Galwad I Gynyddu Nifer O Dai Cymdeithasol Fel Ateb I Argyfwng Tai Cymru

Housing_paper_pic.jpg

Mae gweinidog cysgodol Plaid Cymru ar gyfer tai, Leanne Wood AC, wedi dweud bod Cymru angen 20,000 yn fwy o gartrefi yn y sector tai cymdeithasol i ateb y galw.

Meddai Ms Wood fod angen ychwanegu 2,500 i 3,500 o gartrefi ychwanegol bob blwyddyn i’r stoc o dai cymdeithasol yn ogystal â'r 850 o gartrefi presennol bob blwyddyn er mwyn cwrdd ag anghenion tai Cymru. Dywedodd fod cyflenwad cyffredin tai cymdeithasol yn bell o ddiwallu anghenion Cymru, ac mae’n gwneud tlodi yn waeth wrth i bobl wynebu rhenti uchel a thai na ellir eu fforddio.

Mae Plaid Cymru wrthi’n ymgynghori ar sut i ddatrys y broblem cyflenwad tai yng Nghymru.

Mae'r ymgynghoriad, a arweinir gan weinidog cysgodol Plaid Cymru ar gyfer tai Leanne Wood AC, yn canolbwyntio ar gynnwys cymunedau wrth ddatblygu a chynllunio, cefnogi'r sector tai cymdeithasol, a helpu pobl i fforddio eu cartref cyntaf.

Dywedodd Ms Wood yr wythnos diwethaf y dylai awdurdodau lleol ddefnyddio mwy o’u grym i ddod ag eiddo gwag yn ôl i ddefnydd. Ar hyn o bryd mae 26,500 o gartrefi gwag yng Nghymru.

Meddai Leanne Wood AC a gweinidog cysgodol Plaid Cymru ar gyfer tai: “Mae angen inni gynyddu'n sylweddol y gyfradd y mae Cymru'n adeiladu Tai Cymdeithasol yn hytrach na'i gwneud hi'n haws i gynyddu mwy o dai sector preifat trwy gyfreithiau cynllunio neu ddadreoleiddio. Byddai hyn yn golygu y byddai 2,500 i 3,500 o gartrefi ychwanegol yn cael eu hychwanegu at y stoc tai cymdeithasol yn ogystal â'r 850 o gartrefi presennol bob blwyddyn er mwyn bodloni gofynion y dyfodol.

“Rhaid i gynlluniau ar gyfer ystadau tai yn y dyfodol fod yn seiliedig ar bartneriaeth rhwng Datblygwyr, Awdurdodau Lleol a Chymdeithasau Tai, fel y gellir cynyddu cyfran y tai cymdeithasol yn y datblygiadau hyn yn sylweddol, creu cymunedau cymysg, gyda’r seilwaith cymunedol a gwasanaethau cyhoeddus yn cael ei hariannu a'u cefnogi yn ol yr angen.

"Dylai unrhyw ddatblygiadau yn y dyfodol hefyd gynnwys llawer mwy o ystyriaeth o'r iaith Gymraeg a'r angen lleol.

“Dylid annog ffynonellau eraill o gyflenwad tai trwy gynyddu’r ffocws ar ddefnyddio eiddo gwag yn ôl i ddefnydd, adeiladu tai Gofal Cymdeithasol fel y Scandinafia, ac annog datblygiadau ecogyfeillgar."

Os ydych chi am gefnogi Leanne a Phlaid Cymru, cliciwch ar y ddolen ganlynol.

 


Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.