Galwad I Gynyddu Nifer O Dai Cymdeithasol Fel Ateb I Argyfwng Tai Cymru

Housing_paper_pic.jpg

Mae gweinidog cysgodol Plaid Cymru ar gyfer tai, Leanne Wood AC, wedi dweud bod Cymru angen 20,000 yn fwy o gartrefi yn y sector tai cymdeithasol i ateb y galw.

Meddai Ms Wood fod angen ychwanegu 2,500 i 3,500 o gartrefi ychwanegol bob blwyddyn i’r stoc o dai cymdeithasol yn ogystal â'r 850 o gartrefi presennol bob blwyddyn er mwyn cwrdd ag anghenion tai Cymru. Dywedodd fod cyflenwad cyffredin tai cymdeithasol yn bell o ddiwallu anghenion Cymru, ac mae’n gwneud tlodi yn waeth wrth i bobl wynebu rhenti uchel a thai na ellir eu fforddio.

Mae Plaid Cymru wrthi’n ymgynghori ar sut i ddatrys y broblem cyflenwad tai yng Nghymru.

Mae'r ymgynghoriad, a arweinir gan weinidog cysgodol Plaid Cymru ar gyfer tai Leanne Wood AC, yn canolbwyntio ar gynnwys cymunedau wrth ddatblygu a chynllunio, cefnogi'r sector tai cymdeithasol, a helpu pobl i fforddio eu cartref cyntaf.

Dywedodd Ms Wood yr wythnos diwethaf y dylai awdurdodau lleol ddefnyddio mwy o’u grym i ddod ag eiddo gwag yn ôl i ddefnydd. Ar hyn o bryd mae 26,500 o gartrefi gwag yng Nghymru.

Meddai Leanne Wood AC a gweinidog cysgodol Plaid Cymru ar gyfer tai: “Mae angen inni gynyddu'n sylweddol y gyfradd y mae Cymru'n adeiladu Tai Cymdeithasol yn hytrach na'i gwneud hi'n haws i gynyddu mwy o dai sector preifat trwy gyfreithiau cynllunio neu ddadreoleiddio. Byddai hyn yn golygu y byddai 2,500 i 3,500 o gartrefi ychwanegol yn cael eu hychwanegu at y stoc tai cymdeithasol yn ogystal â'r 850 o gartrefi presennol bob blwyddyn er mwyn bodloni gofynion y dyfodol.

“Rhaid i gynlluniau ar gyfer ystadau tai yn y dyfodol fod yn seiliedig ar bartneriaeth rhwng Datblygwyr, Awdurdodau Lleol a Chymdeithasau Tai, fel y gellir cynyddu cyfran y tai cymdeithasol yn y datblygiadau hyn yn sylweddol, creu cymunedau cymysg, gyda’r seilwaith cymunedol a gwasanaethau cyhoeddus yn cael ei hariannu a'u cefnogi yn ol yr angen.

"Dylai unrhyw ddatblygiadau yn y dyfodol hefyd gynnwys llawer mwy o ystyriaeth o'r iaith Gymraeg a'r angen lleol.

“Dylid annog ffynonellau eraill o gyflenwad tai trwy gynyddu’r ffocws ar ddefnyddio eiddo gwag yn ôl i ddefnydd, adeiladu tai Gofal Cymdeithasol fel y Scandinafia, ac annog datblygiadau ecogyfeillgar."

Os ydych chi am gefnogi Leanne a Phlaid Cymru, cliciwch ar y ddolen ganlynol.

 


Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.