori Ariannol fod 35,783 o oedolion yn ardal Cyngor Bwrdeistref Sirol RCT mewn ‘gor-ddyled-. Dyma’r ail ffigwr uchaf yng Nghymru ac y mae’n golygu fod bron i 1 o bob 5 o oedolion yn RCT mewn ‘gor-ddyled.’

Yn ei hymateb, mae, Ms Wood wedi ailadrodd cyngor i bobl annog aelodau’r teulu neu gyfeillion sydd mewn trafferthion ariannol i geisio cyngor a help proffesiynol yn hytrach na cheisio cuddio’r broblem neu ei hanwybyddu.

Dangosodd ymchwil fod yr arwyddion fod rhywun mewn dyled sy’n achosi problem yn aml yn anodd eu darganfod. Efallai eu bod yn cuddio’r peth o ran cywilydd neu i arbed teuluoedd a ffrindiau rhag y sefyllfa, neu am nad ydynt yn sylweddoli neu eisiau wynebu maint y broblem.

Bydd yr arwyddion yn amrywio o un unigolyn i’r llall. Fodd bynnag, mae amrywiaeth o symptomau corfforol, emosiynol ac ymddygiadol a all roi cliw i deuluoedd a ffrindiau am ymddygiad annodweddiadol.

Ymhlith yr arwyddion hyn mae pobl sy’n ymddangos yn fwy pryderus neu’n isel, yn cadw pethau’n ddirgel, yn cael trafferth cysgu neu bod rhywbeth wedi digwydd yn eu bywydau’n ddiweddar sydd wedi golygu eu bod wedi colli incwm.

Dywed y Gwasanaeth Cynghori Ariannol fod tair ffordd o helpu cyfeillion neu aelodau teulu sydd mewn dyled, sef:

* Cychwyn sgwrs – Defnyddiwch eich profiad personol eich hun i helpu i fynd at wraidd y pryderon ariannol; gofalwch eich bod yn cadw’r sgwrs yn niwtral, heb farnu.

* Siaradwch gyda hwy am gyngor ariannol am ddim – helpwch eich ffrind neu aelod o’r teulu i ddeall y bydd cyngor am ddim am ddyledion yn help iddynt roi eu harian mewn trefn. Gofynnwch iddynt ymrwymo i geisio cyngor am ddim am ddyledion. Gallwch hefyd gynnig eu helpu trwy fynd gyda hwy i gael y cyngor.

* Defnyddiwch y Gwasanaeth Cynghori Ariannol – Anogwch hwy i gymryd y Prawf Dyledion i weithio allan beth yw’r dewis gorau i’w helpu i ddatrys eu pryderon ariannol a dod o hyd i gyngor am ddim am ddyledion yn eu hardal.

Meddai Leanne, sy’n byw ym Mhenygraig: “Mae’n un o ffeithiau trist bywyd modern fod llawer o bobl yn cael problemau ariannol. Gyda benthycwyr diwrnod cyflog diegwyddor yn hysbysebu’n rheolaidd ar deledu yn ystod y dydd, mae’n edrych fel petai mwy o ffyrdd nac erioed i suddo i anawsterau ariannol.

“Y mae cyngor i’w gael am ddim ac y mae pobl sy’n barod i helpu. Efallai nad yw pobl am drafod y problemau hyn am ba bynnag reswm, felly buaswn i’n annog pobl i fod yn wyliadwrus am arwyddion fod ffrindiau neu aelodau’r teulu mewn trybini ariannol.

“Mae rhannu’r broblem nid yn unig yn rhyddhad mawr i’r sawl sydd mewn anhawster ariannol, oherwydd gall dioddef yn dawel arwain at bob math o broblemau eraill, ond fe all hefyd fod yn gam cyntaf i glirio’r ddyled. Buaswn yn annog unrhyw un sydd yn y sefyllfa hon i geisio gwasanaeth mudiad fel y Gwasanaeth Cynghori Ariannol all roi cyngor diduedd am ddim.”

Meddai Sheila Wheeler, Cyfarwyddwraig Cyngor Dyledion yn y Gwasanaeth Cynghori Ariannol: “Gydag un o bob chwech o bobl yn y DG mewn perygl o argyfwng dyled, mae’n bosib iawn y gall rhywun sy’n agos atoch fod mewn trafferthion ariannol. Rydym yn galw ar deuluoedd a ffrindiau i wylio am yr arwyddion y gallai rhywun fod mewn dyled ac angen help i fynd at gyngor am ddim ar ddyledion cyn gynted ag sydd modd.”

Am fwy o wybodaeth ewch i www.moneyadviceservice.org.uk/debt


Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.