Angen Ail-Feddwl am Gynlluniau i Ganoli Ysbytai, Anoga Leanne

SMALL_MH_050716_Plaid_Cymru_029.jpg

Mae AC y Rhondda Leanne Wood wedi galw am ail-feddwl am gynlluniau’r GIG i ganoli ar ôl darganfod y rhoddwyd caniatâd cynllunio i fwy na 2,000 o gartrefi yn Rhondda Cynon Taf dros y blynyddoedd diwethaf.

Dengys ffigyrau a gafwyd gan arweinydd Plaid Cymru ers 2014 – pan gymerwyd y penderfyniad i ganoli gwasanaethau iechyd – fod 2,369 o gartrefi wedi derbyn caniatâd cynllunio. Gan ddefnyddio ffigyrau o’r Cyfrifiad Cenedlaethol ar nifer y bobl sy’n byw mewn cartrefi ar gyfartaledd, mae’r ffigwr hwn yn cyfateb i 6,112 o bobl yn ychwanegol yn byw yn RCT.

Yn 2014, dan y Llywodraeth Lafur bryd hynny yng Nghymru, penderfynwyd y byddai Ysbyty Brenhinol Morgannwg yn Llantrisant yn colli meddygon ymgynghorol mo dair prif adran: adran frys, mamolaeth a meddygaeth plant.

Mae Ms Wood yn awr yn gofyn am ail-ystyried y cynlluniau yng ngoleuni nifer y tai a godwyd neu sydd ar fin eu hadeiladu.

“Yr oedd y penderfyniad i gymryd gwasanaethau dan arweiniad meddygon ymgynghorol o Ysbyty Brenhionol Morgannwg yn amhoblogaidd ar y pryd,” meddai Ms Wood. “Rwy’n cofio ymuno â channoedd o bobl i orymdeithio yn nhref Pontypridd i brotestio yn erbyn y cynlluniau. Cynhaliwyd llawer cyfarfod cyhoeddus a gofynnais lawer o gwestiynau i’r Llywodraeth Lafur ar lawr y Senedd.

“Ar waethaf ein holl ymdrechion, gwireddwyd dymuniadau’r Llywodraeth Lafur i ganoli gwasanaethau ysbyty yng Nghymru. Yr oedd Ysbyty Brenhinol Morgannwg yn un o’r ysbytai lle cymerwyd gwasanaethau meddygon ymgynghorol ymaith.

“Ers hynny, mae llawer wedi newid. Codwyd llawer mwy o dai neu roi caniatâd cynllunio iddynt yn RCT. Gallai’r potensial o gael 6,000 o bobl yn byw yn y fwrdeistref sirol gael effaith enfawr ar wasanaethau iechyd, ac yr wyf yn pryderu na all y system ymdopi oni chaiff ei chryfhau.

“Rwy’n galw ar y Llywodraeth Lafur yng Nghymru a’r bwrdd iechyd i ail-asesu’r darlun yn nhermau cwrdd â’r galw gyda gyda’r model a gynigir o wasanaethau ysbytai yn ardal RCT.

“Yn RCT un ysbyty dosbarth cyffredinol sydd gennym, sef Ysbyty Brenhinol Morgannwg. Fgwyddom oll fod llawer o bwysau ar staff y GIG fel y mae pethau, ac y mae’n edrych yn debyg mai gwaethygu wnaiff hyn.”

Ychwanegodd Ms Wood: “Datblygodd Plaid Cymru gynigion manwl mor bell yn ôl â 2014 i recriwtio a hyfforddi mwy o feddygon. Petai’r llywodraeth wedi gwrando ar ein polisi ‘1000 o Feddygon Ychwanegol’ uchelgeisiol ac wedi ei weithredu, buasem wedi gwneud cynnydd tuag at gwrdd ag anghenion cleifion ac ysgafnhau’r baich ar staff a system y GIG sydd yn cael dan bwysau cynyddol.

“Gellir gwneud llawer mwy yn y maes hwn gyda’r lefel iawn o benderfyniad, blaenoriaethu ac ewyllys wleidyddol.”

Os ydych yn cytuno â'r Leanne, cliciwch y ddolen hon. Diolch.


Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.