Angen Ail-Feddwl am Gynlluniau i Ganoli Ysbytai, Anoga Leanne

SMALL_MH_050716_Plaid_Cymru_029.jpg

Mae AC y Rhondda Leanne Wood wedi galw am ail-feddwl am gynlluniau’r GIG i ganoli ar ôl darganfod y rhoddwyd caniatâd cynllunio i fwy na 2,000 o gartrefi yn Rhondda Cynon Taf dros y blynyddoedd diwethaf.

Dengys ffigyrau a gafwyd gan arweinydd Plaid Cymru ers 2014 – pan gymerwyd y penderfyniad i ganoli gwasanaethau iechyd – fod 2,369 o gartrefi wedi derbyn caniatâd cynllunio. Gan ddefnyddio ffigyrau o’r Cyfrifiad Cenedlaethol ar nifer y bobl sy’n byw mewn cartrefi ar gyfartaledd, mae’r ffigwr hwn yn cyfateb i 6,112 o bobl yn ychwanegol yn byw yn RCT.

Yn 2014, dan y Llywodraeth Lafur bryd hynny yng Nghymru, penderfynwyd y byddai Ysbyty Brenhinol Morgannwg yn Llantrisant yn colli meddygon ymgynghorol mo dair prif adran: adran frys, mamolaeth a meddygaeth plant.

Mae Ms Wood yn awr yn gofyn am ail-ystyried y cynlluniau yng ngoleuni nifer y tai a godwyd neu sydd ar fin eu hadeiladu.

“Yr oedd y penderfyniad i gymryd gwasanaethau dan arweiniad meddygon ymgynghorol o Ysbyty Brenhionol Morgannwg yn amhoblogaidd ar y pryd,” meddai Ms Wood. “Rwy’n cofio ymuno â channoedd o bobl i orymdeithio yn nhref Pontypridd i brotestio yn erbyn y cynlluniau. Cynhaliwyd llawer cyfarfod cyhoeddus a gofynnais lawer o gwestiynau i’r Llywodraeth Lafur ar lawr y Senedd.

“Ar waethaf ein holl ymdrechion, gwireddwyd dymuniadau’r Llywodraeth Lafur i ganoli gwasanaethau ysbyty yng Nghymru. Yr oedd Ysbyty Brenhinol Morgannwg yn un o’r ysbytai lle cymerwyd gwasanaethau meddygon ymgynghorol ymaith.

“Ers hynny, mae llawer wedi newid. Codwyd llawer mwy o dai neu roi caniatâd cynllunio iddynt yn RCT. Gallai’r potensial o gael 6,000 o bobl yn byw yn y fwrdeistref sirol gael effaith enfawr ar wasanaethau iechyd, ac yr wyf yn pryderu na all y system ymdopi oni chaiff ei chryfhau.

“Rwy’n galw ar y Llywodraeth Lafur yng Nghymru a’r bwrdd iechyd i ail-asesu’r darlun yn nhermau cwrdd â’r galw gyda gyda’r model a gynigir o wasanaethau ysbytai yn ardal RCT.

“Yn RCT un ysbyty dosbarth cyffredinol sydd gennym, sef Ysbyty Brenhinol Morgannwg. Fgwyddom oll fod llawer o bwysau ar staff y GIG fel y mae pethau, ac y mae’n edrych yn debyg mai gwaethygu wnaiff hyn.”

Ychwanegodd Ms Wood: “Datblygodd Plaid Cymru gynigion manwl mor bell yn ôl â 2014 i recriwtio a hyfforddi mwy o feddygon. Petai’r llywodraeth wedi gwrando ar ein polisi ‘1000 o Feddygon Ychwanegol’ uchelgeisiol ac wedi ei weithredu, buasem wedi gwneud cynnydd tuag at gwrdd ag anghenion cleifion ac ysgafnhau’r baich ar staff a system y GIG sydd yn cael dan bwysau cynyddol.

“Gellir gwneud llawer mwy yn y maes hwn gyda’r lefel iawn o benderfyniad, blaenoriaethu ac ewyllys wleidyddol.”

Os ydych yn cytuno â'r Leanne, cliciwch y ddolen hon. Diolch.


Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.